BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một chương trình để kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#. Để hiểu được chương trình này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về nhập, xuất dữ liệu trong C# và câu điều kiện if else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ. Điều này giúp các bạn có thể rõ hơn và đa dạng hơn.

Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số có sẵn trong C#

Trong chương trình này, mình thực hiện khai báo và khởi tạo biến a = 5 là kiểu số nguyên int. Sau đó sử dụng câu lệnh điều kiện if else để kiểm tra. Nếu số a chia dư cho 2 bằng 0 thì tức là số chẵn, ngược lại nếu dư 1 thì là số lẻ.

Sau khi kiểm tra sẽ hiển thị kết quả ra màn hình Console.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 5;

      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("\n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("\n {0} la so le !", a);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả: Với a = 5 thì kết quả trả về sẽ là số lẻ.

bai25 01 png

Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số được nhập từ bàn phím trong C#

Ở chương trình này, mình sẽ tạo một biến a kiểu số nguyên int. Sau đó sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập giá trị từ bàn phím.

Tiếp đến sử dụng câu lệnh if else để kiểm tra như ví dụ 1 xem thử số nhập vào là chẵn hay lẻ rồi hiển thị kết quả ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      Console.Write("\n Nhap vao so a can kiem tra: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("\n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("\n {0} la so le !", a);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai25 02 png

Kiểm tra tỉnh chẵn lẻ của một số bằng cách tạo hàm trong C#

Trong chương trình dưới đây, mình thực hiện tạo hàm KTChanLe() để kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên được truyền vào.

//tạo hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ với số a được nhập vào
static void KTChanLe(int a)
{
  if (a % 2 == 0)
    Console.WriteLine("\n {0} la so chan !", a);
  else
    Console.WriteLine("\n {0} la so le !", a);
}

Sau đó ở hàm Main(), yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho biến a. Gọi hàm KTChanLe() vừa viết rồi truyền tham số là biến a vừa nhập để kiểm tra, sau đó hiển thị kết quả ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //tạo hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ với số a được nhập vào
    static void KTChanLe(int a)
    {
      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("\n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("\n {0} la so le !", a);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a kiểu số nguyên int
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập giá trị cho biến a từ bàn phím
      Console.Write("\n Nhap vao so a can kiem tra: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm kiểm tra tính chẵn lẻ và truyền vào tham số a
      KTChanLe(a);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai25 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#. Đây là bài tập kết hợp giữa các kiến thức cơ bản trong C#, các bạn hãy luyện tập thật nhiều nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top