BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra năm nhuận trong C#. Như các bạn đã biết thì chúng ta có năm nhuận và năm không nhuận, vậy làm sao để phân biệt nó trong toán học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ngày và năm nhuận cách nhau mỗi 4 năm một lần. Ví dụ năm không nhuận có 365 ngày thì năm nhuận sẽ là 366 ngày.

Trong toán học, năm nhuận sẽ được xác định như sau:

 • Năm nhuận là năm chia hết cho 400.
 • Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Kiểm tra năm nhuận của một năm có sẵn trong C#

Dựa vào các xác định năm nhuận trong toán học đã đưa ra ở trên. Năm nhuận được xác định khi chia hết cho 400, chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng biến isLeap thuộc kiểu bool để trả về giá trị true hoặc false. True nếu là năm nhuận và false nếu là năm không nhuận, từ đó sẽ biết được và hiển thị kết quả ra màn hình.

Trong đoạn chương trình dưới đây mình có giải thích chi tiết trong các dòng lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến year là năm cần kiểm tra và biến isLeap để kiểm tra phải năm nhuận hay không
      int year = 2022;
      bool isLeap = false; // mạc định là giá trị false

      if (year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
      {
        if (year % 100 == 0)
        //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
        {
          if (year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
            isLeap = true;
          else
            isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
        }
        else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
          isLeap = true;
      }
      else
      {
        isLeap = false;
      }
      //kiểm tra nếu là năm nhuận hay năm không nhuận thì hiển thị ra màn hình
      //nếu isLeap = true tức là năm nhuận, ngược lại isLeap = false là năm không nhuận
      if (isLeap == true)
        Console.WriteLine("\n "+ year + " la nam nhuan.");
      else
        Console.WriteLine("\n "+ year + " khong phai la nam nhuan.");

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả: Với year = 2022 thì kết quả trả về sẽ là năm không nhuận

bai26 01 png

Kiểm tra năm nhuận của một năm nhập từ bàn phím trong C#

Tương tự như chương trinh 1, ở chương trình này mình chỉ yêu cầu người dùng nhập năm cần kiểm tra thay vì gán sẵn.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int year;
      bool isLeap = false;
      //yêu cầu người dùng nhập vào năm cần kiểm tra
      Console.Write("\n Nhap vao nam can kiem tra: ");
      year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
      {
        if (year % 100 == 0)
        //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
        {
          if (year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
            isLeap = true;
          else
            isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
        }
        else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
          isLeap = true;
      }
      else
      {
        isLeap = false;
      }
      //kiểm tra nếu là năm nhuận hay năm không nhuận thì hiển thị ra màn hình
      //nếu isLeap = true tức là năm nhuận, ngược lại isLeap = false là năm không nhuận
      if (isLeap == true)
        Console.WriteLine("\n "+ year + " la nam nhuan.");
      else
        Console.WriteLine("\n "+ year + " khong phai la nam nhuan.");

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai26 02 png

Kiểm tra năm nhuận bằng cách sử dụng hàm trong C#

Trong chương trình này mình sẽ thực hiện tạo một hàm KTNamNhuan() với tham số truyền vào là năm cần kiểm tra.

static void KTNamNhuan(int year)
{
  bool isLeap = false;
  if (year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
  {
    if (year % 100 == 0)
    //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
    {
      if (year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
        isLeap = true;
      else
        isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
    }
    else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
      isLeap = true;
  }
  else
  {
    isLeap = false;
  }
  //kiểm tra nếu là năm nhuận hay năm không nhuận thì hiển thị ra màn hình
  //nếu isLeap = true tức là năm nhuận, ngược lại isLeap = false là năm không nhuận
  if (isLeap == true)
    Console.WriteLine("\n " + year + " la nam nhuan.");
  else
    Console.WriteLine("\n " + year + " khong phai la nam nhuan.");
}

Sau đó gọi hàm KTNamNhuan() hở hàm Main() với tham số là giá trị được nhập từ bàn phím bởi người dùng.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void KTNamNhuan(int year)
    {
      bool isLeap = false;
      if (year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
      {
        if (year % 100 == 0)
        //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
        {
          if (year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
            isLeap = true;
          else
            isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
        }
        else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
          isLeap = true;
      }
      else
      {
        isLeap = false;
      }
      //kiểm tra nếu là năm nhuận hay năm không nhuận thì hiển thị ra màn hình
      //nếu isLeap = true tức là năm nhuận, ngược lại isLeap = false là năm không nhuận
      if (isLeap == true)
        Console.WriteLine("\n " + year + " la nam nhuan.");
      else
        Console.WriteLine("\n " + year + " khong phai la nam nhuan.");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int year;
      Console.Write("\n Nhap vao nam can kiem tra: ");
      year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm KTNamNhuan() để kiểm tra vừa nhập vào
      KTNamNhuan(year);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai26 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra năm nhuận trong C#. Đây là một dạng bài tập thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình, bởi tính kết hợp của nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể làm các bài tập phức tạp hơn nữa nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top