BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba cách khác nhau để các bạn có thể so sánh.

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn trong C#

Trong chương trình này mình thực hiện xóa khoảng trắng của một chuỗi được khởi tạo sẵn.

Đầu tiên chúng ta cần khai báo và khởi tạo cho biến str kiểu string. Sau đó hiển thị chuỗi ban đầu để người dùng có thể so sánh.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tiếp đến sử dụng phương thức Replace() để thay thế ký tự khoảng trắng bằng ký tự rỗng. Khi đó chuỗi sẽ được xóa các khoảng trắng.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo biến str kiểu chuỗi
      string str = "Fr e etuts.net";
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: "+ str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("\n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 01 png

Xóa khoảng trắng của một chuỗi nhập từ bàn phím trong C#

Tương tự như việc xóa khoảng trắng của một chuỗi đã khởi tạo sẵn. Ta yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa, sau đó thực hiện xóa khoảng trắng rồi hiển thị ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa khoảng trắng
      Console.Write("\n Nhap vao chuoi can xoa: ");
      str = Console.ReadLine();
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: "+ str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("\n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 02 png

Xóa khoảng trắng của một chuỗi bằng cách tạo hàm trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo hàm XoaKhoangTrang() với tham số truyền vào là một chuỗi kiểu string. Bên trong hàm ta sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự khoảng trắng bằng ký tự rỗng.

static void XoaKhoangTrang(string str)
{
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: " + str);
  //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
  //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
  Console.WriteLine("\n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));
}

Sau đó gọi hàm XoaKhoangTrang() ở hàm Main() với tham số truyền vào là chuỗi mà người dùng vừa mới nhập. Rồi hiển thị kết quả ra màn hình để người dùng so sánh.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void XoaKhoangTrang(string str)
    {
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: " + str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("\n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa khoảng trắng
      Console.Write("\n Nhap vao chuoi can xoa: ");
      str = Console.ReadLine();
      //gọi hàm xóa khoảng trắng và truyền vào chuỗi mà người dùng vừa mới nhập
      XoaKhoangTrang(str);
      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 03 png

Như vậy là chùng ta đã thực hiện xong các chương trình xóa khoảng trắng trong C# bằng các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top