BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C#. Đây là một bài khá đơn giản nếu các bạn đã có kiến thức về vòng lặp while, for.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai cách khác nhau để các bạn có thể so sánh, bắt đầu thôi nào !

1. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng vòng lặp

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while và for để lặp từng ký tự trong chuỗi. Sau đó hiển thị các ký tự đó đồng thời số lần xuất hiện trong chuỗi ra màn hình console.

*Lưu ý: ở đây mình sẽ không hiển thị khoảng trắng, vì vậy mình sẽ sử dụng phương thức Replace() để thay thế khoảng trắng bằng rỗng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //Xóa khoảng trắng khỏi chuỗi
      message = message.Replace(" ", string.Empty);
      //sử dụng vòng lặp while và for để lặp và đếm số lần xuất hiện của ký tự
      while (message.Length > 0)
      {
        Console.Write(message[0] + " : ");
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < message.Length; j++)
        {
          if (message[0] == message[j])
          {
            count++;
          }
        }
        Console.WriteLine(count);
        message = message.Replace(message[0].ToString(), string.Empty);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 01 png

2. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng class Dictionary

Trong chương trình dưới đây, mình đã tạo một Dictionary để lưu trữ từng ký tự và số lượng của nó. Với đầu vào được nhập từ bàn phím, mình sẽ sử dụng vòng lặp foreach để lặp hết các ký tự trong chuỗi. Ký tự nào chưa xuất hiện trong Dictionary thì thêm nó vào và gán số lượng cho nó là 1. Nếu đã xuất hiện trong Dictionary thì tăng số lượng ký tự đó lên 1.

Sau khi đã đếm xong thì sử dụng tiếp vòng lặp foreach để hiển thị các ký tự trong Dic với số lần hiển thị của nó trong chuỗi.

*Lưu ý: Các bạn cần khai báo thư viện System.Collections.Generic; để sử dụng Dictionary nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //khai báo và sử dụng class Dictionary lưu ký tự và số lượng
      Dictionary<char, int> dict = new Dictionary<char, int>();
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự
      //nếu chưa có trong Dic thì thêm vào và tăng ký tự đó lên 1
      //nếu tồn tại rồi thì tăng ký tự đó lên 1
      foreach (char ch in message.Replace(" ", string.Empty))
      {
        if (dict.ContainsKey(ch))
        {
          dict[ch] = dict[ch] + 1;
        }
        else
        {
          dict.Add(ch, 1);
        }
      }
      //hiển thị ký tự và số lần xuất hiện ra màn hình
      foreach (var item in dict.Keys)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " + dict[item]);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng ký tự xuất hiện trong chuỗi trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top