BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các phần tử trong mảng sử dụng phương pháp sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C#. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sắp xếp trộn là gì và cách triễn khai nó trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu sắp xếp trộn trong C#?

Sắp xếp trộn trong C# là một thuật toán được sắp xếp dựa trên giải thuật Divide and Conquer (chia để trị).

Thuật toán chia mảng thành hai nữa rồi sắp xếp trên từng nữa một. Sau đó kết hợp chúng lại thành một một mảng hoàn chỉnh đã được sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử ta có một mảng gồm các phần tử như sau: {38; 27; 43; 3; 9; 82; 10}. Khi đó thuật toán sẽ hoạt động như hình dưới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

bai23 02 png

Bước 1: Thực hiện chia nhỏ mảng thành nhiều phần khác nhau.

Như các bạn đã thấy thì lúc đầu mình đã chia mảng thành hai phần, một bên 4 số một bên 3 số. Sau đó tiếp tục chia 4 số thành hai phần mỗi bên hai số. Cứ như vậy cho đến khi được kết quả như dòng số 4.

Bước 2: Thực hiện so sánh và kết hợp thành một mảng hoàn chỉnh đã sắp xếp.

Ta thực hiện so sánh và sắp xếp các phần tử cho đúng vị trí như các bước ở dòng số 5, 6, 7.

Sau khi kết hợp ta sẽ được kết quả đã sắp xếp ở dòng số 8.

2. Ví dụ: Sắp xếp bằng Merge Sort trong C#

Trong chương trình dưới đây mình thực hiện tạo hai hàm là MergeMethod()SortMethod(). Hàm MergeMethod() dùng để chia mảng thành các phần nhỏ để so sánh. Hàm SortMethod() dùng để so sánh và sắp xếp các phần nhỏ đã chia và kết hợp chúng lại thành một mảng hoàn chỉnh sau khi đã sắp xếp.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến count để đếm số lần lặp khi sắp xếp
      int n;
      //nhập vào số lượng phần tử của mảng, nếu <= 0 thì nhập lại
      do
      {
        Console.Write("\nNhap vao so luong phan tu cua mang: ");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
      } while (n <= 0);
      //khai báo mảng intArray
      int[] intArray = new int[n];
      Console.WriteLine("Nhap vao cac phan tu cua mang: ");
      //sử dụng vòng lặp for để nhập các phần tử cho mảng
      for (int i = 0; i < intArray.Length; i++)
      {
        intArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //gọi hàm sắp xếp SortMethod và truyền vào các tham số tương ứng
      SortMethod(intArray, 0, n - 1);
      Console.Write("Cac phan tu sau khi sap xep: ");
      //in mảng sau khi sắp xếp
      foreach (int item in intArray)
      {
        Console.Write(item + " ");
      }
      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
    //hàm chia các phần tử trong mảng
    static public void MergeMethod(int[] numbers, int left, int mid, int right)
    {
      int[] temp = new int[25];
      int i, left_end, num_elements, tmp_pos;
      left_end = (mid - 1);
      tmp_pos = left;
      num_elements = (right - left + 1);
      while ((left <= left_end) && (mid <= right))
      {
        if (numbers[left] <= numbers[mid])
          temp[tmp_pos++] = numbers[left++];
        else
          temp[tmp_pos++] = numbers[mid++];
      }
      while (left <= left_end)
        temp[tmp_pos++] = numbers[left++];
      while (mid <= right)
        temp[tmp_pos++] = numbers[mid++];
      for (i = 0; i < num_elements; i++)
      {
        numbers[right] = temp[right];
        right--;
      }
    }
    //hàm sắp xếp các phần tử sao khi chia
    static public void SortMethod(int[] numbers, int left, int right)
    {
      int mid;
      if (right > left)
      {
        mid = (right + left) / 2;
        SortMethod(numbers, left, mid);
        SortMethod(numbers, (mid + 1), right);
        MergeMethod(numbers, left, (mid + 1), right);
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai23 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp các phần tử trong mảng bằng phương pháp sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C#. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top