BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#. Trước khi đi vào viết chương trình, các bạn cùng mình tìm hiểu về số thập phân và nhị phân đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số thập phân là những số sử dụng số 10 làm cơ số. Hiểu đơn giản thì các số thập phân được ghép thành từ 10 con số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9), Ví dụ: 123, 435, 567, ... Những con số này còn được dùng với dấu "phẩy" để định vị phần thập phân và hàng đơn vị, ngoài ra còn có "-". "+" để phân biệt âm dương.

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị phân được biểu diễn dựa trên hai chữ số là 0 và 1. Vì vậy bất kỳ sự kết hợp nào của hai số này (tức là 0 và 1) cũng là một số nhị phân. Ví dụ: 101, 10001, 111001, ...

Ví dụ 1: Chuyển đổi thập phân sang nhị phân (cách 1)

Đầu tiên các bạn xem qua thuật toán để chuyển đổi số thập phân sang nhị phân đã nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Chia số cho 2 thông qua toán từ modulus (%) và lưu phần dư vào một mảng.
 2. Chia số cho 2 thông qua toán từ /.
 3. Lặp lại cho đến khi số lớn hơn 0.

Dựa vào đó, ta sẽ sử dụng vòng lặp for và các toán tử để tạo thuật toán chuyển đổi.

for (i = 0; number > 0; i++)
  {
    //chia lấy dư và lấy nguyên sau đó lưu vào mảng
    numberArray[i] = number % 2;
    number = number / 2;
  }

Full code:

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  //khai báo và lấy giá trị do người dùng nhập vào
  Console.Write("Nhập vào số cần chuyển đổi: ");
  int number = int.Parse(Console.ReadLine());
  int i;
  //khai báo một mảng để lưu giá trị
  int[] numberArray = new int[10];
  for (i = 0; number > 0; i++)
  {
    //chia lấy dư và lấy nguyên sau đó lưu vào mảng
    numberArray[i] = number % 2;
    number = number / 2;
  }
  //sử dụng vòng lặp for để in các giá trị trong mảng
  Console.Write("Số thập phân sau khi chuyển đổi: ");
  for (i = i - 1; i >= 0; i--)
  {
    Console.Write(numberArray[i]);
  }
  Console.Write("\n---- Chương trình này được đăng tại Freetuts.net ----\n");
  Console.ReadKey();
 }
}

Kết quả:

bai9 01 png

Ví dụ 2: Chuyển đổi thập phân sang nhị phân (cách 2)

Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng biến string để lưu kết quả chuyển đổi thay cho mảng. Về thuật toán thì vẫn tương tự như cách một, nhưng sẽ ngắn gọn hơn.

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  //khai báo và lấy giá trị từ người dùng
  Console.Write("Nhập vào số cần chuyển đổi: ");
  int number = int.Parse(Console.ReadLine());
  //khai báo biến Result để lưu các giá trị khi chuyển đổi
  string Result = string.Empty;
  for (int i = 0; number > 0; i++)
  {
   //chua lấy dư và nguyên sau đó lưu vào Result
    Result = number % 2 + Result;
    number = number / 2;
  }
  //hiển thị Result ra màn hình console
  Console.WriteLine($"Số thập phân sau khi chuyển đổi: {Result}");
  Console.Write("\n---- Chương trình này được đăng tại Freetuts.net ----\n");
  Console.ReadKey();
 }
}

Kết quả:

bai9 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi thập phân sang nhị phân bằng hai cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để áp dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top