ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách dùng SqlDataAdapter trong C# [ADO.NET]

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SqlDataAdapter trong C# ADO.NET với các ví dụ. Đây là một class được sử dụng rất nhiều bởi tính hiệu quả của nó.

Mình sẽ giới thiệu lần lượt về SqlDataAdapter là gì? các phương thức, thuộc tính của nó và quan trọng hơn đó chính là cách sử dụng nó trong C# ADO.NET.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. SqlDataAdapter trong C# là gì?

SqlDataAdapter trong C# hoạt động như một cầu nối giữa DataSet và nguồn dữ liệu (Cở sở dữ liệu SQL Server) để truy xuất dữ liệu. SqlDataAdapter là một lớp đại diện cho một tập hợp các câu lệnh SQL và một kết nối cơ sở dữ liệu. Nó có thể được sử dụng để điền vào DataSet và cập nhật nguồn dữ liệu.

Signature của SqlDataAdapter trong C# ADO.NET

SqlDataAdapter là một lớp được niêm phong nên nó không thể được kế thừa. Và nó được kế thừa từ lớp DbDataAdapter và triển khai interface IDbDataAdapter, IDataAdapter, ICloneable.

public sealed class SqlDataAdapter : DbDataAdapter, IDbDataAdapter, IDataAdapter, ICloneable
{
}

2. Các hàm tạo của SqlDataAdapter trong C#

SqlDataAdapter cung cấp các hàm tạo sau.

public SqlDataAdapter();
public SqlDataAdapter(SqlCommand selectCommand);
public SqlDataAdapter(string selectCommandText, string selectConnectionString);
public SqlDataAdapter(string selectCommandText, SqlConnection selectConnection);

Trong đó:

 • SqlDataAdapter(): Khởi tạo một instance mới của class SqlDataAdapter.
 • SqlDataAdapter(Sqlcommand selectCommand): Khởi tạo một instance mới của class SqlDataAdapter với SqlCommand được chỉ định.
 • SqlDataAdapter(string selectCommandText, string selectConnectionString): Khởi tạo một instance mới của class SqlDataAdapter bằng một lệnh và một chuỗi kết nối.
 • SqlDataAdapter(string selectCommandText, SqlConnection selectConnetion): Khởi tạo một instance mới của class SqlDataAdapter bằng một lệnh và một chuỗi kết nối. Ở đây selectCommandText có thể làm một câu lệnh T-SQL hoặc một Stored Procedure.

Ví dụ: tạo instance mới của SqlDataAdapter.

Để tạo một instance của class SqlDataAdapter, chúng ta cần quan tâm đến hai điều. Thứ nhất là câu lệnh SQL hoặc Stored Procedure mà chúng ta muốn thực thi. Và thứ hai đó chính là kết nối mà chúng ta muốn thực thi.

string ConString = "server=.;database=Student;integrated security=true";
SqlConnection conn = new SqlConnection(ConString);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from Student", conn);

3. Các phương thức của SqlDataAdapter trong C#

SqlDataAdapter cung cấp các phương thức sau.

 • CloneInternals(): Được sử dụng để tạo một bản sao của bản DataAdapter hiện tại.
 • Dispose(Boolean): Được sửu dụng để giải phóng các tài nguyên không được quản lý được sử dụng bởi DataAdapter.
 • Fill(Data Set): Được sử dụng để thêm các hàng trong DataSet sao cho khớp với các hàng trong nguồn dữ liệu.
 • FillSchema(DataSet, SchemaType, String, IDataReader): Được sử dụng để thêm một DataTable vào DataSet được chỉ định.
 • GetFillParameters(): Được sử dụng để lất các tham số do người dùng thiết lập khi thực thi câu lệnh SQL Select.
 • ResetFillLoadOption(): Được sử dụng để đặt lại FillLoadOption về trạng thái mặc định của nó.
 • ShouldSerializeFillLoadOption(): Xác định xem thuộc tính FillLoadOption có nên được duy trì hay không.
 • ShouldSerializeTableMappings(): Xác định liệu một hoặc nhiều đối tượng DataTableMapping có tồn tại hay không.
 • Update(DataSet): Được sử dụng để gọi các câu lệnh Insert, Update hoặc Delete tương ứng.

4. Ví dụ sử dụng SqlDataAdapter trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng bảng StudentDb sau để thực hiện một số thao tác với class SqlCommand, SqlDataAdaper.

bai4 01 PNG

Các bạn chạy các câu lệnh SQL này để tạo bảng StudentDb và các dữ liệu trong bảng.

CREATE DATABASE StudentDB;
GO

USE StudentDB;
GO

CREATE TABLE Student(
 Id INT PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(100),
 Email VARCHAR(50),
 Mobile VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO Student VALUES (101, 'Quyen', 'laikanguyeneahu@gmail.com', '1234567890')
INSERT INTO Student VALUES (102, 'Tien', 'nochym@gmail.com', '2233445566')
INSERT INTO Student VALUES (103, 'Freetuts', 'Freetuts.net', '6655443322')
INSERT INTO Student VALUES (104, 'Cuong', 'nguyenvancuong@gmail.com', '9876543210')
GO

Ví dụ: Sử dụng SqlDataAdapter để lấy dữ liệu từ SQL Server.

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện lấy dữ liệu từ SQL Server vừa mới được tạo ở trên bằng cách sử dụng SqlDataAdapter trong ADO.NET.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        // tạo mới một instance SqlDataAdapter với câu lệnh lấy dữ liệu trong bảng Student
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from Student", con);

        //Sử dụng DataTable để lấy dữ liệu và điền vào table với các trường tương ứng
        DataTable dt = new DataTable();
        //sử dụng phương thức fill để điền dữ liệu vào
        da.Fill(dt);
        //sử dụng vòng lặp foreach để lặp các hàng từ kết quả và hiển thị ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dt.Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Name"] + ", " + row["Email"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Giải thích code:

Trong đoạn code trên mình đã tạo một instance của class SqlDataAdapter bằng cách sử dụng hàm tạo có hai tham số, tức là SqlCommandText Connection. Sau đó tạo một instance của DataTable, đây là kho lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Có thể lưu trữ các bảng giống như một cơ sở dữ liệu.

Sau đó gọi phương thức Fill() của class DataAdapter. Phương thức này thực hiện hầu hết các công việc đằng sau của chúng ta. Nó mở kết nối với cơ sở dữ liệu, thực hiện SQL, điền vào tập dữ liệu và đóng kết nối.

Và cuối cùng, mình sử dùng DataRow và foreach để lặp qua từng dòng dữ liệu sau đó hiển thị ra màn hình console.

Kết quả:

bai4 02 png

5. Sử dụng Stored Procedure và SqlDataAdapter để lấy dữ liệu từ SQL Server

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng Stored Procedure để lấy dữ liệu từ SQL Server. Trước khi vào viết code để lấy dữ liệu trên Visual, ta cần tạo thủ tục lấy dữ liệu bên SQL Server.

CREATE PROCEDURE Select_data
AS
BEGIN
 SELECT Id, Name, Email, Mobile 
 FROM Student
END

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện viết code sử dụng thủ tục này để lấy dữ liệu từ SQL Server. Để thực hiện một thủ tục được lưu trữ bằng SqlDataAdapter, thì chúng ta cần chỉ định tên thủ tục thay vì câu lệnh SQL. Sau đó cần chỉ định thuộc tính Commandtype là Stored Procedure để sử dụng thủ tục.

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select_data", con);
da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Full code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        //tạo một instance mới của class SqlDataAdapter với tên thủ tục làm tham số
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select_data", con);
        //chọn loại Stored Procedure để có thể gọi thủ tục từ SQL Server
        da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        //Sử dụng DataTable để lấy dữ liệu và điền vào table với các trường tương ứng
        DataTable dt = new DataTable();
        //sử dụng phương thức fill để điền dữ liệu vào
        da.Fill(dt);
        //sử dụng vòng lặp foreach để lặp các hàng từ kết quả và hiển thị ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dt.Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Name"] + ", " + row["Email"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai4 02 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách dùng SqlDataAdapter trong C# ADO.NET. Đây là một class được sử dụng rất nhiều và nó rất quan trọng, vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách dùng DataTable trong C# ADO.NET, các bạn chú ý theo dõi nhé!!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top