ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách dùng DataTable trong C# [ADO.NET]

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về DataTable trong C# ADO.NET với các ví dụ. Đây là một class được dùng rất nhiều bởi tính hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng của nó.

Mình sẽ giới thiệu lần lượt về DataTable trong C# là gì? Các thuộc tính, phương thức, cũng như cách tạo DataTable trong C#.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. DataTable trong C# là gì?

DataTable cũng tương tự như một table trong SQL Server, nó biểu diễn dư liệu quan hệ ở dạng bảng và dữ liệu này sẽ được lưu trong bộ nhớ. Khi tạo một instance của DataTable, theo mặc định nó sẽ không có table schema (lược đồ bảng). Chúng ta có thể tạo một table schema bằng cách thêm các cột và các ràng buộc vào bảng. Sau khi đã xác định được table schema thì bây giờ đã có thể thêm các hàng dữ liệu vào bảng. Để sử dụng DataTable, chúng ta cần sử dụng namespace System.Data.

*Lưu ý: DataTable trong C# là một đối tượng có thể được sử dụng độc lập hoặc có thể được sử dụng bởi các đối tượng khác như DataSet và DataView.

Signature của DataTable trong C# ADO.NET.

public class DataTable : MarshaByValueComponent, IListSource, ISupportInitializeNotification, ISupportInitialize, ISerializable, IXmlSerializable
{
}

Cấc trúc của class DataTable.

Class DataTable trong ADO.NET cung cấp bốn hàm tạo sau đây.

public DataTable();
public DataTable(stirng tableName);
public DataTable(stirng tableName, string tableNamespace);
protected DataTable(SerializationInfo info, StreamingContext context);

Trong đó:

 • DataTable(): Hàm khởi tạo này được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable không có đối số.
 • DataTable(string tableName): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable với tên bảng được chỉ định.
 • DataTable(SerializationInfo info, StreamingContext context): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable với class System.Runtime.Serialization.SerializationInfo và class System.Runtime.Serialization.StreamingContext.
 • DataTable(string tableName, string TableNamespace): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable bằng cách sử dụng tên bảng và namespace đã chỉ định.

2. Các thuộc tính và phương thức của DataTable trong C#

Trong phần này mình sẽ chỉ ra các thuộc tính và các phương thức của class DataTable. Các bạn chú ý theo dõi nhé, đây là những kiến thức rất quan trọng.

Các thuộc tính của DataTable trong C#

Class DataTable trong C# ADO.NET cung cấp các thuộc tính sau.

 • Columns: Được sử dụng để lấy tập hợp các cột thuộc bảng này.
 • Constrains: Được sử dụng để lập tập hợp các ràng buộc được duy trì bởi bảng này.
 • DataSet: Được sử dụng để lấy DataSet mà bảng này thuộc về.
 • DefaultView: Được sử dụng để xem view tùy chỉnh của bảng.
 • HasErrors: Được sử dụng để nhận một giá trị cho biết liệu có lỗi trong bất kì hàng nào trong bảng của DataSet hay không.
 • MinimumCapacity: Được sử dụng để lấy hoặc đặt kích thước ban đầu cho bảng này.
 • PrimaryKey: Được sử dụng để lấy hoặc đặt một hoặc nhiều cột có chức năng làm khóa chính cho bảng dữ liệu
 • Rows: Được sử dụng để lấy tập hợp các hàng thuộc bảng này.
 • TableName: Được sử dụng để lấy hoặc đặt tên cho DataTable.

Các phương thức của DataTable trong C#

Class DataTable trong C# ADO.NET cung cấp các phương thức sau.

 • AcceptChanges(): Được sử dụng để accept tất cả các thay đổi được thực hiện cho bảng này.
 • Clear(): Được sử dụng để xóa DataTable của tất cả dữ liệu.
 • Clone(): Được sử dụng để sao chép cấu trúc của DataTable.
 • Copy(): Được sử dụng để sao chép cả cấu trúc và dữ liệu của DataTable.
 • CreateDataReader(): Được sử dụng để trả về một DataTableReader tương ứng với dữ liệu trong DataTable này.
 • CreateInstance(): Được sử dụng để tạo một instace mới của DataTable.
 • GetRowType(): Được sử dụng để lấy loại hàng.
 • GetSchema(): Được sử dụng để lấy schema của bảng.
 • ImportRow(DataRow): Được sử dụng để sao chép một DataRow vào một DataTable.
 • Load(): được sử dụng để điền vào một DataTable với các giá trị từ nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng IDataReader được cung cấp.
 • Merge(DataTable, Boolean): Được sử dụng để hợp nhất DataTable được chỉ định với DataTable hiện tại.
 • NewRow(): Được sử dụng để tạo một DataRow mới với cùng một schema với bảng.
 • Select(): Được sử dụng để lấy tất cả các đối tượng trong DataRow.
 • WriteXml(string):Được sử dụng để ghi nội dung hiện tại của DataTable dưới dạng XML bằng cách sử dụng file được chỉ định.

3. Cách tạo DataTabe trong C#

Để tạo một DataTable trong C#, trước tiên ta cần tạo một instance của class DataTable. Sau đó thêm các đối tượng DataColumn xác định kiểu dữ liệu được lưu giữ và chèn các đối tượng DataRow có chứa dữ liệu.

Bước 1: Tạo instance DataTable.

DataTable dataTable = new DataTable("Student");

Đoạn code trên sẽ tạo một bảng dữ liệu trống mà thuộc tính TableName được đặt thành Student. Sau khi đã tạo bảng mới, ta có thể sử dụng thuộc tính này để truy cập vào bảng dữ liệu từ thuộc tính DataTableCollection.

Bước 2: Thêm DataColumn và xác định Schema

DataTable là một tập hợp các đối tượng DataColumn được tham chiếu bởi thuộc tính Columns của bảng dữ liệu. Một đối tượng DataTable sau khi được tạo sẽ vô dụng nếu như nó không có một Schema, vì vậy chúng ta cần thiết tập Schema cho nó.

Tạo một cột dữ liệu bằng cách sử dụng các thuộc tính có sẵn.

DataColumn Id = new DataColumn("ID");
Id.DataType = typeof(int);
Id.Unique = true;
Id.AllowDBNull = false;
Id.Caption = "Student ID";
dataTable.Columns.Add(Id);

Tạo một cột dữ liệu bằng cách sử dụng một vài thuộc tính.

DataColumn Name = new DataColumn("Name");
Name.MaxLength = 50;
Name.AllowDBNull = false;
dataTable.Columns.Add(Name);

Tạo một cột dữ liệu với các thuộc tính mặc định.

DataColumn Email = new DataColumn("Email");
dataTable.Columns.Add(Email);

Tạo cột khóa chính trong DataTable.

dataTable.PrimaryKey = new DataColumn[] {Id};

4. Tạo đối tượng DataRow trong C#

Khi bạn đã tạo DataColumns cho đối tượng DataTable, thì bạn có thể điền đối tượng DataTable bằng cách thêm đối tượng DataRow. Bạn cần sử dụng đối tượng DataRow và các thuộc tính, phương thức của nó để truy xuất, chèn, cập nhật và xóa các giá trị trong DataTable.

DataRowCollection đại diện cho các đối tượng DataRow hiện tại trong DataTable và nó có một phương thức Add() cho phép thêm một đối tượng DataRow. Phương thức Add() cũng được nạp chồng để chấp nhận một mảng đối tượng thay vì một đối tượng DataRow.

DataRow row = dataTable.NewRow();
row["Id] = 101;
row["Name"] = "Freetuts";
row["Email"] = "Freetuts.net";
dataTable.Row.Add(row);

Bạn cũng có thể thêm một DataRow bằng cách dưới đây.

dataTable.Row.Add(102, "Freetuts", "Freetuts.net");

5. Ví dụ sử dụng DataTable trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện viết một đoạn code để khởi tạo DataTable, DataRow và hiển thị các dữ liệu có trong DataTable ra màn hình console. Bằng cách sử dụng các hàm tạo mình đã giới thiệu ở trên.

*Lưu ý: Để sử dụng được DataTable và các thuộc tính, phương thức của nó thì các bạn cần khai báo namespace System.Data nhé.

using System;
using System.Data;

namespace ConsoleApp4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        //tạo mới một instance class DataTable
        DataTable dataTable = new DataTable("Student");
        //tạo một datacolumns với tất cả các thuộc tính có sẵn
        DataColumn Id = new DataColumn("ID");
        Id.DataType = typeof(int);
        Id.Unique = true;
        Id.AllowDBNull = false;
        Id.Caption = "Student ID";
        dataTable.Columns.Add(Id);

        //Atạo một datacolumn với một vài thuộc tính
        DataColumn Name = new DataColumn("Name");
        Name.MaxLength = 50;
        Name.AllowDBNull = false;
        dataTable.Columns.Add(Name);

        //tạo một datacolumn với các thuộc tính mặc định
        DataColumn Email = new DataColumn("Email");
        dataTable.Columns.Add(Email);

        //tạo một khóa chính cho datacolumn
        dataTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { Id };

        //thêm mới một dataRow
        DataRow row1 = dataTable.NewRow();
        row1["Id"] = 101;
        row1["Name"] = "Freetuts";
        row1["Email"] = "Freetuts.net";
        dataTable.Rows.Add(row1);
        //thêm mới một dataRow bằng cách khác
        dataTable.Rows.Add(102, "Freetuts", "Freetuts.net");
        //sử dụng vòng lặp foreach để lặp hết tất cả các datarow trong datatable sau đó in ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Email"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra.\n" + e);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 01 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong class DataTable trong C# ADO.NET với các thuộc tính và phương thức của nó. Ở bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu về DataTable trong C# ADO.NET, nhưng sẽ thao tác trực tiếp với SQL Server. Các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top