ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng DataTable trong C# [ADO.NET]

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về DataTable trong C# ADO.NET với các ví dụ. Đây là một class được dùng rất nhiều bởi tính hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu lần lượt về DataTable trong C# là gì? Các thuộc tính, phương thức, cũng như cách tạo DataTable trong C#.

1. DataTable trong C# là gì?

DataTable cũng tương tự như một table trong SQL Server, nó biểu diễn dư liệu quan hệ ở dạng bảng và dữ liệu này sẽ được lưu trong bộ nhớ. Khi tạo một instance của DataTable, theo mặc định nó sẽ không có table schema (lược đồ bảng). Chúng ta có thể tạo một table schema bằng cách thêm các cột và các ràng buộc vào bảng. Sau khi đã xác định được table schema thì bây giờ đã có thể thêm các hàng dữ liệu vào bảng. Để sử dụng DataTable, chúng ta cần sử dụng namespace System.Data.

*Lưu ý: DataTable trong C# là một đối tượng có thể được sử dụng độc lập hoặc có thể được sử dụng bởi các đối tượng khác như DataSet và DataView.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Signature của DataTable trong C# ADO.NET.

public class DataTable : MarshaByValueComponent, IListSource, ISupportInitializeNotification, ISupportInitialize, ISerializable, IXmlSerializable
{
}

Cấc trúc của class DataTable.

Class DataTable trong ADO.NET cung cấp bốn hàm tạo sau đây.

public DataTable();
public DataTable(stirng tableName);
public DataTable(stirng tableName, string tableNamespace);
protected DataTable(SerializationInfo info, StreamingContext context);

Trong đó:

 • DataTable(): Hàm khởi tạo này được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable không có đối số.
 • DataTable(string tableName): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable với tên bảng được chỉ định.
 • DataTable(SerializationInfo info, StreamingContext context): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable với class System.Runtime.Serialization.SerializationInfo và class System.Runtime.Serialization.StreamingContext.
 • DataTable(string tableName, string TableNamespace): Được sử dụng để khởi tạo một instance mới của class System.Data.DataTable bằng cách sử dụng tên bảng và namespace đã chỉ định.

2. Các thuộc tính và phương thức của DataTable trong C#

Trong phần này mình sẽ chỉ ra các thuộc tính và các phương thức của class DataTable. Các bạn chú ý theo dõi nhé, đây là những kiến thức rất quan trọng.

Các thuộc tính của DataTable trong C#

Class DataTable trong C# ADO.NET cung cấp các thuộc tính sau.

 • Columns: Được sử dụng để lấy tập hợp các cột thuộc bảng này.
 • Constrains: Được sử dụng để lập tập hợp các ràng buộc được duy trì bởi bảng này.
 • DataSet: Được sử dụng để lấy DataSet mà bảng này thuộc về.
 • DefaultView: Được sử dụng để xem view tùy chỉnh của bảng.
 • HasErrors: Được sử dụng để nhận một giá trị cho biết liệu có lỗi trong bất kì hàng nào trong bảng của DataSet hay không.
 • MinimumCapacity: Được sử dụng để lấy hoặc đặt kích thước ban đầu cho bảng này.
 • PrimaryKey: Được sử dụng để lấy hoặc đặt một hoặc nhiều cột có chức năng làm khóa chính cho bảng dữ liệu
 • Rows: Được sử dụng để lấy tập hợp các hàng thuộc bảng này.
 • TableName: Được sử dụng để lấy hoặc đặt tên cho DataTable.

Các phương thức của DataTable trong C#

Class DataTable trong C# ADO.NET cung cấp các phương thức sau.

 • AcceptChanges(): Được sử dụng để accept tất cả các thay đổi được thực hiện cho bảng này.
 • Clear(): Được sử dụng để xóa DataTable của tất cả dữ liệu.
 • Clone(): Được sử dụng để sao chép cấu trúc của DataTable.
 • Copy(): Được sử dụng để sao chép cả cấu trúc và dữ liệu của DataTable.
 • CreateDataReader(): Được sử dụng để trả về một DataTableReader tương ứng với dữ liệu trong DataTable này.
 • CreateInstance(): Được sử dụng để tạo một instace mới của DataTable.
 • GetRowType(): Được sử dụng để lấy loại hàng.
 • GetSchema(): Được sử dụng để lấy schema của bảng.
 • ImportRow(DataRow): Được sử dụng để sao chép một DataRow vào một DataTable.
 • Load(): được sử dụng để điền vào một DataTable với các giá trị từ nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng IDataReader được cung cấp.
 • Merge(DataTable, Boolean): Được sử dụng để hợp nhất DataTable được chỉ định với DataTable hiện tại.
 • NewRow(): Được sử dụng để tạo một DataRow mới với cùng một schema với bảng.
 • Select(): Được sử dụng để lấy tất cả các đối tượng trong DataRow.
 • WriteXml(string):Được sử dụng để ghi nội dung hiện tại của DataTable dưới dạng XML bằng cách sử dụng file được chỉ định.

3. Cách tạo DataTabe trong C#

Để tạo một DataTable trong C#, trước tiên ta cần tạo một instance của class DataTable. Sau đó thêm các đối tượng DataColumn xác định kiểu dữ liệu được lưu giữ và chèn các đối tượng DataRow có chứa dữ liệu.

Bước 1: Tạo instance DataTable.

DataTable dataTable = new DataTable("Student");

Đoạn code trên sẽ tạo một bảng dữ liệu trống mà thuộc tính TableName được đặt thành Student. Sau khi đã tạo bảng mới, ta có thể sử dụng thuộc tính này để truy cập vào bảng dữ liệu từ thuộc tính DataTableCollection.

Bước 2: Thêm DataColumn và xác định Schema

DataTable là một tập hợp các đối tượng DataColumn được tham chiếu bởi thuộc tính Columns của bảng dữ liệu. Một đối tượng DataTable sau khi được tạo sẽ vô dụng nếu như nó không có một Schema, vì vậy chúng ta cần thiết tập Schema cho nó.

Tạo một cột dữ liệu bằng cách sử dụng các thuộc tính có sẵn.

DataColumn Id = new DataColumn("ID");
Id.DataType = typeof(int);
Id.Unique = true;
Id.AllowDBNull = false;
Id.Caption = "Student ID";
dataTable.Columns.Add(Id);

Tạo một cột dữ liệu bằng cách sử dụng một vài thuộc tính.

DataColumn Name = new DataColumn("Name");
Name.MaxLength = 50;
Name.AllowDBNull = false;
dataTable.Columns.Add(Name);

Tạo một cột dữ liệu với các thuộc tính mặc định.

DataColumn Email = new DataColumn("Email");
dataTable.Columns.Add(Email);

Tạo cột khóa chính trong DataTable.

dataTable.PrimaryKey = new DataColumn[] {Id};

4. Tạo đối tượng DataRow trong C#

Khi bạn đã tạo DataColumns cho đối tượng DataTable, thì bạn có thể điền đối tượng DataTable bằng cách thêm đối tượng DataRow. Bạn cần sử dụng đối tượng DataRow và các thuộc tính, phương thức của nó để truy xuất, chèn, cập nhật và xóa các giá trị trong DataTable.

DataRowCollection đại diện cho các đối tượng DataRow hiện tại trong DataTable và nó có một phương thức Add() cho phép thêm một đối tượng DataRow. Phương thức Add() cũng được nạp chồng để chấp nhận một mảng đối tượng thay vì một đối tượng DataRow.

DataRow row = dataTable.NewRow();
row["Id] = 101;
row["Name"] = "Freetuts";
row["Email"] = "Freetuts.net";
dataTable.Row.Add(row);

Bạn cũng có thể thêm một DataRow bằng cách dưới đây.

dataTable.Row.Add(102, "Freetuts", "Freetuts.net");

5. Ví dụ sử dụng DataTable trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện viết một đoạn code để khởi tạo DataTable, DataRow và hiển thị các dữ liệu có trong DataTable ra màn hình console. Bằng cách sử dụng các hàm tạo mình đã giới thiệu ở trên.

*Lưu ý: Để sử dụng được DataTable và các thuộc tính, phương thức của nó thì các bạn cần khai báo namespace System.Data nhé.

using System;
using System.Data;

namespace ConsoleApp4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        //tạo mới một instance class DataTable
        DataTable dataTable = new DataTable("Student");
        //tạo một datacolumns với tất cả các thuộc tính có sẵn
        DataColumn Id = new DataColumn("ID");
        Id.DataType = typeof(int);
        Id.Unique = true;
        Id.AllowDBNull = false;
        Id.Caption = "Student ID";
        dataTable.Columns.Add(Id);

        //Atạo một datacolumn với một vài thuộc tính
        DataColumn Name = new DataColumn("Name");
        Name.MaxLength = 50;
        Name.AllowDBNull = false;
        dataTable.Columns.Add(Name);

        //tạo một datacolumn với các thuộc tính mặc định
        DataColumn Email = new DataColumn("Email");
        dataTable.Columns.Add(Email);

        //tạo một khóa chính cho datacolumn
        dataTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { Id };

        //thêm mới một dataRow
        DataRow row1 = dataTable.NewRow();
        row1["Id"] = 101;
        row1["Name"] = "Freetuts";
        row1["Email"] = "Freetuts.net";
        dataTable.Rows.Add(row1);
        //thêm mới một dataRow bằng cách khác
        dataTable.Rows.Add(102, "Freetuts", "Freetuts.net");
        //sử dụng vòng lặp foreach để lặp hết tất cả các datarow trong datatable sau đó in ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Email"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra.\n" + e);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 01 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong class DataTable trong C# ADO.NET với các thuộc tính và phương thức của nó. Ở bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu về DataTable trong C# ADO.NET, nhưng sẽ thao tác trực tiếp với SQL Server. Các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top