ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# [ADO.NET]

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# ADO.NET. Cụ thể mình sẽ thực hiện kết nối với database của SQL Server, sau đó lấy dữ liệu và hiển thị ra màn hình.

Trước khi đi vào viết code C#, chúng ta cần tạo database trong SQL Server để có thể kết nối tới. Các bạn có thể sử dụng đoạn code sau để tạo database và dữ liệu trong database.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
CREATE DATABASE ShoppingCartDB;
GO

USE ShoppingCartDB;
GO

CREATE TABLE Customers(
 ID INT PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(100),
 Mobile VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO Customers VALUES (101, 'Quyen', '118001229')
INSERT INTO Customers VALUES (102, 'Freetuts', '123456789')
INSERT INTO Customers VALUES (103, 'Cuong', '987654321')
GO

CREATE TABLE Orders(
 ID INT PRIMARY KEY,
 CustomerId INT,
 Amount INT
)
GO

INSERT INTO Orders VALUES (10011, 103, 20000)
INSERT INTO Orders VALUES (10012, 101, 30000)
INSERT INTO Orders VALUES (10013, 102, 25000)
GO

Sau khi chạy đoạn code trên, ta được một database shoppingCartDb như sau.

bai10 01 png

1. Hiển thị dữ liệu từ SQL Server bằng DataSet trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng DataSet để hiển thị dữ liệu từ database vừa mới được tạo ở trên, cụ thể như sau:

Ta cần thêm các namespace cần thiết để sử dụng như Configuration, Data, Data.SqlClient,...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

Khởi tạo mới một instance của class SqlDataAdapter với câu lệnh T-SQL lấy dữ liệu từ bảng Customers.

SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from Customers", con);

Khởi tạo instance của class DataSet và sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu từ DataSet vào dataAdapter.

DataSet dataSet = new DataSet();
dataAdapter.Fill(dataSet);

Cuối cùng ta sử dụng vòng lặp for dựa trên chỉ số index của table và in các hàng dữ liệu trong bảng ra màn hình console.

foreach (DataRow row in dataSet.Tables[0].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
}

Full code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from customers", con);
        //khởi tạo một instance dataset
        DataSet dataSet = new DataSet();
        //sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu vào
        dataAdapter.Fill(dataSet);
        //dụng vòng lặp for để hiển thị tất cả các hàng dữ liệu ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables[0].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai10 02 png

2. Hiển thị nhiều bảng dữ liệu từ SQL Server bằng DataSet trong C#

Việc hiển thị nhiều bảng dữ liệu cũng tương tự như hiển thị một bảng, ta chỉ cần sử dụng thêm một vòng lặp foreach cho bảng đó là có thể hiển thị được rồi.

Ở ví dụ này mình sẽ hiển thị nhiều bảng bằng cách khai báo một tên riêng cho bảng bằng thuộc tính TableName, sau đó sử dụng nó để hiển thị dữ liệu.

dataSet.Tables[0].TableName = "Customers";
dataSet.Tables[1].TableName = "Orders";

Khi đó vòng lặp foreach của chúng ta sẽ có dạng như sau:

foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Customers"].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
}
foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Orders"].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["CustomerId"] + ", " + row["Amount"]);
}

Full code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from Customers; select * from Orders", con);
        //khởi tạo một instance dataset
        DataSet dataSet = new DataSet();
        //sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu vào
        dataAdapter.Fill(dataSet);
        //đặt tên cho bảng dựa trên vị trí index
        dataSet.Tables[0].TableName = "Customers";
        dataSet.Tables[1].TableName = "Orders";

        //dụng vòng lặp for để hiển thị tất cả các hàng dữ liệu ra màn hình console
        //bảng Customer
        Console.WriteLine("-----Du lieu bang Customers-----");
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Customers"].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
        //bảng Orders
        Console.WriteLine("\n-----Du lieu bang Orders-----");
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Orders"].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["CustomerId"] + ", " + row["Amount"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai10 03 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách sử dụng DataSet trong C# để hiển thị dữ liệu từ SQL Server. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thao tác với SQL Server bằng Stored Procedure (thủ tục), các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top