ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# [ADO.NET]

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# ADO.NET. Cụ thể mình sẽ thực hiện kết nối với database của SQL Server, sau đó lấy dữ liệu và hiển thị ra màn hình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết code C#, chúng ta cần tạo database trong SQL Server để có thể kết nối tới. Các bạn có thể sử dụng đoạn code sau để tạo database và dữ liệu trong database.

CREATE DATABASE ShoppingCartDB;
GO

USE ShoppingCartDB;
GO

CREATE TABLE Customers(
 ID INT PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(100),
 Mobile VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO Customers VALUES (101, 'Quyen', '118001229')
INSERT INTO Customers VALUES (102, 'Freetuts', '123456789')
INSERT INTO Customers VALUES (103, 'Cuong', '987654321')
GO

CREATE TABLE Orders(
 ID INT PRIMARY KEY,
 CustomerId INT,
 Amount INT
)
GO

INSERT INTO Orders VALUES (10011, 103, 20000)
INSERT INTO Orders VALUES (10012, 101, 30000)
INSERT INTO Orders VALUES (10013, 102, 25000)
GO

Sau khi chạy đoạn code trên, ta được một database shoppingCartDb như sau.

bai10 01 png

1. Hiển thị dữ liệu từ SQL Server bằng DataSet trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng DataSet để hiển thị dữ liệu từ database vừa mới được tạo ở trên, cụ thể như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ta cần thêm các namespace cần thiết để sử dụng như Configuration, Data, Data.SqlClient,...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

Khởi tạo mới một instance của class SqlDataAdapter với câu lệnh T-SQL lấy dữ liệu từ bảng Customers.

SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from Customers", con);

Khởi tạo instance của class DataSet và sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu từ DataSet vào dataAdapter.

DataSet dataSet = new DataSet();
dataAdapter.Fill(dataSet);

Cuối cùng ta sử dụng vòng lặp for dựa trên chỉ số index của table và in các hàng dữ liệu trong bảng ra màn hình console.

foreach (DataRow row in dataSet.Tables[0].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
}

Full code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from customers", con);
        //khởi tạo một instance dataset
        DataSet dataSet = new DataSet();
        //sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu vào
        dataAdapter.Fill(dataSet);
        //dụng vòng lặp for để hiển thị tất cả các hàng dữ liệu ra màn hình console
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables[0].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai10 02 png

2. Hiển thị nhiều bảng dữ liệu từ SQL Server bằng DataSet trong C#

Việc hiển thị nhiều bảng dữ liệu cũng tương tự như hiển thị một bảng, ta chỉ cần sử dụng thêm một vòng lặp foreach cho bảng đó là có thể hiển thị được rồi.

Ở ví dụ này mình sẽ hiển thị nhiều bảng bằng cách khai báo một tên riêng cho bảng bằng thuộc tính TableName, sau đó sử dụng nó để hiển thị dữ liệu.

dataSet.Tables[0].TableName = "Customers";
dataSet.Tables[1].TableName = "Orders";

Khi đó vòng lặp foreach của chúng ta sẽ có dạng như sau:

foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Customers"].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
}
foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Orders"].Rows)
{
   Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["CustomerId"] + ", " + row["Amount"]);
}

Full code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from Customers; select * from Orders", con);
        //khởi tạo một instance dataset
        DataSet dataSet = new DataSet();
        //sử dụng phương thức Fill() để điền dữ liệu vào
        dataAdapter.Fill(dataSet);
        //đặt tên cho bảng dựa trên vị trí index
        dataSet.Tables[0].TableName = "Customers";
        dataSet.Tables[1].TableName = "Orders";

        //dụng vòng lặp for để hiển thị tất cả các hàng dữ liệu ra màn hình console
        //bảng Customer
        Console.WriteLine("-----Du lieu bang Customers-----");
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Customers"].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["Name"] + ", " + row["Mobile"]);
        }
        //bảng Orders
        Console.WriteLine("\n-----Du lieu bang Orders-----");
        foreach (DataRow row in dataSet.Tables["Orders"].Rows)
        {
          Console.WriteLine(row["Id"] + ", " + row["CustomerId"] + ", " + row["Amount"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai10 03 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách sử dụng DataSet trong C# để hiển thị dữ liệu từ SQL Server. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thao tác với SQL Server bằng Stored Procedure (thủ tục), các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top