ADO.NET
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thao tác SQL Server với C# [ADO.NET]

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ADO.NET sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server. Ở đây các bạn sẽ hiểu được cách kết nối với CSDL SQL Server và các thao tác cơ bản với CSDL bằng ADO.NET.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để có thể thực hiện được, các bạn cần cài đặt SQL Server trên máy tính của mình (cách cài đặt trên google). Hiện tại thì mình đang sử dụng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) để tương tác với SQL Server.

1. Mở SQL Server Management Studio Tool

Khi các bạn mở SSMS (SQL Server Management Studio), nó sẽ đưa bạn tới cửa sổ để kết nối với máy chủ. Tại đây, các bạn cần cung cấp tên máy chủ và các thông tin xác thực và nhấn nút Connect để kết nối như hình dưới đây.

bai2 01 PNG

Khi bạn đã kết nối thành công thì giao diện của SQL Server Management Studio sẽ như hình. Ở dây mình đang sử dụng SSMS với phiên bản 2012, các bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất để sử dụng hết các tính năng của nó.

bai2 02 PNG

2. Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server

Để tạo mới database bằng GUI trên SSMS, đầu tiên các bạn nhấp chuột phải vào Databases tại mục Object Explorer ở góc bên trái. Khi đó một cửa sổ menu hiện lên, các bạn chọn vào New Database như hình dưới đây để tạo mới một database.

bai2 03 PNG

Sau khi chọn New Database một cửa sổ mới sẽ mở ra. Tại đây, các bạn cần cung cấp tên database và nhấn vào nút OK. Mình đã đặt tên cho database là Students, các bạn có thể đặt tùy ý theo project để dễ quản lý.

bai2 04 png

Khi tạo xong thì database của chúng ta sẽ nằm ở bên trong Databases ở mục Object Explorer.

bai2 05 png

3. Thiết lập kết nối và tạo bảng

Khi chúng ta đã tạo xong database Students trong SSMS, bây giờ sẽ tạo một bảng mới có tên là Student bằng cách sử dụng ADO.NET và code C#.

Đầu tiên các bạn cần mở Visual studio 2019 (các bạn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản nào của visual studio). Sau đó tạo một project .NET Console Application và đặt tên cho project ta sẽ được hình như dưới đây.

bai2 06 PNG

Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo chuỗi kết nối tới SQL Server bằng file App.config, cụ thể như sau:

Bước 1: Nhấn đúp chuột vào file App.config ở mục Solution Explorer để mở file.

Bước 2: Thêm đoạn code tạo chuỗi kết nối vào file, sau đó lưu lại.

bai2 07 PNG

Bước 3: Thêm thư viện Configuration vào project bằng cách chuột phải vào References và chọn Add Reference.

bai2 08 PNG

Sau đó kéo xuống bên dưới và tích vào ô System.Configuration để thêm thư viện này vào project.

bai2 09 png

Sau khi thực hiện các bước trên, bây giờ chỉ cần viết code để gọi chuỗi kết nối từ file App.config và kết nối tới SQL Server.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm CreateTable để tạo mới Table
      new Program().CreateTable();
      Console.ReadKey();
    }
    public void CreateTable()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConfigurationManager trong lớp System.Configuration
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        // viết câu lệnh query để thêm mới bảng với các thuộc tính name, email, join_date
        SqlCommand cm = new SqlCommand("create table student(id int not null, name varchar(100), email varchar(50), join_date date)", con);
        // mở chuỗi kết nối
        con.Open();
        // sử dụng phương thức ExecuteNonQuery() để thực thi câu lệnh
        cm.ExecuteNonQuery();
        // thông báo ra màn hình khi tạo thành công
        Console.WriteLine("Đã tạo mới bảng thành công");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Có lỗi xảy ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 10 png

Lúc này tại SSMS thì bảng student cũng được tạo trong database Students.

bai2 11 PNG

4. Thêm dữ liệu vào SQL Server bằng ADO.NET

Tương tư, ta cũng có thể thêm dữ liệu vào trong bảng vừa được tạo ở trên, bằng cách thêm đoạn code dưới đây:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Insert để thêm mới dữ liệu vào Table
      new Program().Insert();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Insert()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        // viết câu lệnh query để thêm dữ liệu vào bảng với các trường tương ứng
        SqlCommand cm = new SqlCommand("insert into student (id, name, email, join_date) values ('101', 'Freetuts.net', 'Freetuts@gmail.com', '7/27/2021')", con);
        // mở chuỗi kết nối
        con.Open();
        // sử dụng phương thức ExecuteNonQuery() để thực thi câu lệnh
        cm.ExecuteNonQuery();
        // thông báo ra màn hình khi thêm dữ liệu thành công
        Console.WriteLine("Them moi du lieu thanh cong !!!");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 12 PNG

5. Truy xuất dữ liệu từ SQL Server bằng ADO.NET

Dưới đây là đoạn code mình đã viết dùng để truy xuất dữ liệu từ SQL Server bằng ADO.NET, các bạn có thể tham khảo nhé.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Retrieve để truy xuất dữ liệu
      new Program().Retrieve();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Retrieve()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        // viết câu lệnh query truy xuất dữ liệu
        SqlCommand cm = new SqlCommand("Select * from student", con);
        // mở chuỗi kết nối
        con.Open();
        // sử dụng phương thức ExecuteReader() để thực thi câu lệnh
        SqlDataReader sdr = cm.ExecuteReader();
        // sử dụng vòng lặp while để lấy hết dữ liệu có trong bảng
        while (sdr.Read())
        {
          // hiển thị dữ liệu ra màn hình
          Console.WriteLine(sdr["id"] + " " + sdr["name"] + " " + sdr["email"]);
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 13 png

6. Xóa dữ liệu khỏi SQL Server bằng ADO.NET

Tương tự như các thao tác khác, sau khi kết nối tới SQL Server. Các bạn chỉ cần viết câu lệnh Query để thêm vào SQL Server và thực hiện nó mà thôi.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //gọi hàm Delete để truy xuất dữ liệu
      new Program().Delete();
      Console.ReadKey();
    }
    public void Delete()
    {
      //sử dụng lớp SqlConnection để tạo chuỗi kết nối
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      //gọi chuỗi kết nối ở file App.config bằng thuộc tính ConnectionString
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;
      try
      {
        // viết câu lệnh query để xóa dữ liệu
        SqlCommand cm = new SqlCommand("delete from student where id = '101'", con);
        // mở chuỗi kết nối
        con.Open();
        // sử dụng phương thức ExecuteNonQuery() để thực thi câu lệnh
        cm.ExecuteNonQuery();
        // hiển thị ra màn hỉnh thông báo
        Console.WriteLine("Xoa thanh cong du lieu !!!");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Co loi xay ra !!!" + e);
      }
      // dóng chuỗi kết nối
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 14 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về ADO.NET sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây là những kiến thức cơ bản vì vậy các bạn cần nắm rõ nó trước khi đi vào các bài sau nhé. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về SqlConnection trong ADO.NET, cũng như các thuộc tính và chức năng của nó.

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top