CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong ứng dụng này có các chức năng thêm, sửa, xóa, sắp xếp và tìm kiếm, đây là các chức năng cơ bản nhưng rất quan trong. Các bạn hãy luyện tập nó thật thành thao trước khi bắt đầu thực hiện một ứng dụng nào đó lớn hơn.

1. Thiết kế forrm quản lý nhân sự trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần thiết kế giao diện cho form quản lý nhân sự trong C# Winforms như hình dưới đây.

bai12 01 png

Trong đó, có một số control chính như sau:

 • Các TextBox: Để người dùng nhập vào nội dung tương ứng, đồng thời cũng để hiển thị nội dung khi người dùng nhấp chọn vào bảng dữ liệu bên dưới.
 • DateTimePiker: Cho phép người dùng chọn ngày, tháng, năm sinh.
 • RadioButton: Để người dùng chọn giới tính, hoặc là nam hoặc là nữ.
 • ComboBox: Để người dùng chọn kiểu sắp xếp theo thuộc tính nào, tên nhân viên hoặc là ID tùy vào yêu cầu.
 • TextBox và Button "Search": Được dùng để tìm kiếm theo nội dung mà người dùng nhập vào ô TextBox.
 • Các Button "Thêm", "Sửa", "Xóa", "Thoát": Thực hiện các chức năng tương ứng.
 • DataGridView: Hiển thị danh sách các nhân viên với các columns ID, Họ Tên, Giới Tính, Ngày Sinh, Email, Địa Chỉ, Phone.

2. Tạo database và Stored Procedure trong SQL Server

Trong ứng dụng này mình sử dụng database QuanLyNhanSu, các bạn có thể sử dụng đoạn code dưới đây để tạo database và thêm dữ liệu vào nhé.

CREATE DATABASE QuanLyNhanSu
GO
USE [QuanLyNhanSu]
GO
/****** Object: Table [dbo].[NhanSu]  Script Date: 8/31/2021 2:18:36 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[NhanSu](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[HoTen] [nvarchar](50) NULL,
	[GioiTinh] [nchar](10) NULL,
	[NgaySinh] [date] NULL,
	[Email] [nvarchar](50) NULL,
	[DiaChi] [nvarchar](50) NULL,
	[Phone] [nvarchar](20) NULL,
 CONSTRAINT [PK_NhanSu] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Proc lấy thị danh sách các nhân viên

create proc [dbo].[SP_LayDSNS]
as
begin
	select * from NhanSu
end

Proc thêm nhân viên

create proc [dbo].[SP_ThemNhanVien]
@HoTen nvarchar(50),
@GioiTinh nchar(10),
@NgaySinh date,
@Email nvarchar(50),
@DiaChi nvarchar(50),
@Phone nvarchar(20)
as
begin
	insert into NhanSu values (@HoTen, @GioiTinh, @NgaySinh, @Email, @DiaChi, @Phone)
end

Proc sửa nhân viên

create proc [dbo].[SP_SuaNhanVien]
@ID int,
@HoTen nvarchar(50),
@GioiTinh nchar(10),
@NgaySinh date,
@Email nvarchar(50),
@DiaChi nvarchar(50),
@Phone nvarchar(20)
as
begin
	update NhanSu set
	HoTen = @HoTen,
	GioiTinh = @GioiTinh,
	NgaySinh = @NgaySinh,
	Email = @Email,
	DiaChi = @DiaChi,
	Phone = @Phone
	where ID = @ID
end

Proc xóa nhân viên

create proc [dbo].[SP_XoaNhanVien]
@ID int
as
begin
	delete NhanSu where ID = @ID
end

3. Kết nối Database và hiển thị danh sách trên DataGridView

Để có thể làm việc được với SQL Server, các bạn cần kết nối tới SQL Server từ C# Winforms. Có nhiều cách để có thể kết nối, ở đây mình sẽ sử dụng cách kết nối bằng file App.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
	<connectionStrings>
		<add name="conStr" connectionString="server=DESKTOP-PQMLT59\VANQUYEN;database=QuanLyNhanSu;integrated security=true"/>
	</connectionStrings>
</configuration>

Sau đó chỉ cần gọi chuỗi kết nối thông qua thuộc tính ConfigurationManager trong class Configuration. Để có thể hiển thị ngay khi chương trình bắt đầu chạy, ta xử lý trên sự kiện Form_Load.

Mình thực hiện tạo một hàm LayDSNS() để lấy danh sách nhân sự từ SQL Server. Sở dĩ mình tạo hàm là vì lát nữa khi thực hiện các thao tác thì cần sử dụng lại rất nhiều lần.

private void LayDSNS()
    {
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
      DataTable dt = new DataTable();
      con.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      try
      {
        con.Open();
        da.SelectCommand = new SqlCommand();
        da.SelectCommand.CommandText = "SP_LayDSNS";
        da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        da.SelectCommand.Connection = con;
        da.Fill(dt);
        dtgDSNS.DataSource = dt;
        con.Close();
        dtgDSNS.Columns[0].Width = 35;
        dtgDSNS.Columns[0].HeaderText = "ID";
        dtgDSNS.Columns[1].Width = 130;
        dtgDSNS.Columns[1].HeaderText = "Họ Tên";
        dtgDSNS.Columns[2].Width = 80;
        dtgDSNS.Columns[2].HeaderText = "Giới tính";
        dtgDSNS.Columns[3].Width = 80;
        dtgDSNS.Columns[3].HeaderText = "Ngày sinh";
        dtgDSNS.Columns[4].Width = 135;
        dtgDSNS.Columns[4].HeaderText = "Email";
        dtgDSNS.Columns[5].Width = 80;
        dtgDSNS.Columns[5].HeaderText = "Địa chỉ";
        dtgDSNS.Columns[6].Width = 70;
        dtgDSNS.Columns[6].HeaderText = "Phone";

      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }

Sau khi tạo xong, bây giờ chỉ cần gọi hàm ở sự kiện Form_Load để hiển thị khi chương trình bắt đầu chạy.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      LayDSNS();
    }

4. Xử lý các sự kiện trên form

Chúng ta sẽ đi xử lý lần lượt các sự kiện trên form để đạt yêu cầu như lúc đầu đề ra, cùng mình tìm hiểu thôi nào.

Sắp xếp dữ liệu trên DataGridView

Ta xử lý trên sự kiện SelectedIndexChanged của ComboBox, trong C# có phương thức Sort() để sắp xếp theo một thuộc tính nào đó. Ta chỉ cần gọi phương thức và truyền vào giá trị cho nó

private void cboSapXep_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cboSapXep.SelectedIndex == 0)
      {
        this.dtgDSNS.Sort(this.dtgDSNS.Columns["HoTen"], ListSortDirection.Ascending);
      }
      else
      {
        this.dtgDSNS.Sort(this.dtgDSNS.Columns["ID"], ListSortDirection.Ascending);
      }
    }

Kết quả: Kết quả sau khi sắp xếp theo ID và Họ Tên.

bai12 06 png

Tìm kiếm dữ liệu trên DataGridView

Để tìm kiếm trên DataGridView ta sử dụng đối tượng RowFilter trong C#, sau đó truyền vào chuỗi cần tìm kiếm.

private void btnTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string rowFilter = string.Format("{0} like '{1}'", "HoTen", "*" + txtTimKiem.Text + "*");
      (dtgDSNS.DataSource as DataTable).DefaultView.RowFilter = rowFilter;
    }

Để bảng dữ liệu có thể load lại như ban đầu, mình gọi lại hàm LayDSNS() khi TextBox trống.

private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtTimKiem.Text == "")
      {
        LayDSNS();
      }
    }

Kết quả:

bai12 07 png

Xử lý sự kiện CellClick trên DataGridView

Sự kiện CellClick sẽ có nhiệm vụ hiển thị thông tin lên các TextBox và RadioButton,... tương ứng ở bên trên. Lưu ý chuyển đổi các kiểu dữ liệu tương ứng nhé.

private void dtgDSNS_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
      row = dtgDSNS.Rows[e.RowIndex];
      txtID.Text = Convert.ToString(row.Cells["ID"].Value);
      txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["HoTen"].Value);
      dtpNgaySinh.Text = Convert.ToString(row.Cells["NgaySinh"].Value);
      txtDiaChi.Text = Convert.ToString(row.Cells["DiaChi"].Value);
      txtEmail.Text = Convert.ToString(row.Cells["Email"].Value);
      string GioiTinh = Convert.ToString(row.Cells["GioiTinh"].Value);
      if (GioiTinh.Trim() == "Nu")
      {
        rdoNu.Checked = true;
      }
      else
      {
        rdoNam.Checked = true;
      }
      txtPhone.Text = Convert.ToString(row.Cells["Phone"].Value);
    }

Thêm mới nhân viên

Trước khi thực hiển các thao tác, ta cần kiểm tra xem thông tin đã được nhập đầy đủ hay chưa. Vì vậy mình sẽ viết một hàm KiemTraThongTin() để thực hiện điều đó.

private bool KiemTraThongTin()
    {
      if (txtHoTen.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền họ và tên nhân viên.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtHoTen.Focus();
        return false;
      }
      if (txtDiaChi.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền địa chỉ của nhân viên.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtDiaChi.Focus();
        return false;
      }
      if (txtEmail.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền Email của nhân viên.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtEmail.Focus();
        return false;
      }
      if (rdoNam.Checked == false && rdoNu.Checked == false)
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn giới tính cho nhân viên.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return false;
      }
      if (txtPhone.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền số điện thoại của nhân viên.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtPhone.Focus();
        return false;
      }
      return true;
    }

Sau đó gọi hàm kiểm tra và kết nối tới SQL Server, thực hiện gọi proc SP_ThemNhanVien để thêm mới nhân viên với các thông tin mà người dùng đã nhập.

Ở đây ta cần truyền vào 6 tham số tương ứng với các thông tin cần thêm mới, sau đó sử dụng phương thức ExecutreNonQuery() để thực thi câu lệnh.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (KiemTraThongTin())
      {
        try
        {
          SqlConnection conn = new SqlConnection();
          conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
          SqlCommand cmd = new SqlCommand();
          cmd.CommandText = "SP_ThemNhanVien";
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
          cmd.Parameters.Add("@HoTen", SqlDbType.NVarChar).Value = txtHoTen.Text;
          if(rdoNam.Checked == true)
          {
            cmd.Parameters.Add("@GioiTinh", SqlDbType.NVarChar).Value = rdoNam.Text;
          }
          else
          {
            cmd.Parameters.Add("@GioiTinh", SqlDbType.NVarChar).Value = rdoNu.Text;
          }
          cmd.Parameters.Add("@NgaySinh", SqlDbType.Date).Value = dtpNgaySinh.Text;
          cmd.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NVarChar).Value = txtEmail.Text;
          cmd.Parameters.Add("@DiaChi", SqlDbType.NVarChar).Value = txtDiaChi.Text;
          cmd.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NVarChar).Value = txtPhone.Text;
          cmd.Connection = conn;
          conn.Open();
          cmd.ExecuteNonQuery();
          conn.Close();
          LayDSNS();
          MessageBox.Show("Thêm mới nhân viên thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
          Reset();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
    }

Kết quả:

bai12 03 png

Sửa thông tin nhân viên

Tương tự như thêm mới, ta cũng gọi proc SP_SuaNhanVien để thực hiện sửa thông tin nhân viên.

private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(txtID.Text == "" || txtID.Text == "Thêm mới không cần ID")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền ID nhân viên cần sửa.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtID.Focus();
        txtID.SelectAll();
      }
      else if (KiemTraThongTin())
      {
        try
        {
          SqlConnection conn = new SqlConnection();
          conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
          SqlCommand cmd = new SqlCommand();
          cmd.CommandText = "SP_SuaNhanVien";
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
          cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(txtID.Text);
          cmd.Parameters.Add("@HoTen", SqlDbType.NVarChar).Value = txtHoTen.Text;
          if (rdoNam.Checked == true)
          {
            cmd.Parameters.Add("@GioiTinh", SqlDbType.NVarChar).Value = rdoNam.Text;
          }
          else
          {
            cmd.Parameters.Add("@GioiTinh", SqlDbType.NVarChar).Value = rdoNu.Text;
          }
          cmd.Parameters.Add("@NgaySinh", SqlDbType.Date).Value = dtpNgaySinh.Text;
          cmd.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NVarChar).Value = txtEmail.Text;
          cmd.Parameters.Add("@DiaChi", SqlDbType.NVarChar).Value = txtDiaChi.Text;
          cmd.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NVarChar).Value = txtPhone.Text;
          cmd.Connection = conn;
          conn.Open();
          cmd.ExecuteNonQuery();
          conn.Close();
          LayDSNS();
          MessageBox.Show("Sửa nhân viên thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          Reset();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
    }

Kết quả:

bai12 04 png

Xóa nhân viên

Gọi proc SP_XoaNhanVien và thực hiện xóa nhân viên được chọn trên DataGridView hoặc có thể nhập trực tiếp ID của nhân viên để xóa.

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtID.Text == "Thêm mới không cần ID" || txtID.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền ID nhân viên cần xóa.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        txtID.Focus();
      }
      else
      {
        try
        {
          SqlConnection conn = new SqlConnection();
          conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
          SqlCommand cmd = new SqlCommand();
          cmd.CommandText = "SP_XoaNhanVien";
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
          cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(txtID.Text);
          
          cmd.Connection = conn;
          conn.Open();
          cmd.ExecuteNonQuery();
          conn.Close();
          LayDSNS();
          MessageBox.Show("Xóa nhân viên thành công.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          Reset();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
    }

Kết quả:

bai12 05 png

5. Source Code ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms

Trên đây là các bước để tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms. Đương nhiên sẽ còn thiếu rất nhiều chức năng để hoàn thiện một ứng dụng. Tuy nhiên chỉ cần các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản sẽ có thể tự thêm các chức năng khác.

Dưới đây là Source Code bao gồm cả code C# và SQL Server, các bạn có thể download về và tham khảo nhé. Khuyến khích các bạn hãy tự code lại cho nhớ, chúc các bạn thành công !!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Mã nguồn QLNS C# freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top