CƠ BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# Winforms. Ở các bài viết trước mình đã hướng dẫn thao tác với danh sách user, các bạn có thể xem lại nhé.

Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết một chương trình để hiển thị danh sách các học sinh từ SQL Server.

1. Tạo form hiển thị danh sách học sinh trong C# winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form giao diện để hiển thị danh sách học sinh trong C# winforms. Ở đây, mình chỉ tạo một số control đơn giản để có thể hiển thị, các bạn có thể design nhiều hơn để có một chương trình thật đẹp.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

bai6 01 png

Cụ thể, có các control như sau:

 • DataGridView: Hiển thị danh sách các học sinh.
 • TextBox: Nhập nội dung tìm kiếm.
 • Button "Hiển thị": Hiển thị danh sách học sinh lên DataGridView khi người dùng chọn vào.
 • Button "Thoát": Yêu cầu người dùng xác nhận có muốn thoát hay không. Nếu chọn OK thì thoát, ngược lại chọn CANCEL thì hủy bỏ lệnh.

2. Tạo database và Stored Procedure trong SQL

Ở đây mình sử dụng database StudentDB, các bạn có thể tạo mới một database để sử dụng nhé.

CREATE DATABASE StudentDB;
GO

USE StudentDB;
GO

CREATE TABLE Student(
 Id INT PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(100),
 Email VARCHAR(50),
 Mobile VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO Student VALUES (101, 'Quyen', 'laikanguyeneahu@gmail.com', '1234567890')
INSERT INTO Student VALUES (102, 'Tien', 'nochym@gmail.com', '2233445566')
INSERT INTO Student VALUES (103, 'Freetuts', 'Freetuts.net', '6655443322')
INSERT INTO Student VALUES (104, 'Cuong', 'nguyenvancuong@gmail.com', '9876543210')
GO

bai4 01 PNG

Stored Procedure hiển thị danh sách học sinh

create proc SP_ShowStudent
as
begin
	select * from Student
end
go

3. Hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# winforms

Sau khi đã thiết kế giao diện cho form và tạo database, proc thì bắt đầu xử lý các control trên form.

Xử lý sự kiện cho Button "Thoát"

Để chắc chắn rằng người dùng thật sự muốn thoát khỏi chương trình, ta sử dụng một hộp thoại thông báo cho người dùng và yêu cầu xác nhận. Cụ thể, ta dùng DialogResult để lấy thông tin xác nhận của người dùng là OK hay CANCEL.

Sau đó dùng điều kiện if, nếu người dùng chọn OK thì thoát khỏi chương trình bằng phương thức Exit(). Ngược lại thì hủy bỏ lệnh và không làm gì cả.

//xử lý sự kiện cho button thoát
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
  if (dg == DialogResult.OK)
  {
    Application.Exit();
  }
}

Kết quả:

bai6 04 png

Xử lý sự kiện cho Button "Hiển thị"

Để tiện cho việc sử dụng nhiều lần, mình sẽ tạo một hàm ShowStudent() dùng để hiển thị danh sách học sinh. Trong code mình đã có giải thích cụ thể rồi nhé, các bạn chú ý theo dõi.

//viết hàm hiển thị danh sách học sinh
private void ShowStudent()
{
  //khởi tạo các đối tượng SqlConnection, SqlDataAdapter, DataTable
  SqlConnection conn = new SqlConnection();
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
  DataTable dt = new DataTable();
  //lấy chuỗi kết nối từ file App.config
  conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
  try
  {
    //mở chuỗi kết nối
    conn.Open();
    //khởi tạo đối tượng SqlCommand
    da.SelectCommand = new SqlCommand();
    //cung cấp tên thủ tục
    da.SelectCommand.CommandText = "SP_ShowStudent";
    da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    //gán chuỗi chuỗi nối
    da.SelectCommand.Connection = conn;
    //sử dụng phương thức fill() để điền dữ liệu vào DataDataAdapter
    da.Fill(dt);
    //sử dụng thuộc tính datasource để điền dữ liệu vào từ datatable
    dtgDSHS.DataSource = dt;
    //đóng chuỗi kết nối
    conn.Close();
    //set up độ dài và tiêu đề cho các cột
    dtgDSHS.Columns[0].Width = 50;
    dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Mã HS";
    dtgDSHS.Columns[1].Width = 65;
    dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Tên";
    dtgDSHS.Columns[2].Width = 150;
    dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Email";
    dtgDSHS.Columns[3].Width = 80;
    dtgDSHS.Columns[3].HeaderText = "SĐT";
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
  }
}

Sau đó gọi hàm đã viết ở sự kiện button_Click.

private void btnHienThi_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //gọi hàm hiển thị danh sách đã viết ở trên
  ShowStudent();
}

Kết quả: Khi người dùng chọn vào button "Hiển thị".

bai6 02 png

Xử lý sự kiện tìm kiếm trên TextBox

Để người dùng thuận tiện trong việc tìm kiếm một ai đó, ta sẽ viết sự kiện tìm kiếm cho TextBox theo tên học sinh. Bằng cách sử dụng đối tượng RowFilter trong C#.

*Lưu ý: Ở đây mình viết sự kiện tìm kiếm theo tên, các bạn có thể thiết lập tìm kiếm theo thuộc tính khác tùy ý nhé.

private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  //sử dụng thuộc tính RowFilter để tìm kiếm theo tên "Name"
  string rowFilter = string.Format("{0} like '{1}'", "Name", "*" + txtTimKiem.Text + "*");
  (dtgDSHS.DataSource as DataTable).DefaultView.RowFilter = rowFilter;
}

Kết quả:

bai6 03 png

4. Code hoàn chỉnh hiển thị danh sách học sinh trong C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExampleStudent
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //xử lý sự kiện cho button thoát
    private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
      if(dg == DialogResult.OK)
      {
        Application.Exit();
      }
    }
    //viết hàm hiển thị danh sách học sinh
    private void ShowStudent()
    {
      //khởi tạo các đối tượng SqlConnection, SqlDataAdapter, DataTable
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
      DataTable dt = new DataTable();
      //lấy chuỗi kết nối từ file App.config
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      try
      {
        //mở chuỗi kết nối
        conn.Open();
        //khởi tạo đối tượng SqlCommand
        da.SelectCommand = new SqlCommand();
        //cung cấp tên thủ tục
        da.SelectCommand.CommandText = "SP_ShowStudent";
        da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        //gán chuỗi chuỗi nối
        da.SelectCommand.Connection = conn;
        //sử dụng phương thức fill() để điền dữ liệu vào DataDataAdapter
        da.Fill(dt);
        //sử dụng thuộc tính datasource để điền dữ liệu vào từ datatable
        dtgDSHS.DataSource = dt;
        //đóng chuỗi kết nối
        conn.Close();
        //set up độ dài và tiêu đề cho các cột
        dtgDSHS.Columns[0].Width = 50;
        dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Mã HS";
        dtgDSHS.Columns[1].Width = 65;
        dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Tên";
        dtgDSHS.Columns[2].Width = 150;
        dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Email";
        dtgDSHS.Columns[3].Width = 80;
        dtgDSHS.Columns[3].HeaderText = "SĐT";
      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }

    private void btnHienThi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //gọi hàm hiển thị danh sách đã viết ở trên
      ShowStudent();
    }

    private void txtTimKiem_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //sử dụng thuộc tính RowFilter để tìm kiếm theo tên "Name"
      string rowFilter = string.Format("{0} like '{1}'", "Name", "*" + txtTimKiem.Text + "*");
      (dtgDSHS.DataSource as DataTable).DefaultView.RowFilter = rowFilter;
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong thao tác hiển thị danh sách học sinh trong C# Winforms. Ở bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục với các thao tác như thêm, sửa, xóa danh sách học sinh, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Top