CƠ BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về C# WinformsSQL Server, hãy tìm hiểu nó trước khi bắt đầu nhé.

1. Xây dựng form export dữ liệu trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần xây dựng form export dữ liệu với các control cần thiết như hình dưới đây.

bai9 06 png

Trong đó:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Button "Export": để xuất dữ liệu từ DataGridView sang Excel.
 • DataGridView: Hiển thị danh sách điểm khi chương trình bắt đầu chạy. Có các columns STT, Mã số, Họ Tên, Môn Học, Điểm.
 • SaveDialogResult: Lưu tên file và đường dẫn file.

2. Tạo database và Stored Procedure trong SQL Server

Trong ví dụ này mình sử dụng database StudentDB mà các bài trước mình vẫn hay sử dụng. Các bạn có thể xem lại hoặc sử dụng đoạn code sau để tạo database, sau đó thêm dữ liệu vào nhé.

CREATE DATABASE StudentDB
GO
USE [StudentDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Diem]  Script Date: 8/25/2021 1:32:20 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Diem](
	[MaHS] [int] NOT NULL,
	[MaMH] [int] NOT NULL,
	[Diem] [float] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Diem] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[MaHS] ASC,
	[MaMH] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Sau đó tạo một Stored Procedure để lấy dữ liệu từ bảng "Diem" trong SQL Server.

CREATE proc [dbo].[SP_LayDiem]
as
begin
	select MaHS,Name,TenMH,Diem from Student, Diem, MonHoc where Student.Id = Diem.MaHS and MonHoc.MaMH = Diem.MaMH
end

3. Kết nối và hiển thị dữ liệu trên DataGridView trong C# Winforms

Sau khi đã tạo giao diện, database và proc, bây giờ chúng ta sẽ kết nối tới database để gọi proc "SP_LayDiem" để hiển thị dữ liệu vào DataGridView. Để dữ liệu hiển thị ngay khi chương trình bắt đầu chạy thì ta viết trên sự kiện Form_Load.

Tạo chuỗi kết nối ở File App.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
		<add name="conStr" connectionString="server=DESKTOP-PQMLT59\VANQUYEN;database=StudentDb;integrated security=true"/>
	</connectionStrings>
</configuration>

Khởi tạo instance của class SqlConnection và gọi chuỗi kết nối từ file App.config bằng thuộc tính ConfigurationManager.

SqlConnection conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;

Khai báo instance thuộc class SqlCommand để gọi proc từ SQL Server.

SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Sử dụng phương thức ExecuteReader() của class SqlDataReader để thực thi câu lệnh.

SqlDataReader dr;
conn.Open();
dr = cmd.ExecuteReader();

Sử dụng vòng lặp while để điền các dòng dữ liệu từ kết quả trả về của SQL Server vào DataGridView. Lưu ý, các dòng dữ liệu phải trùng kiểu dữ liệu trong SQL Server.

while (dr.Read())
{
    STT = STT + 1;
    dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));
}

Full code hiển thị dữ liệu vào DataGridView.

private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }

Kết quả:

bai9 03 png

4. Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trước tiên, ta cần cài thêm Reference Microsoft.Office.Interop.Excel trong project. Cụ thể như sau:

Click chuột phải vào References trong mục Solution Explorer -> Chọn vào Add Reference.

bai9 01 png

Một cửa sổ mới hiện ra, ta kéo xuống và chọn vào Microsoft Excel trong mục COM như hình dưới đây.

bai9 02 png

Như vậy là ta đã thêm thành công, bây giờ sẽ viết hàm ToExcel() để export dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Hàm sẽ có hai tham số truyền vào đó là DataGridView SaveFileDialog.

Ở đây, ta sử dụng hai vòng lặp for để in dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Vòng lặp thứ nhất lặp từ 0 đến số cột, vòng lặp này để in tiêu đề (header text) của DataGridView. Vòng lặp thứ hai sẽ có hai vòng for, vòng for thứ nhất sẽ duyệt số cột và vòng for thứ hai duyệt số hàng. Cứ mỗi vòng lặp sẽ in từng giá trị trong DataGridView sang Excel.

Sau khi in xong thì sử dụng phương thức SaveAs() để lưu lại với tên là giá trị của thuộc tính FileName.

private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }

Sau đó gọi hàm ToExcel() ở sự kiện button_click của button "Export".

private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

Khi người dùng nhấn vào button "Export", một cửa sổ mới xuất hiện yêu cầu người dùng nhập tên và chọn đường dẫn lưu file.

bai9 04 png

Kết quả: Sau khi chọn đường dẫn và lưu file, thì dữ liệu từ DataGridView sẽ được copy sang Excel.

bai9 05 png

5. Code hoàn chỉnh export dữ liệu trong C# Winforms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExampleStudent
{
  public partial class Diem : Form
  {
    public Diem()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }
    
    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

    private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }
  }
}

Trên đây là cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn có thể xem các bài học và ví dụ về C# Winforms với CSDL SQL Server trong series Windows Form tại Freetuts.net.

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Top