CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về C# WinformsSQL Server, hãy tìm hiểu nó trước khi bắt đầu nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng form export dữ liệu trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần xây dựng form export dữ liệu với các control cần thiết như hình dưới đây.

bai9 06 png

Trong đó:

 • Button "Export": để xuất dữ liệu từ DataGridView sang Excel.
 • DataGridView: Hiển thị danh sách điểm khi chương trình bắt đầu chạy. Có các columns STT, Mã số, Họ Tên, Môn Học, Điểm.
 • SaveDialogResult: Lưu tên file và đường dẫn file.

2. Tạo database và Stored Procedure trong SQL Server

Trong ví dụ này mình sử dụng database StudentDB mà các bài trước mình vẫn hay sử dụng. Các bạn có thể xem lại hoặc sử dụng đoạn code sau để tạo database, sau đó thêm dữ liệu vào nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE DATABASE StudentDB
GO
USE [StudentDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Diem]  Script Date: 8/25/2021 1:32:20 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Diem](
	[MaHS] [int] NOT NULL,
	[MaMH] [int] NOT NULL,
	[Diem] [float] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Diem] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[MaHS] ASC,
	[MaMH] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Sau đó tạo một Stored Procedure để lấy dữ liệu từ bảng "Diem" trong SQL Server.

CREATE proc [dbo].[SP_LayDiem]
as
begin
	select MaHS,Name,TenMH,Diem from Student, Diem, MonHoc where Student.Id = Diem.MaHS and MonHoc.MaMH = Diem.MaMH
end

3. Kết nối và hiển thị dữ liệu trên DataGridView trong C# Winforms

Sau khi đã tạo giao diện, database và proc, bây giờ chúng ta sẽ kết nối tới database để gọi proc "SP_LayDiem" để hiển thị dữ liệu vào DataGridView. Để dữ liệu hiển thị ngay khi chương trình bắt đầu chạy thì ta viết trên sự kiện Form_Load.

Tạo chuỗi kết nối ở File App.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
		<add name="conStr" connectionString="server=DESKTOP-PQMLT59\VANQUYEN;database=StudentDb;integrated security=true"/>
	</connectionStrings>
</configuration>

Khởi tạo instance của class SqlConnection và gọi chuỗi kết nối từ file App.config bằng thuộc tính ConfigurationManager.

SqlConnection conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;

Khai báo instance thuộc class SqlCommand để gọi proc từ SQL Server.

SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Sử dụng phương thức ExecuteReader() của class SqlDataReader để thực thi câu lệnh.

SqlDataReader dr;
conn.Open();
dr = cmd.ExecuteReader();

Sử dụng vòng lặp while để điền các dòng dữ liệu từ kết quả trả về của SQL Server vào DataGridView. Lưu ý, các dòng dữ liệu phải trùng kiểu dữ liệu trong SQL Server.

while (dr.Read())
{
    STT = STT + 1;
    dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));
}

Full code hiển thị dữ liệu vào DataGridView.

private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }

Kết quả:

bai9 03 png

4. Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trước tiên, ta cần cài thêm Reference Microsoft.Office.Interop.Excel trong project. Cụ thể như sau:

Click chuột phải vào References trong mục Solution Explorer -> Chọn vào Add Reference.

bai9 01 png

Một cửa sổ mới hiện ra, ta kéo xuống và chọn vào Microsoft Excel trong mục COM như hình dưới đây.

bai9 02 png

Như vậy là ta đã thêm thành công, bây giờ sẽ viết hàm ToExcel() để export dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Hàm sẽ có hai tham số truyền vào đó là DataGridView SaveFileDialog.

Ở đây, ta sử dụng hai vòng lặp for để in dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Vòng lặp thứ nhất lặp từ 0 đến số cột, vòng lặp này để in tiêu đề (header text) của DataGridView. Vòng lặp thứ hai sẽ có hai vòng for, vòng for thứ nhất sẽ duyệt số cột và vòng for thứ hai duyệt số hàng. Cứ mỗi vòng lặp sẽ in từng giá trị trong DataGridView sang Excel.

Sau khi in xong thì sử dụng phương thức SaveAs() để lưu lại với tên là giá trị của thuộc tính FileName.

private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }

Sau đó gọi hàm ToExcel() ở sự kiện button_click của button "Export".

private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

Khi người dùng nhấn vào button "Export", một cửa sổ mới xuất hiện yêu cầu người dùng nhập tên và chọn đường dẫn lưu file.

bai9 04 png

Kết quả: Sau khi chọn đường dẫn và lưu file, thì dữ liệu từ DataGridView sẽ được copy sang Excel.

bai9 05 png

5. Code hoàn chỉnh export dữ liệu trong C# Winforms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExampleStudent
{
  public partial class Diem : Form
  {
    public Diem()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }
    
    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

    private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }
  }
}

Trên đây là cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn có thể xem các bài học và ví dụ về C# Winforms với CSDL SQL Server trong series Windows Form tại Freetuts.net.

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top