CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn cần có kiến thức cơ bản về C# WinformsSQL Server, hãy tìm hiểu nó trước khi bắt đầu nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng form export dữ liệu trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần xây dựng form export dữ liệu với các control cần thiết như hình dưới đây.

bai9 06 png

Trong đó:

 • Button "Export": để xuất dữ liệu từ DataGridView sang Excel.
 • DataGridView: Hiển thị danh sách điểm khi chương trình bắt đầu chạy. Có các columns STT, Mã số, Họ Tên, Môn Học, Điểm.
 • SaveDialogResult: Lưu tên file và đường dẫn file.

2. Tạo database và Stored Procedure trong SQL Server

Trong ví dụ này mình sử dụng database StudentDB mà các bài trước mình vẫn hay sử dụng. Các bạn có thể xem lại hoặc sử dụng đoạn code sau để tạo database, sau đó thêm dữ liệu vào nhé.

CREATE DATABASE StudentDB
GO
USE [StudentDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Diem]  Script Date: 8/25/2021 1:32:20 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Diem](
	[MaHS] [int] NOT NULL,
	[MaMH] [int] NOT NULL,
	[Diem] [float] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Diem] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[MaHS] ASC,
	[MaMH] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Sau đó tạo một Stored Procedure để lấy dữ liệu từ bảng "Diem" trong SQL Server.

CREATE proc [dbo].[SP_LayDiem]
as
begin
	select MaHS,Name,TenMH,Diem from Student, Diem, MonHoc where Student.Id = Diem.MaHS and MonHoc.MaMH = Diem.MaMH
end

3. Kết nối và hiển thị dữ liệu trên DataGridView trong C# Winforms

Sau khi đã tạo giao diện, database và proc, bây giờ chúng ta sẽ kết nối tới database để gọi proc "SP_LayDiem" để hiển thị dữ liệu vào DataGridView. Để dữ liệu hiển thị ngay khi chương trình bắt đầu chạy thì ta viết trên sự kiện Form_Load.

Tạo chuỗi kết nối ở File App.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup> 
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
		<add name="conStr" connectionString="server=DESKTOP-PQMLT59\VANQUYEN;database=StudentDb;integrated security=true"/>
	</connectionStrings>
</configuration>

Khởi tạo instance của class SqlConnection và gọi chuỗi kết nối từ file App.config bằng thuộc tính ConfigurationManager.

SqlConnection conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;

Khai báo instance thuộc class SqlCommand để gọi proc từ SQL Server.

SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Sử dụng phương thức ExecuteReader() của class SqlDataReader để thực thi câu lệnh.

SqlDataReader dr;
conn.Open();
dr = cmd.ExecuteReader();

Sử dụng vòng lặp while để điền các dòng dữ liệu từ kết quả trả về của SQL Server vào DataGridView. Lưu ý, các dòng dữ liệu phải trùng kiểu dữ liệu trong SQL Server.

while (dr.Read())
{
    STT = STT + 1;
    dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));
}

Full code hiển thị dữ liệu vào DataGridView.

private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }

Kết quả:

bai9 03 png

4. Export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms

Trước tiên, ta cần cài thêm Reference Microsoft.Office.Interop.Excel trong project. Cụ thể như sau:

Click chuột phải vào References trong mục Solution Explorer -> Chọn vào Add Reference.

bai9 01 png

Một cửa sổ mới hiện ra, ta kéo xuống và chọn vào Microsoft Excel trong mục COM như hình dưới đây.

bai9 02 png

Như vậy là ta đã thêm thành công, bây giờ sẽ viết hàm ToExcel() để export dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Hàm sẽ có hai tham số truyền vào đó là DataGridView SaveFileDialog.

Ở đây, ta sử dụng hai vòng lặp for để in dữ liệu từ DataGridView sang Excel. Vòng lặp thứ nhất lặp từ 0 đến số cột, vòng lặp này để in tiêu đề (header text) của DataGridView. Vòng lặp thứ hai sẽ có hai vòng for, vòng for thứ nhất sẽ duyệt số cột và vòng for thứ hai duyệt số hàng. Cứ mỗi vòng lặp sẽ in từng giá trị trong DataGridView sang Excel.

Sau khi in xong thì sử dụng phương thức SaveAs() để lưu lại với tên là giá trị của thuộc tính FileName.

private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }

Sau đó gọi hàm ToExcel() ở sự kiện button_click của button "Export".

private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

Khi người dùng nhấn vào button "Export", một cửa sổ mới xuất hiện yêu cầu người dùng nhập tên và chọn đường dẫn lưu file.

bai9 04 png

Kết quả: Sau khi chọn đường dẫn và lưu file, thì dữ liệu từ DataGridView sẽ được copy sang Excel.

bai9 05 png

5. Code hoàn chỉnh export dữ liệu trong C# Winforms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExampleStudent
{
  public partial class Diem : Form
  {
    public Diem()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Diem_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDiem.Rows.Clear();
      SqlConnection conn = new SqlConnection();
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_LayDiem", conn);
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataReader dr;
      conn.Open();
      dr = cmd.ExecuteReader();
      int STT = 0;
      while (dr.Read())
      {
        STT = STT + 1;
        dtgDiem.Rows.Add(STT, dr.GetInt32(0), dr.GetString(1), dr.GetString(2), dr.GetDouble(3));

      }
      dr.Close();
    }
    
    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //gọi hàm ToExcel() với tham số là dtgDSHS và filename từ SaveFileDialog
        ToExcel(dtgDiem, saveFileDialog1.FileName);
      }
    }

    private void ToExcel(DataGridView dataGridView1, string fileName)
    {
      //khai báo thư viện hỗ trợ Microsoft.Office.Interop.Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet;
      try
      {
        //Tạo đối tượng COM.
        excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        excel.Visible = false;
        excel.DisplayAlerts = false;
        //tạo mới một Workbooks bằng phương thức add()
        workbook = excel.Workbooks.Add(Type.Missing);
        worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets["Sheet1"];
        //đặt tên cho sheet
        worksheet.Name = "Quản lý học sinh";

        // export header trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
        {
          worksheet.Cells[1, i + 1] = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
        }
        // export nội dung trong DataGridView
        for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
          {
            worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
          }
        }
        // sử dụng phương thức SaveAs() để lưu workbook với filename
        workbook.SaveAs(fileName);
        //đóng workbook
        workbook.Close();
        excel.Quit();
        MessageBox.Show("Xuất dữ liệu ra Excel thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        workbook = null;
        worksheet = null;
      }
    }
  }
}

Trên đây là cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms. Các bạn có thể xem các bài học và ví dụ về C# Winforms với CSDL SQL Server trong series Windows Form tại Freetuts.net.

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top