CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thường được sử dụng trong các ứng dụng chứa DataGridview.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện CellContentClick DataGridView là gì?

Sự kiện CellContentClick là sự kiện xảy ra khi người dùng nhấn chọn vào phần nội dung của DataGridView.

Ví dụ ta có một DataGridView chứa danh sách các học sinh. Khi người dùng nhấn chọn vào tên của học sinh nào thì tên học sinh đó được hiển thị trên TextBox.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cell content click 6 png

Để hiểu hơn về sự kiện CellContentClick, các bạn cùng mình đi vào phần cách tạo và xử lý cho sự kiện này nhé.

Cách tạo sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện CellContentClick thì việc đầu tiên chúng ta cần thêm vào Form một DataGridView, sau đó đặt tên cho nó.

Tiếp đến ta sẽ tạo sự kiện CellContentClick bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhấp chuột phải vào DataGridView rồi chọn Properties, sau đó nhấn vào biểu tượng sấm set rồi đặt tên cho sự kiện CellContentClick.

cell content click 1 png

Cách 2: Nhấp đúp chuột trái vào DataGridView, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện CellContentClick.

Xử lý sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Ở phần này chúng ta sẽ xử lý sự kiện CellContentClick cho DataGridView. Giả sử mình có bài toán như sau:

 • DataGridView sẽ hiển thị danh sách các sinh viên bao gồm Tên, Lớp, Trường được nhập ở các TextBox.
 • Khi nhấn Button "Thêm" nội dung ở các ô TextBox sẽ được thêm vào DataGridView.
 • Nhấn Button "Làm mới", xóa nội dung trong ô TextBox hiện có và đặt con trỏ chuột ở ô TextBox "Họ Tên".
 • Khi người dùng nhấn vào phần nội dung ở DataGridView, nội dùng của hàng đó sẽ được hiển thị trên TextBox tương ứng.

cell content click 2 png

Trước khi vào xử lý cho sự kiện CellContentClick ta cần tạo các Columns cho DataGridView.

Chuột phải vào DataGridView rồi chọn vào thuộc tính Columns Collection.

cell content click 7 png

Một cửa sổ mới hiện ra, ở đây chúng ta sẽ nhập tên cho Columns (sau này sử dụng nó) và tiêu đề của Columns.

cell content click 8 png

*Lưu ý: Để các Columns hiển thị vừa đủ chiều dài của DataGridView chọn vào thuộc tính AutoSizeColumnsMode rồi chọn giá trị là Fill.

cell content click 0 png

Bây giờ sẽ xử lý sự kiện Click cho các Button "Thêm" và "Làm mới".

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
  Reset();
}

private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Reset();
}

Hàm Reset() để xóa nội dung hiện có trong TextBox.

void Reset()
{
  txtHoTen.Clear();
  txtLop.Clear();
  txtTruong.Clear();
  txtHoTen.Focus();
}

Xử lý sự kiện CellContentClick khi người dùng nhấp vào phần nội dung. Sử dụng DataGridViewRow để xác định hàng mà người dùng chọn. Sau đó gán dữ liệu tương ứng vào các TextBox ở bên trên.

private void dtgDSSV_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
  txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
  txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
  txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
}

Kết quả: Đây là kết quả khi thêm mới sinh viên và khi nhấn chọn vào nội dung ở trong DataGridView.

cell content click 4 png cell content click 5 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Reset()
    {
      txtHoTen.Clear();
      txtLop.Clear();
      txtTruong.Clear();
      txtHoTen.Focus();
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
      Reset();
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Reset();
    }

    private void dtgDSSV_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
      row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
      txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
      txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
      txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms. Trên đây là ví dụ đơn giản về cách tạo và xử lý cho sự kiên, các bạn hãy áp dụng nó vào các bài toán phức tạp hơn nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top