CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms, các bạn có thể xem lại nhé. Còn trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi xem bài viết này, các bạn hãy tìm hiểu kỹ về cách tạo dữ liệu và cách kết nối tới Firebase.

Kết nối C# Winforms với Realtime Database

Trước khi muốn thao tác với dữ liệu trên Firebase, ta cần kết nối tới nó. Trong bài này mình sử dụng Project Realtime Database ở bài trước mình đã tạo, các bạn có thể xem lại nhé.

Mình có đoạn code kết nối như sau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
{
   AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
   BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
};

IFirebaseClient client;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    client = new FireSharp.FirebaseClient(config);
}

Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Realtime Database

Để Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Realtime Database, ta thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Tạo class Data bao gồm các trường dữ liệu mà chúng ta muốn Insert vào database.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConnectingFirebase
{
  class Data
  {
    public string HoTen { get; set; }
    public string Lop { get; set; }
    public string Truong { get; set; }
  }
}

Bước 2: Tạo form với các control tùy ý, ở đây chúng ta cần 3 TextBox và một DataGridView để hiển thị danh sách học sinh.

insert 04 png

Bước 3: Xử lý sự kiện Click cho Button "Thêm".

Trước tiên ta cần kiểm tra xem liệu người dùng có nhập đầy đủ các thông tin hay không. Nếu chưa đủ thông tin nào thì phải hiển thị thông báo cho người dùng biết.

if (txtHoTen.Text == "")
{
  MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên học sinh");
  txtHoTen.Focus();
}
else if (txtLop.Text == "")
{
  MessageBox.Show("Vui lòng nhập lớp");
  txtLop.Focus();
}
else if (txtTruong.Text == "")
{
  MessageBox.Show("Vui lòng nhập trường");
  txtTruong.Focus();
}

Tiếp đến là khởi tạo một object data thuộc class Data, truyền dữ liệu mới vào đó. Ở đây chính là nội dung ở các ô TextBox mà người dùng đã nhập.

var data = new Data
{
  HoTen = txtHoTen.Text,
  Lop = txtLop.Text,
  Truong = txtTruong.Text
};

Sau đó dùng phương thức SetTaskAsync() để tạo mới thư mục Information/ và nôi dung ở object data.

SetResponse response = await client.SetTaskAsync("Information/", data);
Data result = response.ResultAs<Data>();

Full code sự kiện Click của Button "Thêm":

private async void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (txtHoTen.Text == "")
  {
    MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên học sinh");
    txtHoTen.Focus();
  }
  else if (txtLop.Text == "")
  {
    MessageBox.Show("Vui lòng nhập lớp");
    txtLop.Focus();
  }
  else if (txtTruong.Text == "")
  {
    MessageBox.Show("Vui lòng nhập trường");
    txtTruong.Focus();
  }
  else
  {
    var data = new Data
    {
      HoTen = txtHoTen.Text,
      Lop = txtLop.Text,
      Truong = txtTruong.Text
    };

    SetResponse response = await client.SetTaskAsync("Information/", data);
    Data result = response.ResultAs<Data>();

    MessageBox.Show("Đã thêm mới thành công học sinh ");
    Reset();
  }
}

Kết quả:

insert 01 png insert 02 png

Lấy dữ liệu từ Realtime Database về C# Winforms

Sau khi đã thêm mới thành công, ta cần kiểm tra xem dữ liệu có thật sự đã được Insert hay chưa. Vì vậy ta cần phải lấy dữ liệu từ Firebase về hiển thị lên DataGridView để kiểm tra. Ở bài trước mình đã có giải thích nên ở đây mình chỉ show code thôi nhé !!!

private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dt.Rows.Clear();
  FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
  Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

  DataRow row = dt.NewRow();
  row["hoten"] = obj2.HoTen;
  row["lop"] = obj2.Lop;
  row["truong"] = obj2.Truong;

  dt.Rows.Add(row);
}

Kết quả:

insert 03 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;

namespace ConnectingFirebase
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataTable dt = new DataTable();

    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
      AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
      BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
    };

    IFirebaseClient client;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

      dt.Columns.Add("hoten");
      dt.Columns.Add("lop");
      dt.Columns.Add("truong");

      dtgDSHS.DataSource = dt;

      dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Họ và tên";
      dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Lớp";
      dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Trường";
    }

    private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dt.Rows.Clear();
      FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
      Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

      DataRow row = dt.NewRow();
      row["hoten"] = obj2.HoTen;
      row["lop"] = obj2.Lop;
      row["truong"] = obj2.Truong;

      dt.Rows.Add(row);
    }

    void Reset()
    {
      txtHoTen.Clear();
      txtLop.Clear();
      txtTruong.Clear();
      txtHoTen.Focus();
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Reset();
    }

    private async void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(txtHoTen.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên học sinh");
        txtHoTen.Focus();
      }
      else if(txtLop.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập lớp");
        txtLop.Focus();
      }
      else if (txtTruong.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng nhập trường");
        txtTruong.Focus();
      }
      else
      {
        var data = new Data
        {
          HoTen = txtHoTen.Text,
          Lop = txtLop.Text,
          Truong = txtTruong.Text
        };

        SetResponse response = await client.SetTaskAsync("Information/", data);
        Data result = response.ResultAs<Data>();

        MessageBox.Show("Đã thêm mới thành công học sinh ");
        Reset();
      }
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase mà cụ thể là Realtime Database. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top