CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms. Các bạn có thể xem lại cách kết nối C# Winforms với Firebase ở bài trước nhé, ở bài này mình sẽ không giải thích chi tiết nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dữ liệu trên Firebase, sau đó lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms.

Tạo dữ liệu trên Realtime Database

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo Realtime Database, hãy xem lại để biết cách tạo nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách thêm dữ liệu vào Realtime Database.

Realtime Database hoạt động theo cấu trúc cây thư mục, như các bạn thấy ở hình dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

retrieve 03 png

Ở đây các bạn thấy rằng có một mục lớn là Information, tiếp đến bên trong có 3 mục nhỏ là HoTen, Lop, Truong với các giá trị tương ứng. Cứ như vậy tùy thuộc vào dữ liệu mà chúng ta tạo cấu trúc, rất đơn giản đúng không ạ.

Kết nối C# Winforms với Realtime Database

Trước khi muốn thao tác với dữ liệu trên Firebase các bạn cần kết nối đến nó, đoạn code kết nối như sau.

IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
{
   AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
   BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
};

IFirebaseClient client;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
   client = new FireSharp.FirebaseClient(config);
}

Trong đó:

 • BasePath: là đường link dẫn đến Project Realtime Database.
 • AuthSecret: là đoạn mã để kết nối tới Project Realtime Database.

Lấy dữ liệu từ Realtime Database về C# Winforms

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện lấy dữ liệu từ Realtime Database về C# Winforms. Cụ thể sẽ thực hiện theo từng bước như sau:

Bước 1: Tạo class Data bao gồm các trường dữ liệu chúng ta muốn lấy về tương ứng với các trường đã tạo ở trên Firebase.

Chuột phải vào tên Project rồi chọn vào Add, tiếp đến chọn vào New Items để tạo mới một class.

retrieve 01 png

Tiếp đến chọn vào thêm mới class rồi đặt tên cho nó là Data (các bạn có thể đặt tên khác tùy ý nhé).

retrieve 02 png

Bước 2: Khai báo các trường dữ liệu là các biến tương ứng trong class Data vừa mới tạo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConnectingFirebase
{
  class Data
  {
    public string HoTen { get; set; }
    public string Lop { get; set; }
    public string Truong { get; set; }
  }
}

Bước 3: Thêm các Columns cho DataGridView và đặt tên cho nó.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

  dt.Columns.Add("hoten");
  dt.Columns.Add("lop");
  dt.Columns.Add("truong");

  dtgDSHS.DataSource = dt;

  dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Họ và tên";
  dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Lớp";
  dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Trường";
}

Bước 4: xử lý cho Button "Lấy dữ liệu".

Trong bước này, đầu tiên chúng ta cần khai báo đối tượng FirebaseResponse với phương GetTaskAsync() để lấy dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ truyền đường dẫn cần lấy dữ liệu vào, cụ thể là "Information/".

Sau đó truyền dữ liệu chính là class Data mà chúng ta đã tạo. Ở đây các biến trong class Data sẽ giống với các trường dữ liệu trên Firebase.

Cuối cùng sẽ dùng phương thức Add() để thêm các row dữ liệu vào DataGridView.

private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
{
  FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
  Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

  DataRow row = dt.NewRow();
  row["hoten"] = obj2.HoTen;
  row["lop"] = obj2.Lop;
  row["truong"] = obj2.Truong;

  dt.Rows.Add(row);
}

Kết quả:

retrieve 04 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;

namespace ConnectingFirebase
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataTable dt = new DataTable();

    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
      AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
      BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
    };

    IFirebaseClient client;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

      dt.Columns.Add("hoten");
      dt.Columns.Add("lop");
      dt.Columns.Add("truong");

      dtgDSHS.DataSource = dt;

      dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Họ và tên";
      dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Lớp";
      dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Trường";
    }

    private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
      Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

      DataRow row = dt.NewRow();
      row["hoten"] = obj2.HoTen;
      row["lop"] = obj2.Lop;
      row["truong"] = obj2.Truong;

      dt.Rows.Add(row);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase. Các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top