Unix/Linux Shell Script - Special Variables

Ở bài trước mình có đề cập đến biến đặc biệt (special variable) được thiết lập bởi SEO nhưng chưa giải thích rõ về nó, vậy thì trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu thể loại biến này nhé.

1. Special variables là gì?

Special variables là biến được sinh ra bởi shell, giá trị của nó sẽ được cấp phát dựa vào dữ liệu đầu vào của chương trình shell, hoặc dữ liệu của chính hệ thống Linux.

Ví dụ để xem ID của chương trình shell hiện tại thì bạn sẽ dùng biến có tên là $, và để lấy giá trị của một biến thì ta phải ký tự $ phía trước nữa nên chương trình sẽ như sau:

echo $$

Dưới đây là bảng danh sách các loại biến mà bạn có thể sử dụng trong shell script.

Biến Mô tả
$0 Lấy tên file hiện tại
$n Tập tham số truyền vào script, tham số đầu tiên là $1, tham số hú hai là $2, .... tham số thú n là $n
$# Tổng các tham số truyền vào script
$* Tất cả các tham số được trích dẫn kép. Nếu một script nhận hai tham số, $* là tương đương với $1 $2
$@ Tất cả các tham số được trích dẫn kép riêng rẽ. Nếu một script nhận 2 tham số, $@ là tương đương với $1 $2.
$? Trạng thái của lệnh cuối cùng, chúng ta có hai trạng thái đó là 0 => thành công và 1 => thất bại.
$$ ID của lệnh shell đang chạy
$! ID của lệnh shell trước

Ví dụ: Bạn tạo một file tên là special_var.sh, sau đó nhập chương trình script dưới đây.

echo "Ten file: $0"
echo "Tham so dau tien: $1"
echo "Tham so thu hai: $2"
echo "Quoted : $@"
echo "Quoted : $*"
echo "Tong tham so la: $#"

Bạn chạy lệnh sh special.sh Van Cuong thì kết quả sẽ như hình dưới đây.

Tạm thời bạn bỏ qua phần tham số truyền vào nhé (tham số chính là Van Cuong), phần này mình sẽ giới thiệu ở bài tiếp theo.

2. Hiểu rõ hơn về tham số $* và $@

Trong danh sách trên có hai tham số có cách sử dụng rất giống nhau đó là $*$@, cả hai tham số cho phép truy cập tất cả các đối số cùng một lúc, về nguyên tắc thì hoạt động như nhau, tuy nhiên nếu các tham số có kèm dấu ngoặc kép thì hoạt động sẽ khác nhau.

Cả hai tham số đều xác định đối số của dòng lệnh, tuy nhiên tham số $* sẽ lấy toàn bộ danh sách dựa vào khoảng trắng của đối số truyền vào, còn $@ lấy toàn bộ danh sách và phân tách nó thành các đối số riêng biệt dựa vào khoảng trắng và kèm theo cặp nháy kép.

Giả sử bạn chạy lệnh sh special.sh Nguyễn "Văn Cường", lúc này ta sẽ có các trường hợp sử dụng sau:

Trường hợp $*

Chương trình
for VALUE in $*
do
echo $VALUE
done

for VALUE in "$*"
do
echo $VALUE
done

Kết quả:

Nguyễn
Văn
Cường

Nguyễn
Văn 
Cường

Trường hợp $@

Chương trình
for VALUE in $@
do
echo $VALUE
done

for VALUE in "$@"
do
echo $VALUE
done

Kết quả:

Nguyễn
Văn
Cường

Nguyễn
Văn Cường

Dựa vào kết quả này ta rất dễ thấy sự khác biệt trong đó.

3. Lời kết

Như vậy special variable rất quan trọng phải không các bạn, nhất là việc xử lý tham số truyền vào chương trình shell. 

Trong bài có sử dụng một số kiến thức chưa được học, vì vậy nếu bạn không hiểu thị tạm thời có thể bỏ qua, ở các bài sau học xong bạn quay lại sẽ thấy chúng rất dễ hiểu.

-------------------#####-------------------

Series có tham khảo một số nguồn như tutorialspoint. Vì mình không muốn cài máy ảo nên sử dụng trực tiếp trên VPS luôn, và VPS mình sử dụng Ubuntu.

Khóa học đang giảm giá:

Nguồn: freetuts.net