CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

AlertDialog trong Android

Trong phát triển ứng dụng Android, AlertDialog là một thành phần quan trọng được sử dụng để hiển thị các thông báo cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về AlertDialog trong Android và cách sử dụng chúng để hiển thị thông báo cho người dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về AlertDialog trong Android

AlertDialog là một hộp thoại dạng cửa sổ được sử dụng để hiển thị các thông báo cho người dùng, ví dụ như cảnh báo, thông báo lỗi hoặc xác nhận. AlertDialog cho phép người dùng tương tác với ứng dụng bằng cách chọn một trong các tùy chọn được cung cấp. AlertDialog cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để bạn có thể tùy biến hộp thoại của mình để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

alertdialog jpg

AlertDialog có thể được tạo và hiển thị bằng cách sử dụng lớp AlertDialog.Builder trong Android. Lớp này cho phép bạn tạo ra một hộp thoại theo ý muốn bằng cách sử dụng các phương thức được cung cấp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các loại AlertDialog trong Android

Trong Android, có hai loại AlertDialog được hỗ trợ là thông báo đơn giản (AlertDialog) và thông báo với danh sách tùy chọn (AlertDialog with List). Đối với AlertDialog đơn giản, bạn có thể sử dụng các phương thức để đặt tiêu đề, thông báo và các nút tùy chọn. Với AlertDialog with List, bạn có thể hiển thị danh sách tùy chọn cho người dùng lựa chọn.

3. Cách sử dụng AlertDialog trong Android

Để tạo một AlertDialog trong Android, bạn cần sử dụng lớp AlertDialog.Builder như sau:

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("Title");
builder.setMessage("Message");
builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
  public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
    // Code khi người dùng chọn OK
  }
});
builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
  public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
    // Code khi người dùng chọn Cancel
  }
});
AlertDialog dialog = builder.create();
dialog.show();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một AlertDialog.Builder và đặt tiêu đề và thông báo cho hộp thoại. Chúng ta cũng đã định nghĩa các nút OK và Cancel bằng cách sử dụng phương thức setPositiveButtonsetNegativeButton. Khi người dùng chọn một trong các nút tùy chọn, phương thức onClick sẽ được gọi và chúng ta có thể xử lý các sự kiện tương tác tương ứng.

Để hiển thị AlertDialog, chúng ta sử dụng phương thức create để tạo đối tượng AlertDialog và phương thức show để hiển thị hộp thoại.

Ngoài ra, để tạo AlertDialog với danh sách tùy chọn, chúng ta sử dụng phương thức setItems như sau:

final String[] colors = {"Red", "Green", "Blue"};
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("Choose a color");
builder.setItems(colors, new DialogInterface.OnClickListener() {
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
    // Code khi người dùng chọn một mục từ danh sách
  }
});
AlertDialog dialog = builder.create();
dialog.show();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một danh sách các màu để người dùng lựa chọn và sử dụng phương thức setItems để hiển thị danh sách này. Khi người dùng chọn một mục từ danh sách, phương thức onClick sẽ được gọi và chúng ta có thể xử lý các sự kiện tương ứng.

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về AlertDialog trong Android và cách sử dụng chúng để hiển thị thông báo cho người dùng. Chúng ta cũng đã xem xét các loại AlertDialog khác nhau và các phương thức được cung cấp để tùy biến hộp thoại. Hi vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về AlertDialog và cách sử dụng chúng trong phát triển ứng dụng Android.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top