CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng SeekBar trong Android

SeekBar là một thành phần giao diện người dùng trong Android được sử dụng để chọn giá trị từ một dải giá trị tuyến tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu về SeekBar, phân tích các tính năng và cách sử dụng, và đưa ra một số ví dụ cụ thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu SeekBar trong Android

SeekBar là một trong những thành phần giao diện người dùng cơ bản trong Android, cho phép người dùng chọn một giá trị số từ một dải giá trị cho trước. SeekBar được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Android để điều chỉnh độ sáng, âm lượng, độ mờ, và nhiều hơn nữa.

maxresdefault jpg

Các tính năng của SeekBar bao gồm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Được sử dụng để chọn giá trị từ một dải giá trị tuyến tính.
 • Có thể được tùy chỉnh với các thuộc tính như kích thước, màu sắc và phong cách.
 • Có thể xử lý sự kiện khi giá trị của SeekBar thay đổi.

2. Các thuộc tính của Seekbar trong Android

Sau đây là một số thuộc tính quan trọng của SeekBar trong Android:

 • android:max: Giá trị lớn nhất cho dải giá trị của SeekBar.
 • android:min: Giá trị nhỏ nhất cho dải giá trị của SeekBar.
 • android:progress: Giá trị mặc định của SeekBar.
 • android:thumb: Hình dạng của nút kéo trên SeekBar.
 • android:thumbTint: Màu sắc của nút kéo trên SeekBar.
 • android:progressTint: Màu sắc của dải giá trị đang được chọn trên SeekBar.
 • android:progressBackgroundTint: Màu sắc của dải giá trị chưa được chọn trên SeekBar.

Việc sử dụng các thuộc tính này sẽ giúp tăng tính tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng của ứng dụng của bạn.

Ngoài ra, SeekBar cũng cung cấp một số phương thức quan trọng, cho phép bạn lấy và thiết lập giá trị hiện tại của SeekBar, cũng như đăng ký một listener để xử lý sự kiện khi giá trị của SeekBar thay đổi.

 • getProgress(): lấy giá trị hiện tại của SeekBar.
 • setProgress(): thiết lập giá trị cho SeekBar.
 • onSeekBarChangeListener(): xử lý sự kiện khi giá trị của SeekBar thay đổi.
 • onStartTrackingTouch(): xử lý sự kiện khi bắt đầu kéo SeekBar
 • onStopTrackingTouch(): xử lý sự kiện khi kết thúc kéo SeekBar

Để hiểu rõ hơn về SeekBar thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng của SeekBar trong Android.

3. Cách sử dụng SeekBar trong Android

Cách sử dụng SeekBar trong Android khá đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đối tượng SeekBar trong layout file của ứng dụng. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng phương thức setOnSeekBarChangeListener() để đăng ký một OnSeekBarChangeListener, cho phép chúng ta xử lý các sự kiện khi giá trị của SeekBar thay đổi.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng SeekBar trong Android: bao gồm một đối tượng SeekBar và một TextView để hiển thị giá trị hiện tại của SeekBar.

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <SeekBar
    android:id="@+id/seekBar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginStart="32dp"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    android:paddingStart="16dp"
    android:paddingEnd="16dp"
    android:progress="50"
    android:max="100" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/seekBar"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="50" />

</RelativeLayout>

Sau đó, chúng ta sẽ tạo một Activity để hiển thị giao diện người dùng và xử lý các sự kiện SeekBar:

MainActivity.java

import android.os.Bundle;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private SeekBar seekBar;
  private TextView textView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Lấy đối tượng SeekBar và TextView từ layout file
    seekBar = findViewById(R.id.seekBar);
    textView = findViewById(R.id.textView);

    // Đặt giá trị mặc định cho TextView là giá trị hiện tại của SeekBar
    textView.setText(String.valueOf(seekBar.getProgress()));

    // Đăng ký một OnSeekBarChangeListener để xử lý các sự kiện khi giá trị của SeekBar thay đổi
    seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
      @Override
      public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
        // Cập nhật giá trị của TextView khi giá trị của SeekBar thay đổi
        textView.setText(String.valueOf(progress));
      }

      @Override
      public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
        // Không có thao tác cần thực hiện khi người dùng bắt đầu chạm vào SeekBar
      }

      @Override
      public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
        // Không có thao tác cần thực hiện khi người dùng kết thúc chạm vào SeekBar
      }
    });
  }
}

Ngoài ra, trong phần đăng ký listener, chúng ta còn phải cài đặt các phương thức onStartTrackingTouch() và onStopTrackingTouch(). Các phương thức này không cần thực hiện bất kỳ xử lý nào trong ví dụ này, vì vậy chúng ta để chúng trống.

4. Tổng kết

Trong tổng quan, SeekBar là một thành phần giao diện người dùng quan trọng trong Android, cho phép người dùng chọn giá trị từ một dải giá trị tuyến tính. Với kiến thức về SeekBar mà freetuts đã cũng cấp, hy vọng bạn có thể tạo ra các ứng dụng Android tùy chỉnh và thu hút người dùng hơn. Chúc các bạn áp dụng thành công vào project của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top