CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng DatePicker trong Android

DatePicker là một thành phần quan trọng trong Android, cho phép người dùng chọn ngày trong ứng dụng của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các thuộc tính của DatePicker, cách sử dụng nó và đưa ra ví dụ minh họa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về DatePicker trong Android

DatePicker là một thành phần giao diện người dùng trong Android, cho phép người dùng chọn ngày trong ứng dụng của bạn. Nó cho phép người dùng chọn ngày bằng cách lựa chọn ngày, tháng và năm bằng cách sử dụng một giao diện đồ họa trực quan.

datepicker jpg

Vai trò của DatePicker trong Android là cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ngày mà không cần phải nhập thủ công ngày, tháng và năm. Nó giúp ứng dụng của bạn trở nên trực quan hơn và dễ sử dụng hơn bằng cách cung cấp cho người dùng một cách tiện lợi để chọn ngày.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chức năng của DatePicker là cho phép người dùng chọn ngày và trả về giá trị ngày được chọn để bạn có thể sử dụng trong code của bạn. Bằng cách sử dụng các thuộc tính của nó, bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị của DatePicker và giới hạn phạm vi ngày mà người dùng có thể chọn.

2. Các thuộc tính của DatePicker trong Android

Dưới đây là một số thuộc tính cơ bản của DatePicker trong Android.

 • android:id: đây là thuộc tính ID của DatePicker, bạn có thể sử dụng nó để tìm kiếm và sử dụng DatePicker trong mã của mình.
 • android:layout_widthandroid:layout_height: Thuộc tính này xác định kích thước của DatePicker. Bạn có thể đặt giá trị của chúng là "wrap_content" hoặc "match_parent" tùy theo nhu cầu của bạn.
 • android:datePickerMode: Đây là thuộc tính quan trọng nhất của DatePicker. Nó cho phép bạn chọn giữa các chế độ DatePicker khác nhau, bao gồm DATE, TIME và SPINNER.
 • android:calendarViewShown: Nếu bạn đặt giá trị của thuộc tính này là true, DatePicker sẽ hiển thị một lịch, người dùng có thể sử dụng để chọn ngày.
 • android:minDateandroid:maxDate: Đây là hai thuộc tính quan trọng để giới hạn phạm vi ngày mà người dùng có thể chọn. Bạn có thể đặt ngày tối thiểu và tối đa bằng cách sử dụng các giá trị tương ứng.

3. Cách sử dụng DatePicker trong Android

Bước 1: bạn cần thêm nó vào tệp XML layout của bạn.

Bước 2: sử dụng phương thức findViewById() và cast nó thành DatePicker trong file java

Bước 3: bạn có thể lấy giá trị ngày được chọn bằng cách sử dụng các phương thức getDayOfMonth(), getMonth() và getYear().

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng DatePicker trong Android:

Trong file layout của bạn, bạn cần thêm một DatePicker:

<DatePicker
  android:id="@+id/datePicker"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:datePickerMode="spinner"
  android:minDate="01/01/2022"
  android:maxDate="12/31/2022" />

Bạn cần ánh xạ DatePicker trong code java và sử dụng các phương thức của nó:

DatePicker datePicker = findViewById(R.id.datePicker);

int day = datePicker.getDayOfMonth();
int month = datePicker.getMonth() + 1; // Tháng được lưu dưới dạng số bắt đầu từ 0, vì vậy chúng ta cần cộng thêm 1
int year = datePicker.getYear();

String date = String.format("%02d/%02d/%d", month, day, year); // Định dạng ngày thành chuỗi theo định dạng MM/DD/YYYY

// Sử dụng giá trị ngày được chọn ở đây

Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng DatePickerDialog để hiển thị một hộp thoại DatePicker cho người dùng chọn ngày. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về DatePickerDialog trong tài liệu Android.

4. Tổng Kết

Tóm lại, DatePicker là một thành phần quan trọng trong Android, cho phép người dùng chọn ngày trong ứng dụng của bạn một cách trực quan và dễ dàng. Nó giúp làm cho ứng dụng của bạn trở nên trực quan hơn và dễ sử dụng hơn, cũng như cung cấp cho bạn các giá trị ngày được chọn để bạn có thể sử dụng trong mã của mình. Qua bài viết này freetuts hy vọng rằng các bạn đã hiểu bản chất của DatePicker và có thể áp dụng nó vào ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top