STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
CONFIGURATION FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm SESSIONPROPERTY trả về cài đặt cho một tùy chọn đã chỉ định của phiên.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SESSIONPROPERTY( option )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • option: Tùy chọn mà bạn muốn truy xuất cài đặt phiên. Nó có thể là một trong những giá trị sau.
Tùy chọn (option) Giải thích
ANSI_NULLS

Hành vi tuân thủ SQL-92 của các giá trị NULL

1 = BẬT, 0 = TẮT

ANSI_PADDING

Hành vi tuân thủ SQL-92 của phần đệm và khoảng trống trong việc lưu trữ các cột ký tự và cột nhị phân

1 = BẬT, 0 = TẮT

ANSI_WARNINGS

Hành vi tuân thủ SQL-92 của các cảnh báo và thông báo lỗi

1 = BẬT, 0 = TẮT

ARITHABORT

Hủy bỏ truy vấn khi xảy ra lỗi tràn hoặc chia lỗi

1 = BẬT, 0 = TẮT

CONCAT_NULL_YIELDS_NULL

Các kết quả được nối (đó là NULL) được coi là NULL thay vì các chuỗi rỗng

1 = BẬT, 0 = TẮT

NUMERIC_ROUNDABORT

Cảnh báo và thông báo lỗi được đưa ra khi làm tròn gây mất độ chính xác

1 = BẬT, 0 = TẮT

QUOTED_IDENTIFIER

Hành vi tuân thủ SQL-92 của dấu ngoặc kép để phân định chuỗi ký tự và mã định danh

1 = BẬT, 0 = TẮT

3. Version

Hàm SESSIONPROPERTY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_NULLS');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_PADDING');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_WARNINGS');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ARITHABORT');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('CONCAT_NULL_YIELDS_NULL');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('NUMERIC_ROUNDABORT');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('QUOTED_IDENTIFIER');
Ket qua: 1

 

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top