STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
CONFIGURATION FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm PATINDEX trả về vị trí của một mẫu trong một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PATINDEX trong SQL Server (Transact-SQL) là:

PATINDEX( '%pattern%', string )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: là chuỗi để tìm kiếm.
  • pattern: Các mẫu mà bạn muốn tìm. Mẫu phải được bao quanh bởi% ký tự. Các ký tự đại diện khác có thể được sử dụng trong mẫu, chẳng hạn như:
Ký tự đại diện Giải thích
% Khớp bất kỳ chuỗi nào có độ dài bất kỳ (bao gồm cả độ dài bằng không)
_ Khớp với một ký tự.
[] Khớp với bất kỳ ký tự nào trong ngoặc [] (ví dụ: [abc] sẽ khớp với các ký tự a, b hoặc c)
[^] Khớp với bất kỳ ký tự nào không có trong ngoặc [^] (ví dụ: [^ abc] sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào không phải là ký tự a, b hoặc c)

3. Version

Hàm PATINDEX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT PATINDEX('%ree%', 'Freetuts.net');
Ket qua: 2

SELECT PATINDEX('%e%net', 'Freetuts.net');
Ket qua: 3

SELECT PATINDEX('%[abcdef]%', 'Freetuts.net');
Ket qua: 1        

SELECT PATINDEX('%a%', 'Freetuts.net');
Ket qua: 0

SELECT PATINDEX('%F_e%t', 'Freetuts.net');
Ket qua: 1

 

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Hàm AVG trong SQL Server

Hàm AVG trong SQL Server

Cách sử dụng hàm AVG trong SQL Server

Top