TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mệnh đề WHERE trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học cách sử dụng lệnh SELECT để lấy dữ liệu từ bảng, nhưng lệnh đó sẽ lấy tất cả dữ liệu hiện có, vì vậy trong bài này mình giới thiệu thêm một lệnh khác đó là lệnh WHERE dùng để lọc dữ liệu từ kết quả trả về đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu Lệnh Where trong T-SQL

Lệnh WHERE được dùng để kết hợp trong lệnh SELECT và vị trí được đặt sau lệnh FROM để lọc dữ liệu, cú pháp như sau:

Cú pháp
SELECT columns_list
FROM table_name 
WHERE conditions

Ví dụ
SELECT *
FROM customers 
WHERE age = 32

Trong ví dụ này thì age = 32 chính là condition, ý nghĩa của nó là lọc qua tất cả dữ liệu trong bảng và chọn dòng nào có age = 32.

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh như: 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • > lớn hơn
 • < bé hơn
 • = bằng
 • >= lớn hơn hoặc bằng
 • <= bé hơn hoặc bằng
 • LIKE so sánh chuỗi trùng khớp
 • NOT so sánh không giống, thường kết hơp với LIKE, IN, ..

Trong danh sách này có thể có một số toán tử bạn chưa biết đến, tuy nhiên đừng lo lắng quá nhé, mình sẽ giới thiệu ở các bài tiếp theo.

2. Ví dụ với WHERE trong T-SQL

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau (bảng này được dùng cho toàn bộ các phần phía dưới đây):

ID NAME    AGE    ADDRESS      SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad     2000.00 
2  Khilan   25    Delhi       1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00

Bây giờ mình cần truy vấn lấy các columns ID, Name and Salary của những khách hàng nào có mức lương lớn hơn 3000.

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS 
WHERE SALARY > 3000;

Kết quả sẽ trả về như sau:

ID NAME    SALARY 
4  Chaitali  6500.00 
5  Hardik   8500.00 
6  Komal   4500.00 
7  Muffy   10000.00

Một yêu cầu khác như sau, lấy khách hàng có tên là "Hardik".

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS 
WHERE NAME = 'Hardik';

Kết quả trả về như sau:

ID NAME   SALARY 
5  Hardik  8500.00 

3. Where với hơn một điều kiện

Nếu bạn muốn truy vấn với nhiều hơn một điều kiện thì sao? Lúc này bạn phải sử dụng đến hai toán tử thông dụng nhất là OR hoặc AND.

 • AND sẽ trả về TRUE nếu cả hai vế phải và vế trái đều đúng, ngược lại một trong hai vế sai thì sẽ trả về FALSE
 • OR  sẽ trả về TRUE nếu ít nhất một trong hai vế phải và trái đúng, và trả về FALSE nếu cả hai vế đều sai.

Cú pháp
SELECT columns_name
FROM table_name
WHERE condition1 [AND][OR] condition2 

Ví dụ: Lấy danh sách khách hàng có salary > 4500ID > 4.

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS 
WHERE SALARY > 4500 AND ID > 4;

Kết quả như sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS      SALARY 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Ví dụ: Lấy danh sách khách hàng có salary > 6000 hoặc age >= 25.

SELECT ID, NAME, SALARY 
FROM CUSTOMERS 
WHERE SALARY < 6000 AND AGE >= 25;

Kết quả như sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS      SALARY 
2  Khilan   25    Delhi       1500.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Trên là ví dụ về cách sử dụng lệnh WhERE trong SQL, bạn có thể áp dụng nó với hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top