Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo một database mới, và lệnh Drop Database để xóa một database ra khỏi hệ thống CSDL.

1. Lệnh Create Database

Lệnh Create Database sẽ tạo một database mới, cú pháp của nó như sau:

CREATE DATABASE databasename;

Trong đó:

  • databasename là tên database cần tạo

Ví dụ: Tạo database tên là QLHS

CREATE DATABASE QLHS;

2. Lệnh Drop Database

Lệnh Drop Database dùng để xóa một database đã tồn tại, cú pháp như sau:

DROP DATABASE databasename;

Trong đó databasename là tên của db cần xóa.

Lệnh này sẽ xóa dữ liệu vĩnh viễn, vì vậy bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi chạy nhé. Hoặc nên backup lại một bản cho chắc ăn.

Ví dụ: Xóa database QLHS

DROP DATABASE QLHS;

Khi thực hiện hai lệnh này thì bạn phải có quyền quản trị admin nhé, nếu không thì sẽ không thể tạo database được. Nếu bạn muốn hiển thị danh sách tất cả các CSDL đang có trong hệ thống thì hãy sử dụng lệnh sau:

SHOW DATABASES;

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net