TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các kiểu dữ liệu thường dùng trong các hệ quản trị CSDL như SQL Server, MySQL, Oracle, ... tuy rằng mỗi cái có những kiểu khác nhau nhưng chung quy lại vẫn chưa thành các nhóm chung.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

  • SQL Server có: nvarchar, varchar
  • Oracle có char, varchar2
  • MySQL có varchar, char ...

Vì nó chung quy như vậy nên mình sẽ lấy các kiểu dữ liệu trong SQL Server làm mẫu nhé.

1. Kiểu số nguyên

Đây là kiểu số nhưng là số chẵn và có cả số âm và số dương.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kiểu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
bigint -9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807
int -2,147,483,648 2,147,483,647
smallint -32,768 32,767
tinyint 0 255
bit 0 1
decimal -10^38 +1 10^38 –1
numeric -10^38 +1 10^38 –1
money -922,337,203,685,477.5808 +922,337,203,685,477.5807
smallmoney -214,748.3648 +214,748.3647

2. Kiểu số thực

Là kiểu số cấp phát động, có nghĩa là số có dấu phẩy.

Kiểu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
Float -1.79E + 308 1.79E + 308
Real -3.40E + 38 3.40E + 38

3. Kiểu ngày tháng

Là kiểu định dạng ngày tháng.

Kiểu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
datetime(3.33 milliseconds accuracy) Jan 1, 1753 Dec 31, 9999
smalldatetime(1 minute accuracy) Jan 1, 1900 Jun 6, 2079
date(1 day accuracy. Introduced in SQL Server 2008) Jan 1, 0001 Dec 31, 9999
datetimeoffset(100 nanoseconds accuracy. Introduced in SQL Server 2008) Jan 1, 0001 Dec 31, 9999
datetime2(100 nanoseconds accuracy. Introduced in SQL Server 2008) Jan 1, 0001 Dec 31, 9999
time(100 nanoseconds accuracy. Introduced in SQL Server 2008) 00:00:00.0000000 23:59:59.9999999

4. Character Strings

Là kiểu ký tự và không hỗ trợ tiếng Việt.

Số thứ tự Kiểu và mô tả
1 char: Chiều dài cố định và tối đa là 8000 ký tự, không hỗ trợ uniccode
2 varchar: Chiều dài cố định và tối đa là 8000 ký tự, không hỗ trợ unicode
3 Varchar (max): Chiều dài cố định và tối đa là 251 ký tự, không hỗ trợ unicode
4 text: Chiều dài cố định và tối đa là 2,147,483,647 characters, không hỗ trợ unicode

5. Unicode Character Strings

Là kiểu ký tự, nó có hỗ trợ tiếng Việt nên thông thường với tiếng Việt thì ta nên chọn kiểu này.

Số thứ tự Kiểu và mô tả
1 nchar: Chiều dài cố định và tối đa là 4000 ký tự, có hỗ trợ unicode
2 nvarchar: Chiều dài cố định và tối đa là 4000 ký tự, có hỗ trợ unicode
3 Nvarchar (max): Chiều dài cố định và tối đa là 230 ký tự, có hỗ trợ unicode
4 ntext: Chiều dài cố định và tối đa là 1,073,741,823 ký tự, có hỗ trợ unicode.

6. Binary Strings

Kiểu này lưu trữ dữ liệu dạng binary, có thể là file ảnh hoặc một file bất kì. Kiểu này rất ít khi sử dụng bởi nếu bạn lưu những file nặng vài MB thì quả là kinh khủng.

Số thứ tự Kiểu và mô tả
1 binary: Chiều dài cố định và tối đa là 8,000 bytes.
2 varbinary: Chiều dài cố định và tối đa là 8,000 bytes.
3 varbinary(max): Chiều dài cố định và tối đa là 231 bytes.
4 image: Chiều dài cố định và tối đa là 2,147,483,647 bytes.

Ngoài ra còn có nhiều loại dữ liệu khác như: timestamp, xml, table, cursor, ... nhưng mình sẽ không đề cập ở bài này, thực tế chỉ có timestamp là dùng nhiều chứ mấy kiểu còn lại rất ít khi dùng, ngay cả khi lưu trữ XML thì bạn cũng dùng text để thay thế.

Trên là các kiểu dữ liệu được sử dụng trong SQL Server, nếu bạn đang học MySQL hay Oracle  thì có thể đọc trên trang tài liệu của nó vì ở đó khá chi tiết. Bài này mình xin dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo và sẽ là những bài cực kì hấp dẫn với các câu truy vấn.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top