TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL. Ở các bài trước mình đã nói đến Inner Join và Left Join rồi, vậy thì trong bài này mình sẽ nói đến Right Join.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Right Join trong SQL

Nếu Left Join  sẽ lấy tất cả các records ở bảng bên trái thì Right Join sẽ ngược lại, nó sẽ lấy toàn bộ records ở phía bên phải và hợp với các records ở bảng bên trái theo điều kiện ON, tổng số column trả về chính bằng tổng số column của cả hai bảng. Dữ liệu của các column ở bảng bên trái sẽ phụ thuộc vào điều kiện ON, nếu thỏa điều kiện thì lấy, ngược lại sẽ có giá trị NULL.

Xen hình để hiểu rõ hơn.

sql right join png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ Right Join trong SQL

Giả sử mình có bảng SINHVIEN và KHOA như sau:

SINHVIEN
MASINHVIEN | TENSINHVIEN  |  TUOISINHVIEN | MAKHOA
------------+----------------+-----------------+--------
1      | Cường     |  28      | 1
2      | Kính     |  26      | 2
3      | Quyền     |  20      | 1
4      | Tình     |  25      | 2

KHOA
MAKHOA |  TENKHOA
--------+-------------------------------
1    |  Công Nghệ Thông Tin
2    |  Toán
3    |  Lịch Sử

Mối liên hệ giữa hai bảng này là khóa ngoại SINHVIEN.MAKHOA trỏ đến khóa chính KHOA.MAKHOA.

Giả sử mình cần hiện thị dánh sách sinh viên của từng khoa, nếu khoa nào không có sinh viên thì vẫn được trả về.

Nhìn vào dữ liệu thì ta thấy khoa Lịch Sử sẽ không có sinh viên nào, nên nếu sử dụng Inner Join hoặc Left Join thì sẽ không nằm trong kết quả trả về, buộc ta phải sử dụng Right Join.

SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN, TUOISINHVIEN, SV.MAKHOA, TENKHOA
FROM SINHVIEN SV RIGHT JOIN KHOA K ON SV.MAKHOA = K.MAKHOA

Kết quả sẽ trả về như sau:

MASINHVIEN | TENSINHVIEN | TUOISINHVIEN | MAKHOA | TENKHOA
-----------+-------------+--------------+--------+---------
1     | Cường   |  28     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
2     | Kính    |  26     | 2   | Toán
3     | Quyền   |  20     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
4     | Tình    |  25     | 2   | Toán
      |       |       | 3   | Lịch Sử

Các column của record thuộc khoa Lịch Sử sẽ bị rỗng vì nó không thỏa điều kiện ở ON, tức là không có sinh viên nào theo học.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top