TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh INSERT trong SQL

Khi tạo xong table thì ta sẽ thêm dữ liệu vào table, và để thêm dữ liệu thì ta sử dụng lệnh INSERT, lệnh này có tác dụng thêm một row vào vị trí dưới cùng trong danh sách dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh INSERT trong T-SQL

Cú pháp của lệnh INSERT như sau:

SQL Server + MySQL + Oracle
INSERT INTO TABLE_NAME [(column1, column2, column3,...columnN)]  
VALUES (value1, value2, value3,...valueN); 

Hoặc:

SQL Server + MySQL + Oracle
INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (value1,value2,value3,...valueN);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • column (1 ... n) là danh sách các column sẽ nhận dữ liệu tương ứng với value (1 ... n), nên bạn phải truyền thứ tự column giống vơi thứ tự của value. 
 • Bạn có thể không cần truyền column, lúc này tổng số giá trị value phải bằng với tổng số column trong bảng.

Cú pháp này sử dụng được ở hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay.

2. Ví dụ lệnh INSERT trong T-SQL

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

ID NAME    AGE     ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32     Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25     Delhi        1500.00 
3  kaushik  23     Kota         2000.00 
4  Chaitali  25     Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27     Bhopal        8500.00 
6  Komal   22     MP          4500.00 

Bây giờ chạy lệnh INSERT như sau:

INSERT INTO CUSTOMERS VALUES (7, 'Muffy', 24, 'Indore', 10000.00 );

Lúc này tổng dữ liệu của bảng sẽ là:

ID NAME    AGE     ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32     Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25     Delhi        1500.00 
3  kaushik  23     Kota         2000.00 
4  Chaitali  25     Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27     Bhopal        8500.00 
6  Komal   22     MP          4500.00 
7  Muffy   24     Indore        10000.00 

3. Thêm dữ liệu từ lệnh SELECT

Bạn có thể lấy dữ liệu từ một bảng khác để thêm vào bằng cách kết hợp với lệnh SELECT.

Cú pháp
INSERT INTO table1
  SELECT column1, column2, ...columnN 
   FROM table2
   [WHERE condition];

Ví dụ
INSERT INTO orders 
  SELECT product_name, product_id, product_price
  FROM products
  WHERE product_id = 10

Lưu ý: Cú pháp lệnh Select có thể sử dụng ở hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay như SQL Server, Oracle, MySQL.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top