TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại sao nên sử dụng Inner Join thay thế cho tích đề các. Và tiếp tục loạt bài viết học SQL thì trong bài này mình sẽ nói đến Left Join.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Left Join trong SQL

Với Inner Join thì kết quả trả về sẽ là hợp của hai bảng, nghĩa là chỉ có những records nào thỏa điều kiện ở ON thì mới được chọn. Còn với Left Join thì khác, nó sẽ ưu tiên chọn tất cả những records thỏa điều kiện ở ON lẫn những record không thỏa điều kiện ở ON trong bảng phía bên trái.

Nói rõ hơn thì nó sẽ chọn tất cả records của table nằm ở phía bên trái, còn table phía bên phải sẽ chọn những records nào thỏa điều kiện ở ON. Xem hình để hiểu rõ hơn.

left join png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ Left Join trong SQL

Giả sử ta có bảng SINHVIEN như sau:

SINHVIEN
MASINHVIEN | TENSINHVIEN  |  TUOISINHVIEN | MAKHOA
------------+----------------+-----------------+--------
1      | Cường     |  28      | 1
2      | Kính     |  26      | 2
3      | Quyền     |  20      | 1
4      | Tình     |  25      | 2
5      | Hùng     |  25      | 0

Và bảng KHOA.

KHOA
MAKHOA |  TENKHOA
--------+-------------------------------
1    |  Công Nghệ Thông Tin
2    |  Toán

Bây giờ mình muốn lấy danh sách sinh viên và thông tin về Khoa mà sinh viên đang học. nếu nhìn vào bảng dữ liệu thì sẽ thấy sinh viên có tên là Hùng sẽ không thuộc một khoa nào, nên nếu ta thực hiện phép Inner Join thì kết quả trả về sẽ thiếu sinh viên này. Nhưng nếu ta thực hiện Left Join thì sẽ có đầ đủ, chỉ có điều các column về Khoa sẽ bị NULL.

SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN, TUOISINHVIEN, SV.MAKHOA, TENKHOA
FROM SINHVIEN SV LEFT JOIN KHOA K ON SV.MAKHOA = K.MAKHOA

Kết quả sẽ trả về như sau:

MASINHVIEN | TENSINHVIEN | TUOISINHVIEN | MAKHOA | TENKHOA
-----------+-------------+--------------+--------+---------
1     | Cường   |  28     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
2     | Kính    |  26     | 2   | Toán
3     | Quyền   |  20     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
4     | Tình    |  25     | 2   | Toán
5     | Hùng    |  25     | 0   |

Như vậy những columns nào nằm ở bảng bên phải (RIGHT) mà không thỏa điều kiện ở ON thì sẽ có giá trị rỗng.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top