TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Create Table trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh tạo bảng bằng T-SQL, đây là lệnh dùng để tạo bảng lưu trữ dữ liệu trong một database cụ thể. Mỗi table có nhiều column và mỗi column sẽ có các thông số như kiểu dữ liệu, kích thước giới hạn dữ liệu, cho phép NULL và NOT NULL ... Và trước khi bắt đầu bài học thì ta tìm hiểu cú pháp trước nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh Create Table trong T-SQL

Dưới đây là cú pháp tạo bảng.

CREATE TABLE table_name( 
  column1 datatype, 
  column2 datatype, 
  column3 datatype, 
  ..... 
  columnN datatype, 
  PRIMARY KEY( columns_list )
);

Trong đó:

 • table_name là tên bảng, nó phải là duy nhất trong một CSDL
 • column (1, 2, 3 ... n) là danh sách các column, mỗi column sẽ được thiết lập kiểu dữ liệu datatype
 • column_list trong dòng primary key là danh sách các column được xác định là khóa chính, có thể có 1 hoặc nhiều column.

Có một số thuộc tính như thiết lập tăng tự động auto_increment thì không có ở Oracle, vì vậy với mỗi hệ quản trị CSDL thì bạn nên tham khảo thêm tài liệu của họ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SQL Server + Oracle + MySQL
CREATE TABLE STUDENTS( 
  ID  INT       NOT NULL, 
  NAME VARCHAR (20)   NOT NULL, 
  AGE INT       NOT NULL, 
  ADDRESS CHAR (25) , 
  DEPARTMENT  VARCHAR (200),
  PRIMARY KEY (ID)
);

2. Create Table kết hợp Select

Nếu bạn muốn tạo mộ table với cấu trúc từ một table khác thì có thể kết hợp nó với lệnh SELECT, danh sách các columns của table mới chính là các column trả về của lệnh Select, cú pháp như sau:

SQL Server

Cú pháp
SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE CONDITION;


Ví dụ
SELECT * INTO BackupTable
FROM Students;

MySQL

Cú pháp
CREATE TABLE new_tbl [AS] SELECT * FROM orig_tbl;

Lưu ý: Từ khóa AS có thể có hoặc không.

Ví dụ
CREATE TABLE demoBackup (
	a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	b VARCHAR(200) NULL,
	PRIMARY KEY (a)
)
ENGINE = MYISAM SELECT a, b FROM demo;

Oracle 

Cú pháp
CREATE TABLE new_table 
AS (SELECT * FROM old_table);

Ví dụ
CREATE TABLE newcustomers 
AS (SELECT *  FROM customers WHERE customer_id < 5000);

Trên là cách sử dụng lệnh Create Table trong T-SQL và thể hiện của no qua một số hệ quản trị CSDL khác nhau.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top