ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.every() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm every trong javascript, hàm này sẽ duyệt qua từng phần tử và kiểm tra một điều kiện nào đó có đúng hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực chất hàm every có tác dụng gần giống với việc sử dụng vòng lặp để lặp qua tất cả các phần tử của mảng, điểm tốt duy nhất của nó là giúp ta xử lý code một cách nhanh chóng.

1. Hàm every trong javascript là gì?

Every javascript là một phương thức dành cho đối tượng mảng trong javascript. Công dụng của hàm này là giúp kiểm tra tất cả các phần tử trong mảng có thõa mãn một điều kiện nào đó hay không. Nếu tất cả phần tử đều thỏa thì sẽ trả về true, ngược lại nếu chỉ cần một phần tử không thỏa thôi là nó sẽ trả về false.

Cú pháp hàm every như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.every(function(currentValue, index, arr), thisValue)

Trong đó:

 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • index - chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • thisValue - tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì thisValue sẽ được sử dụng làm giá trị của this, nếu không được truyền vào thì giá trị this là "undefined".

Mỗi phương thức xử lý trong hàm every sẽ thực hiện một lần với lần lượt tất cả các phẩn tử trong mảng,

Nếu có một phần tử của mảng không thỏa mãn phương thức của hàm every và trả về False, hàm every đó sẽ trả về False. Nếu không có lỗi xảy ra hàm every sẽ trả về True.

Lưu ý:

 • Hàm every sẽ không thực hiện chức năng truyền vào đối với các phần tử không có giá trị.
 • Hàm every không làm thay đổi mảng ban đầu.

Bạn có thể tách function ra một hàm riêng biệt như sau:

array.every(check, thisValue)

function check(currentValue, index, arr){
  // Code
}

Ví dụ: Kiểm tra tất cả phần tử của mảng có lớn hơn 20 không.

// Danh sách mảng
const ages = [32, 33, 16, 40];

// Kiểm tra
console.log(ages.every(checkAge))  // Returns false

// Hàm kiểm tra giá trị truyền vào có lớn hơn 20 không
function checkAge(age) {
 return age > 20;
}

Vì phần tử thứ 3 có giá trị là 16, bé hơn 20 nên kết quả sẽ trả về là false.

2. Thêm ví dụ về hàm every trong javsascript

Ví dụ 1: Sử dụng hàm every để kiểm tra điểm số của học sinh được lưu dưới dạng mảng có đủ để đỗ kì thì không.

Quy ước: tất cả các môn trên hoặc bằng 5 điểm thì được xem là đỗ.

Code RUN
var score = [7, 8, 9, 10,3];

function checkPass(score) {
  return score >= 5;
}

function myFunction() {
  if (score.every(checkPass) == true) {
    document.getElementById("demo").innerHTML = 'Đủ điểm đỗ!';
  }else{
    document.getElementById("demo").innerHTML = 'không đủ điểm đỗ!';
  }
}

Ví dụ 2: Kiểm tra xem trong mảng numbers đều là những con số hay không.

var numbers = [
  1, 2, 3, "4"
];

function checkNumber(number) {
  return typeof number == "number";
}

var check = numbers.every(checkNumber);
console.log(check); // false

Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng hàm every trong js. Hãy làm theo ví dụ và kiểm tra kết quả nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top