PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các sự kiện trong Javascript. Sự kiện hay còn lại là event, là một tác động nào đó lên các đối tượng HTML thông qua cấu trúc DOM.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM, nhưng nhận thấy việc học mà không thực hành thì rất nhàm chán và khó nhớ bài. Vì vậy, trong bài này mình sẽ giới thiệu về các sự kiện js. Sau bài này chúng ta có thể làm được nhiều ví dụ hơn và mình cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian giải thích nữa.

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem sự kiện trong JS là gì đã nhé.

1. Sự kiện trong javascript là gì?

Sự kiện là một hành động tác động lên các đối tượng HTML, qua đó ta có thể bắt được sự kiện và yêu cầu javascript thực thi một chương trình nào đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Mỗi sự kiện chúng ta có thể gán nhiều hành động. Ví dụ bạn có một sự kiện là tết âm lịch, thì bạn sẽ có những hành động trong sự kiện đó là mua đồ mới, dọn dẹp nhà cửa, mua bao lì xì, ..

Xét về mặt thực tế thì ta có dụ thế này: Giả sử bạn xây dựng một form đăng ký tài khoản và bạn muốn bắt sự kiện khi người dùng CLICK vào button đăng ký thì hiện những hành động như:

 • Kiểm tra người dùng có nhập dữ liệu không.
 • Kiểm tra người dùng nhập dữ liệu có đúng định dạng không.
 • ...

Như vậy, bạn cần phải nhớ rằng mỗi sự kiện trong JS thì ta có thể gán nhiều hành động khác nhau, và gán bao nhiêu hành động thì phụ thuộc vào từng chức năng cụ thể.

Ví dụ: Giả sử mình có một thẻ input có id là 'clickme', bây giờ mình viết sự kiện khi click vào ô input thì xuất ra một thông báo.

document.getElementById('clickme').onclick = function(){
  alert('Bạn đã click vào nút này!');
};

2. Cách thêm / bắt sự kiện trong Javascript

Chúng ta có hai cách cơ bản để bắt sự kiện, thứ nhất là code trực tiếp trong thẻ HTML, thứ hai là sử dụng javascript như chúng ta đã làm ở phần 1.

Cách 1: Bắt sự kiện trực tiếp trong thẻ HTML

Giả sử mình có một đoạn mã HTML như sau:

<ul>
 <li><a href="#" onclick="do_something()">Tin công nghệ</a></li>
 <li><a href="#" onclick="do_something()">Tin trong nước</a></li>
 <li><a href="#" onclick="do_something()">Tin thời sự</a></li>
</ul>

Bây giờ ta chỉ cần định nghĩa môt hàm có tên là do_something() là được.

Demo RUN
function do_something(){
  alert('Bạn đã click vào nút này!');
}

Cách 2: Bắt sự kiện cho một thẻ HTML bằng javascript

Để thêm sự kiện bằng Javascript thì bạn sẽ sử dụng cú pháp như sau:

elementObject.eventName = function(){
  // do something
};

Trong đó:

 • elementObject là đối tượng HTML mà chúng ta sử dụng DOM để lấy.
 • eventName là tên của event như onclick, onchange, ...

Ví dụ: Thêm sự kiện click cho button có id="show-btn"

Demo RUN
<html>
  <body>
    <input type="button" id="show-btn" value="Click me" />
    
    <script language="javascript">
      // Lấy đối tượng
      var button = document.getElementById("show-btn");
      
      // Thêm sự kiện cho đối tượng
      button.onclick = function()
      {
       alert("Bạn vừa click vào button");
      };
    </script>
  </body>
</html>

Cách 3: Bắt sự kiện cho nhiều thẻ HTML bằng Javascrip

Trong javascript, trường hợp bạn muốn bắt sự kiện trên nhiều thẻ HTML thì có thể sử dụng vòng lặp nhé.

Cú pháp như sau:

// Lấy đối tượng html, bạn có thể sử dụng các DOM Element khác để lấy
var elementObjs = document.getElementsByTagName('element');

// Lặp qua từng phần tử trong kết quả và gán sự kiện
for (var i = 0; i < elementObjs.length; i++)
{
  elementObjs[i].eventName = function()
  {
   // Do simething
  };
}
Ví dụ: Thêm sự kiện khi click vào tất cả các thẻ a có class="show" thì thông báo lên câu chào.
<ul>
  <li><a href="#" class="show">Tin công nghệ</a></li>
  <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
  <li><a href="#" class="show">Tin thời sự</a></li>
</ul> 

Như vậy trong đề bài này muốn khi click vào thẻ a đầu tiênthẻ a thứ 3 thì sẽ thông báo câu chào.

Bài giải RUN
<html>
  <body>
   	<ul>
      <li><a href="#" class="show">Tin công nghệ</a></li>
      <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
      <li><a href="#" class="show">Tin thời sự</a></li>
    </ul> 
   	<script language="javascript"> 
      // Lấy đối tượng
      var a_list = document.getElementsByClassName("show");
     	
     	// Lặp và gán sự kiện
      	for (var i = 0; i < a_list.length; i++){
				a_list[i].onclick = function()
        {
         	alert('Xin chào, bạn vừa click vào tôi');
         
         	// return false để khỏi reload trang
          return false
        };
      }
    </script>
  </body>
</html>

3. Các sự kiện (Events) trong javascrpt

Sau khái niệm sự kiện là gì thì chắc hẳn bạn đang nôn nóng muốn biết danh sách các sự kiện trong javascript rồi phải không nào? Ok ta bắt đầu ngay luôn.

Trong Javascript có rất nhiều sự kiện, và mỗi đối tượng HTML thì lại có những sự kiện khác nhau nên mình chỉ liệt kê được những sự kiện thông dụng nhất thôi nhé.

Bảng các sự kiện thường dùng trong javascript.

STT Event Name Description
1 onclick Xảy ra khi click vào thẻ HTML
2 ondbclick Xảy ra khi double click vào thẻ HTML
3 onchange Xảy ra khi giá trị (value) của thẻ HTML đổi. Thường dùng trong các đối thẻ form input
4 onmouseover Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu đi vào thẻ HTML
5 onmouseout Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu rời khỏi thẻ HTML
6 onmouseenter Tương tự như onmouseover
7 onmouseleave Tương tự như onmouseout
8 onmousemove Xảy ra khi con chuột di chuyển bên trong thẻ HTML
9 onkeydown Xảy ra khi gõ một phím bất kì vào ô input
10 onload Sảy ra khi thẻ HTML bắt đầu chạy, nó giống như hàm khởi tạo trong lập trình hướng đối tượng vậy đó.
11 onkeyup Xảy ra khi bạn gõ phím nhưng lúc bạn nhã phím ra sẽ được kích hoạt
12 onkeypress Xảy ra khi bạn nhấn môt phím vào ô input
14 onblur Xảy ra khi con trỏ chuột rời khỏi ô input
15 oncopy Xảy ra khi bạn copy nội dung của thẻ
16 oncut Xảy ra khi bạn cắt nội dung của thẻ
17 onpaste Xảy ra khi bạn dán nội dung vào thẻ

Ok bây giờ ta sẽ làm một số ví dụ để các bạn thực hành nhé.

4. Các ví dụ về xử lý sự kiện trong javascript

Bây giờ ta sẽ thực hành một vài ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Viết chương trình gồm một ô input và một thẻ div dùng để hiển thị nội dung (giá trị của ô input) khi người dùng gõ vào ô input

Vì đề bài yêu cầu khi nhập dữ liệu vào ô input thì hiển thị nội dung bên trong thẻ DIV nên ta có thể sử dụng sự kiện onkeyup. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng các hàm DOM Element để truy xuất các đối tượng HTML.

Demo RUN
<html>
 <body>
  <script language="javascript">
   // Hàm show kết quả
   function show_result()
   {
    // Lấy hai thẻ HTML
    	var input = document.getElementById("message");
    var div = document.getElementById("result");
    
    // Gán nội dung ô input vào thẻ div
    div.innerHTML = input.value;
   }
  </script>
  <input type="text" id="message" value="" onkeyup="show_result()"/>
  <div id="result"></div>
 </body>
</html>

Nếu như bài này bạn sử dụng sự kiện onkeypress hoặc onkeydown thì sẽ có kết quả sai. Lý do là những sự kiện này xảy ra khi bạn nhấn phím xuống nên nó sẽ lấy giá trị chưa được cập nhật. Còn sự kiện onkeyup xảy ra khi bạn nhả phím ra nên nó sẽ lấy được giá trị mới.

Ví dụ 2: Viết chương trình khi người dùng copy nội dung của website thì thông báo là bạn đã copy thành công

Bài này quá dễ phải không nào. Trong danh sách các sự kiện trên thì có sự kiện oncopy nên ta sẽ sử dụng nó để giải bài này.

Demo RUN
<html>
 <body>
  <script language="javascript">
   // Hàm show kết quả
   function show_message()
   {
    alert("Bạn đã copy thành công");
   }
  </script>
  <h3>Hãy copy dòng chữ dưới đây:</h3>
  <div oncopy="show_message()">Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net</div>
 </body>
</html>
Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng của hai số nhập vào (tính tự động)

Bài này ta phải tạo 3 ô input và gán sự kiện onkeyup cho 2 ô input đầu tiên, trong sự kiện này sẽ thực hiện tính tổng của hai ô và in kết quả vào ô input thứ 3.

Demo RUN
<html>
 <body>
  <script language="javascript">
   // Hàm tính kết quả
   function tinh()
   {
    // Lấy 3 ô input
    var a = document.getElementById("a");
    var b = document.getElementById("b");
    var result = document.getElementById("result");
    
    // Tính tổng hai ô đầu tiên
    var tong = parseInt(a.value) + parseInt(b.value);
    
    // Gán giá trị vào ô thứ ba
    // Phải kiểm tra tổng hai số này có bị lỗi hay không
    if (!isNaN(tong)){
     result.value = tong;
    }
   }
  </script>
  a: <input type="text" id="a" value="" onkeyup="tinh()"/>
  b: <input type="text" id="b" value="" onkeyup="tinh()"/>
  Kết quả: <input type="text" id="result" value=""/>
 </body>
</html>

5. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong danh sách các sự kiện thường dùng trong Javascript. Qua bài này bạn phải hiểu được cơ chế hoạt động của sự kiện, để từ biết được nên gán hành động nào vào sự kiện nào.

Làm việc với Javascript không khó, cái khó là bạn phải hiểu cơ chế hoạt động của JS nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top