ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các hàm Javascript

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Các hàm Javascript, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Các hàm Javascript.

Trong series này mình sẽ giới thiệu các hàm có sẵn trong Javascript, qua đó bạn sẽ biết cú pháp và cách sử dụng thông qua những ví dụ rất dễ hiểu.

Nếu bạn đang làm việc với javascript thì không thể không sử dụng đến những hàm có sẵn trong Javascript này. Mỗi đối tượng trong JS sẽ có những hàm riêng, nên với số lượng hàng trăm hàm thì bạn không thể nhớ hết được.

Vì vậy, qua chuyên mục này bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng các hàm này từ cơ bản nhất. Hãy bắt đầu bằng bài học đầu tiên nhé. Hoặc xem danh sách bên sidebar.

+CÁC HÀM JAVASCRIPT
» Array function
1 Hàm array map() trong Javascript
2 Cách dùng Array filter() trong Javascript
3 Hàm Array.toString() - Chuyển mảng thành chuỗi trong javascript
4 Hàm Array concat() trong Javascript
5 Hàm Array copyWithin() trong Javascript
6 Hàm array.every() trong Javascript
7 Hàm array.fill() trong Javascript
8 Hàm array.find() trong Javascript
9 Hàm Array findIndex() trong Javascript
10 Hàm forEach() trong Javascript
11 Hàm array.indexOf() trong javascript
12 isArray javascript - kiểm tra biến có phải là mảng hay không
13 Hàm array.join() trong Javascript
14 Hàm Array lastIndexOf() trong Javascript
15 Hàm array.reverse() trong Javascript
16 Hàm array.pop() trong Javascript
17 Hàm Array push() trong Javascript
18 Hàm Array reduce() trong Javascript
19 Array reduceRight() trong Javascript
20 Hàm array.shift() trong Javascript
21 Hàm array.slice() trong Javascript
22 Hàm array.some() trong Javascript
23 Hàm array.sort() trong Javascript
24 Hàm Array splice() trong Javascript
25 Hàm array.unshift() trong Javascript
26 Hàm array.valueOf() trong Javascript
» Number function
27 Hàm Number.isFinite() trong Javascript
28 Hàm Number.isInteger() trong Javascript
29 Hàm Number.isNaN() trong Javascript
30 Hàm Number.isSafeInteger() trong Javascript
31 Hàm number.toExponential() trong Javascript
32 Hàm number.toFixed() trong Javascript
33 Hàm number.toPrecision() trong Javascript
34 Hàm number.toString() trong Javascript
35 Hàm number.valueOf() trong Javascript
» String function
36 Hàm string.endsWith() trong Javascript
37 Hàm String.fromCharCode() trong Javascript
38 Hàm string.includes() trong Javascript
39 Hàm string.indexOf() trong Javascript
40 Hàm string.lastIndexOf() trong Javascript
41 Hàm string.localeCompare() trong Javascript
42 Hàm string.match() trong Javascript
43 Hàm string.repeat() trong Javascript
44 Hàm string.replace() trong Javascript
45 Hàm string.search() trong Javascript
46 Hàm string.slice() trong Javascript
47 Hàm string.split() trong Javascript
48 Hàm string.startsWith() trong Javascript
49 Hàm string.substr() trong Javascript
50 Hàm string.substring() trong Javascript
51 Hàm string.toLocaleLowerCase() trong Javascript
52 Hàm string.toLocaleUpperCase() trong Javascript
53 Hàm string.toLowerCase() trong Javascript
54 Hàm string.toString() trong Javascript
55 Hàm string.toUpperCase() trong Javascript
56 Hàm string.trim() trong Javascript
57 Hàm string.charAt() trong Javascript
58 Hàm string.charCodeAt() trong Javascript
59 Hàm string.concat() trong Javascript
» Date / Time function
60 Hàm Date.getDate() trong Javascript
61 Hàm Date.getDay() trong Javascript
62 Hàm Date.getFullYear() trong Javascript
63 Hàm Date.getHours() trong Javascript
64 Hàm Date.getMilliseconds() trong Javascript
65 Hàm Date.getMinutes() trong Javascript
66 Hàm Date.getSeconds() trong Javascript
67 Hàm Date.getTime() trong Javascript
68 Hàm Date.getTimezoneOffset() trong Javascript
69 Hàm Date.getUTCDate() trong Javascript
70 Hàm Date.getUTCDay() trong Javascript
71 Hàm Date.getUTCFullYear() trong Javascript
72 Hàm Date.getUTCHours() trong Javascript
73 Hàm Date.getUTCMilliseconds() trong Javascript
74 Hàm Date.getUTCMinutes() trong Javascript
75 Hàm Date.getUTCMonth() trong Javascript
76 Hàm Date.getUTCSeconds() trong Javascript
77 Hàm Date.now() trong Javascript
78 Hàm Date.parse() trong Javascript
79 Hàm Date.setDate() trong Javascript
80 Hàm Date.setFullYear() trong Javascript
81 Hàm Date.setHours() trong Javascript
82 Hàm Date.setMilliseconds() trong Javascript
83 Hàm Date.setMinutes() trong Javascript
84 Hàm Date.setMonth() trong Javascript
85 Hàm Date.setSeconds() trong Javascript
86 Hàm Date.setTime() trong Javascript
87 Hàm Date.setUTCDate() trong Javascript
88 Hàm Date.setUTCFullYear() trong Javascript
89 Hàm Date.setUTCHours() trong Javascript
90 Hàm Date.setUTCMilliseconds() trong Javascript
91 Hàm Date.setUTCMinutes() trong Javascript
92 Hàm Date.setUTCMonth() trong Javascript
93 Hàm Date.setUTCSeconds() trong Javascript
94 Hàm Date.toDateString() trong Javascript
95 Hàm Date.toISOString() trong Javascript
96 Hàm Date.toJSON() trong Javascript
97 Hàm Date.toJSON() trong Javascript
98 Hàm Date.toLocaleDateString() trong Javascript
99 Hàm Date.toLocaleTimeString() trong Javascript
100 Hàm Date.toLocaleString() trong Javascript
101 Hàm Date.toString() trong Javascript
102 Hàm Date.toTimeString() trong Javascript
103 Hàm Date.toUTCString() trong Javascript
104 Hàm Date.UTC() trong Javascript
105 Hàm Date.valueOf() trong Javascript
» Math function
106 Hàm Math.abs() trong Javascript
107 Hàm Math.acos() trong Javascript
108 Hàm Math.asin() trong Javascript
109 Hàm Math.atan() trong Javascript
110 Hàm Math.atan2() trong Javascript
111 Hàm Math.ceil() trong Javascript
112 Hàm Math.exp() trong Javascript
113 Hàm Math.floor() trong Javascript
114 Hàm Math.log() trong Javascript
115 Hàm Math.max() trong Javascript
116 Hàm Math.min() trong Javascript
117 Hàm Math.pow() trong Javascript
118 Hàm Math.random() trong Javascript
119 Hàm Math.round() trong Javascript
120 Hàm Math.sin() trong Javascript
121 Hàm Math.cos() trong Javascript
122 Hàm Math.sqrt() trong Javascript
123 Hàm Math.tan() trong Javascript
» Global function
124 Hàm decodeURI() trong Javascript
125 Hàm decodeURIComponent() trong Javascript
126 Hàm encodeURI() trong Javascript
127 Hàm encodeURIComponent() trong Javascript
128 Hàm eval() trong Javascript
129 Hàm isFinite() trong Javascript
130 Hàm isNaN() trong Javascript
131 Hàm Number() trong Javascript
132 Hàm parseFloat() trong Javascript
133 Hàm parseInt() trong Javascript
134 Hàm String() trong Javascript
» Boolean function
135 Hàm boolean.toString() trong Javascript
136 Hàm boolean.valueOf() trong Javascript
» DOM function
137 Hàm appendChild trong Javascript - Thêm một node vào vị trí cuối cùng
138 Cách dùng parentElement trong Javascript
139 Cách dùng parentNode trong Javascript
140 Cách dùng insertAfter trong Javascript
141 Cách dùng insertBefore trong javascript
142 Cách dùng innerHTML trong Javascript
143 Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript
144 Cách dùng nextSibling trong javascript
145 Document activeElement trong Javascript
146 Document adoptNode() trong Javascript
147 Document anchors() trong Javascript
148 Document baseURI trong Javascript
149 Document.body trong Javascript
150 Document characterSet trong Javascript
151 Document createAttribute() trong Javascript
152 Hàm document.createComment() trong Javascript
153 Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript
154 Hàm document.createElement() trong Javascript
155 Hàm document.createTextNode() trong Javascript
156 Hàm document.doctype trong Javascript
157 Hàm document.documentElement trong Javascript
158 Hàm document.documentMode trong Javascript
159 Hàm document.documentURI trong Javascript
160 Hàm document.domain trong Javascript
161 Hàm document.embeds trong Javascript
162 Hàm document.forms trong Javascript
163 Hàm document.hasFocus() trong Javascript
164 Hàm document.head trong Javascript
165 Hàm document.images trong Javascript
166 Hàm document.implementation trong Javascript
167 Hàm document.importNode() trong Javascript
168 Hàm document.inputEncoding trong Javascript
169 Hàm document.lastModified trong Javascript
170 Hàm document.links trong Javascript
171 Hàm document.normalize() trong Javascript
172 Hàm document.scripts trong Javascript
173 Hàm document.querySelector() trong Javascript
174 Hàm document.readyState trong Javascript
175 Hàm document.removeEventListener() trong Javascript
176 Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript
177 Hàm document.title trong Javascript
178 Hàm document.URL trong Javascript
179 Hàm document.write() trong Javascript
180 Hàm document.writeln() trong Javascript
181 Hàm document.getElementById() trong Javascript
182 Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript
183 Hàm document.getElementsByName() trong Javascript
184 Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Slideshow hay slider là một phần rất quan trọng trong website hiện nay, thực chất…

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Top