ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array push() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm array.push() trong javascript, qua đó sẽ giúp bạn biết cách thêm mới một phần tử vào mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thông thường, muốn thêm một phần tử vào mảng thì bạn phải gán số chỉ mục cho phần tử cần thêm đó. Trường hợp chỉ mục đó đã tồn tại trong mảng thì đó sẽ là một thao tác cập nhật chứ không phải là thêm mới.

Hơn nữa, rất khó để kiểm soát được những chỉ mục nào đã tồn tại. Vì vậy, ta thường thêm phần tử vào vị trí cuối cùng bằng cách sử dụng hàm push() trong js.

1. Cú pháp hàm push trong javascript

Một vài lưu ý quan trọng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Hàm push() sẽ thêm mới một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng, hàm trả về chiều dài của mảng mới.
 • Hàm push() sẽ làm thay đổi chiều dài của mảng.
 • Nếu bạn muốn thêm phần tử vào đầu mảng, sử dụng hàm unshift().

Cú pháp hàm này như sau:

array.push(item1, item2, ..., itemX)

Trong đó:

 • tem1, item2, ..., itemX là các phần tử sẽ được thêm vào cuối mảng array.
 • Hàm sẽ trả về tổng chiều dài của mảng mới sau khi thêm.

Ví dụ: Một vài thao tác thêm phần tử vào cuối mảng. Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ Mozilla.

const animals = ['pigs', 'goats', 'sheep'];

const count = animals.push('cows');
console.log(count);
// output: 4
console.log(animals);
// output: Array ["pigs", "goats", "sheep", "cows"]

animals.push('chickens', 'cats', 'dogs');
console.log(animals);
// output: Array ["pigs", "goats", "sheep", "cows", "chickens", "cats", "dogs"]

2. Một ví dụ khác về hàm push trong js

Hãy sử dụng hàm push() để thêm các phần tử vào cuối mảng. Hành động xảy ra khi click vào một button.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">In</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  demoP = document.getElementById("demo");
  var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  function myFunction(item, index) {
    subject.push("python", "androi", "ios");
    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  }
</script>

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng hàm push trong javascrpipt.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top