ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm parseInt() trong Javascript

Phương thức parseInt() sẽ phân tích một chuỗi và trả về một số nguyên nếu có thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khác với phương thức parseFloat(), phương thức parseInt() sẽ chỉ trả về một số nguyên kể cả khi chuỗi được bắt đầu bằng một số thập phân, chính vì điểm khác nhau trên, nếu chuỗi được bắt đầu bằng một dấu chấm, phương thức sẽ trả về NaN.

Các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu kí tự đầu tiên của chuỗi không thể chuyển thành kiểu number, phương thức sẽ trả về NaN.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú phápparseInt( string, radix)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần phân tích.
 • radix là tham số không bắt buộc. 
  • Nếu radix không được truyền:
   • Nếu chuỗi bắt đầu bằng '0x', radix sẽ mang giá trị 16( hệ thập lục phân).
   • Nếu chuỗi bắt đầu bằng bất kì số nào khác, radix sẽ mang giá trị 10( hệ thập phân).
  • Nếu được truyền vào, radix( từ 2 đến 36) radix sẽ đại diện cho hệ cơ số sẽ được sử dụng để phân tích chuỗi( cùng xem ví dụ để hiểu rõ hơn).

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức parseInt() để phân tích một số chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '14Hello - ' + parseInt('14Hello') + '<br>';
        content = content + '99 88 77' + parseInt('99 88 77') + '<br>';
        content = content + '.555-444 534 - ' + parseInt('.555-444 534') + '<br>';
        content = content + '14.5Freetuts - ' + parseInt('14.5Freetuts') + '<br>';
        content = content + ' freetuts.net - ' + parseInt(' freetuts.net') + '<br>';
        content = content + '1234 hệ thập phân - ' + parseInt('1234', 10) + '<br>';
        content = content + '1234 hệ bát phân - ' + parseInt('1234', 8) + '<br>';
        content = content + '0x13 hệ thập lục phân - ' 
        + parseInt('0x13', 16) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
14Hello - 14
99 88 7799
.555-444 534 - NaN
14.5Freetuts - 14
freetuts.net - NaN
1234 hệ thập phân - 1234
1234 hệ bát phân - 668
0x13 hệ thập lục phân - 19

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top