CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm quan trọng trong JavaScript: prototype __proto__. Mỗi khái niệm này đều liên quan đến việc tạo đối tượng và kế thừa trong ngôn ngữ này, nhưng lại có vai trò và cách hoạt động khác nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sau đó, mình sẽ đi sâu vào cách triển khai kế thừa trong JavaScript bằng cách sử dụng prototypes. Bằng cách này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế kế thừa trong JavaScript và cách áp dụng nó trong việc xây dựng ứng dụng.

Hãy cùng bắt đầu với sự khác biệt giữa prototype __proto__ và sau đó tìm hiểu cách triển khai kế thừa sử dụng prototypes trong JavaScript.

images 20 1 png

Prototype trong JavaScript

prototype là một thuộc tính của hàm trong JavaScript. Nó là một đối tượng được chia sẻ giữa tất cả các đối tượng được tạo ra bởi cùng một hàm tạo (constructor function). Khi một đối tượng được tạo ra từ một hàm tạo, prototype của hàm tạo đó sẽ trở thành [[Prototype]] của đối tượng mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

function Person(name) {
  this.name = name;
 }
 
 Person.prototype.sayHello = function() {
  console.log('Hello, my name is ' + this.name);
 };
 
 const person1 = new Person('Freetuts.net');
 const person2 = new Person('Tự học lập trình miễn phí!');
 
 person1.sayHello(); 
 person2.sayHello(); 

Trong ví dụ trên, Person.prototype là đối tượng chia sẻ giữa tất cả các đối tượng được tạo ra từ hàm tạo Person.

screenshot 1709726208454 png

__proto__ trong JavaScript

__proto__ là một thuộc tính của mỗi đối tượng trong JavaScript, cho biết đối tượng đó được kế thừa từ đâu. Thuộc tính __proto__ chỉ cho biết prototype của đối tượng hiện tại là gì.

Ví dụ:

function Animal(type) {
 this.type = type;
}

const dog = new Animal('dog');

console.log(dog.__proto__ === Animal.prototype); // Output: true

Trong ví dụ này, dog.__proto__ trỏ đến cùng một đối tượng mà Animal.prototype trỏ đến.

screenshot 1709726249856 png

Sự khác biệt giữa Prototype và __proto__ trong JavaScript

 • Nguyên gốc: prototype là một thuộc tính của hàm tạo (constructor function), trong khi __proto__ là một thuộc tính của mỗi đối tượng.

 • Tính chia sẻ: prototype là đối tượng chia sẻ giữa tất cả các đối tượng được tạo ra từ cùng một hàm tạo, trong khi __proto__ chỉ cho biết prototype của đối tượng hiện tại.

 • Điều chỉnh: Bạn có thể thay đổi prototype của một hàm tạo sau khi nó được khai báo, nhưng __proto__ của một đối tượng không thể thay đổi sau khi đối tượng được tạo.

Làm thế nào để triển khai kế thừa bằng prototypes trong JavaScript ?

Để triển khai kế thừa trong JavaScript sử dụng prototypes, bạn có thể sử dụng các prototype của hàm tạo (constructor function) để chia sẻ các phương thức và thuộc tính giữa các đối tượng. Dưới đây là các bước để triển khai kế thừa sử dụng prototypes trong JavaScript:

Xác định các hàm tạo (constructor functions)

Đầu tiên, bạn cần xác định các hàm tạo cho các lớp (classes) trong kế thừa. Mỗi hàm tạo sẽ tạo ra một loại (type) đối tượng cụ thể.

function Animal(name) {
 this.name = name;
}

function Dog(name, breed) {
 Animal.call(this, name);
 this.breed = breed;
}

Thiết lập kết nối giữa các prototypes

Sử dụng Object.create() để tạo ra một đối tượng mới với prototype của lớp cha.

Dog.prototype = Object.create(Animal.prototype);

Cài đặt lại constructor

Đảm bảo rằng constructor của lớp con trỏ đúng đến lớp con đó.

Dog.prototype.constructor = Dog;

Thêm phương thức và thuộc tính cho lớp con

Bạn có thể thêm các phương thức và thuộc tính đặc biệt cho lớp con nếu cần thiết.

Dog.prototype.bark = function() {
 console.log(this.name + " barks!");
};

Tạo đối tượng từ lớp con

Bây giờ bạn có thể tạo đối tượng từ lớp con và sử dụng các phương thức và thuộc tính kế thừa từ lớp cha.

let myDog = new Dog("Buddy", "Labrador");
console.log(myDog.name);  
myDog.bark();       

Đây là một cách mạnh mẽ để triển khai kế thừa trong JavaScript bằng cách sử dụng prototypes. Nó giúp tối ưu hóa việc chia sẻ mã và quản lý kế thừa trong ứng dụng của bạn.

screenshot 1709726358838 png

Kết bài

Sử dụng prototype, mình có thể chia sẻ phương thức và thuộc tính giữa các đối tượng được tạo ra từ cùng một hàm tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý mã và tối ưu hóa sự tái sử dụng. Việc triển khai kế thừa bằng cách sử dụng prototypes cung cấp một cơ chế mạnh mẽ và linh hoạt cho việc quản lý lớp và đối tượng trong JavaScript.

Tóm lại, sự hiểu biết về prototype __proto__, cùng với cách triển khai kế thừa sử dụng prototypes, là những yếu tố cơ bản giúp xây dựng ứng dụng JavaScript hiệu quả và dễ bảo trì.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top