CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập DOM căn bản trong Javascript

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập DOM trong javascript, đây là phần kiến thức rất quan trọng trong javascript, bởi khi làm việc frontend thì chúng ta phải thao tác với cá đối tượng HTML rất nhiều.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

DOM giúp chúng ta truy vấn các đối tượng HTML trên một trang web thông qua cú pháp selector riêng của nó, đồng thời hỗ trợ nhiều phương thức giúp can thiệp vào thuộc tính của đối tượng HTML.

Trong bài này ta sẽ thực hành một số ví dụ về DOM, và thông qua các bài tập này sẽ giúp bạn thành thạo hơn trong việc liên kết bộ ba HTML - CSS - Javascript.

1. DOM ẩn hiện một thẻ HTML bằng Javascript

Dạng bài tập dom trong javascript thứ nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để ẩn và hiện một thẻ HTML thì ta phải sử dụng DOM Elements để truy vấn đến thẻ đó, sau đó sử dụng thuộc tính style để thiết lập css ẩn hoặc hiện.

node.style.display

Ví dụ: Cho một đoạn code HTML sau

Demo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tìm kiếm - freetuts.net</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
      #search_advance{
        display: none;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Tìm kiếm dữ liệu</h1>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
      <tr>
        <td>Nhập tiêu đề</td>
        <td>
          <input type="text" id="title" value=""/> <br/>
          <a href="#" id="show_search_advance">Tìm kiếm nâng cao</a>
        </td>
      </tr>
      <tr id="search_advance">
        <td>Chọn chuyên mục</td>
        <td>
          <select id="category">
            <option value="1">PHP</option>
            <option value="2">Javascript</option>
          </select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td>
          <input type="button" id="btn_search" value="Tìm kiếm"/>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

Khi chạy đoạn code này lên thì thẻ html select#category sẽ không hiển thị, vì đây là một ứng dụng tìm kiếm nên ban đầu mình ẩn đi phần tìm kiếm nâng cao.

Yêu cầu bài toán như sau:

 • Bạn hãy viết một đoạn mã Javascript xử lý: Khi click vào chữ "tìm kiếm nâng cao" thì hiển thị chuyên mục, và đồng thời đổi nội dung của của nó lại thành "bỏ tìm kiếm nâng cao".
 • Nếu click tiếp vào "bỏ tìm kiếm nâng cao" thì sẽ ẩn chuyên mục, và đồng thời chuyển nội dung của nó lại thành "tìm kiếm nâng cao".

Hướng dẫn giải:

 • Ta sẽ viết một hàm show_search_advance() và gán nó vào sự kiện onclick của thẻ <a> chứa nội dung "tìm kiếm nâng cao".
 • Dựa vào nội dung của thẻ a để biết khi nào thì ẩn category và khi nào thì hiển thị category

Bài giải như sau:

Hàm javascript RUN
function show_search_advance()
{
  // Lấy thẻ a và category
  var a = document.getElementById('show_search_advance');
  var category = document.getElementById('search_advance');

  // Lấy nội dung của thẻ a
  var text = a.innerHTML;

  // Kiểm tra xử lý hiển thị và ẩn + đổi nội dung thẻ a
  if (text == 'Tìm kiếm nâng cao'){
    category.style.display = "table-row";
    a.innerHTML = "Bỏ tìm kiếm nâng cao";
  }
  else{
    category.style.display = "none";
    a.innerHTML = "Tìm kiếm nâng cao";
  }

  // Return false để khi click vào thẻ a sẽ không bị chuyển trang
  return false;
}

2. DOM xóa thẻ HTML bằng Javascript

Dạng bài tập dom trong javascript thứ hai.

Để xóa một thẻ HTML bằng Javascript thì ta phải thực hiện qua hai công đoạn:

 • Thứ nhất ban cần xác định đối tượng HTML cần xóa bằng cách sử dụng HTML DOM.
 • Sau đó bạn sử dụng phương thức remove() để xóa thẻ HTML.

Ví dụ: Cho đoạn mã HTML sau

Demo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Xóa thẻ HTML - freetuts.net</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Xóa thẻ HTML</h1>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Tiêu đề thứ nhất</td>
        <td>
          <input type="button" value="Delete"/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td>
        <td>Tiêu đề thứ hai</td>
        <td>
          <input type="button" value="Delete"/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>3</td>
        <td>Tiêu đề thứ ba</td>
        <td>
          <input type="button" value="Delete"/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>4</td>
        <td>Tiêu đề thứ tư</td>
        <td>
          <input type="button" value="Delete"/>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

Hãy viết một đoạn mã Javascript xử lý sự kiện: Khi click vào button nào thì xóa luôn hàng chứa button đó.

Ý tưởng giải như sau:

Để gán sự kiện cho button nào thì ta thêm đoạn onclick="func_name()" vào button đó. Tuy nhiên, gán kiểu này sẽ không hay lắm, mà ta phải sử dụng DOM Element để lấy danh sách các button, sau đó sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng button và sử dụng hàm addEventListener() để thêm sự kiện click.

Vì cấu trúc thẻ HTML là tr -> td -> button nên để xóa hàng chứa button thì ta chỉ việc xóa thẻ cha tr ngoài cùng là được. Để xác định thẻ cha thì ta sử dụng parentElement. Như vậy trong trường hợp này ta phải tìm thẻ cha tr qua hai lần tìm button.parentElement.parentElement.

Cuối cùng chúng ta sử dụng hàm remove() để xóa.

Hàm javascript RUN
window.onload = function(){
  // Lấy danh sách button
  var button = document.getElementsByTagName('input');

  // Lặp qua từng button
  for (var i = 0; i < button.length; i++){

    // gán sự kiện click
    button[i].addEventListener("click", function(){
      // Lấy thẻ tr
      var parent = this.parentElement.parentElement;
      // và thực hiện xóa
      parent.remove();
    });
  }
};

3. DOM thêm một thẻ HTML bằng Javascript

Dạng bài tập dom trong javascript thứ ba.

Chúng ta có bốn thao tác chính thường dùng trong việc bổ sung nội dung cho thẻ html bằng javascript:

Tuy nhiên, trong ví dụ dưới đây mình sử dụng hàm insertAdjacentHTML để thêm vào vị trí mong muốn.

Cú pháp như sau:

insertAdjacentHTML(position, html)

Các tham số hàm này như sau:

 • html là nội dung cần thêm
 • position là vị trí thêm, nó có 4 giá trị chính (afterbegin, afterend, afterbegin, beforeend). Giả sử ta cần bổ sung vào thẻ p thì lúc này các vị trí sẽ là:
  <!-- beforebegin -->
  <p>
  <!-- afterbegin -->
  Main Content
  <!-- beforeend -->
  </p>
  <!-- afterend -->

Ví dụ: Cho đoạn mã HTML sau.

Demo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Thêm thẻ HTML - freetuts.net</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Thêm thẻ HTML</h1>

    <input type="text" id="title" value=""/> 
    <input type="button" id="button_add" value="Add"/>
    
    <div id="result"></div>
  </body>
</html>

Hãy viết đoạn mã Javascript khi click Add thì hiển thị nội dung vào thẻ div#result.

Ý tưởng giải như sau:

 • Viết một hàm add_element() và gán vào button#button_add.
 • Sử dụng DOM để lấy tiêu đề và các đối tượng liên quan
 • Sử dụng hàm insertAdjacentHTML() để bổ sung vào danh sách hiển thị.

Bài giải như sau:

Demo RUN
function add_element(){
  var title = document.getElementById('title').value;
  if (title == ''){
    alert("Bạn chưa nhập tiêu đề");
  }
  else {
    var html = '<div style="background:red; margin: 5px; padding:5px; color:#FFF">'+title+'</div>';
    document.getElementById('result').insertAdjacentHTML('afterend', html);
  }
}

4. Lời kết

Vì thời gian có hạn nên bài này mình chỉ giới thiệu bốn thao tác chính, đó là ẩn, hiển thị, thêm và xóa thẻ HTML bằng Javascript. Hy vọng qua những bài tập dom trong javascript cơ bản này sẽ giúp bạn hiểu được cơ chế hoạt động của DOM.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top