CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay đổi thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript

Thuộc tính của thẻ HTML đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết hợp giữa HTML và CSS, vì vậy hãy tìm hiểu nó bằng cách trình bày cách thay đổi giá trị của thuộc tính, thêm thuộc tính và xóa thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thay đổi thuộc tính của thẻ HTML thì chúng ta sử dụng DOM để truy vấn tới đối tượng HTML cần thay đổi, sau đó sử dụng một số phương thức và thuộc tính liên quan đê xử lý.

Ví dụ: Tạo 2 button và 1 thẻ img, khi click vào button thứ nhất thì đổi hình mới và khi click vào button thứ 2 thì đổi lại hình cũ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<div>
  <img id="hinhanh" src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2017/03/29/810/quan-ly-ten-mien-trong-direct-admin.gif" alt="Hình ảnh"/>
</div>

<input type="button" id="btn1" value="Đổi Hình"/>
<input type="button" id="btn2" value="Trở về hình cũ"/>

<script language="javascript">

  var hinh1 = 'https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2017/03/29/810/quan-ly-ten-mien-trong-direct-admin.gif';
  var hinh2 = 'https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2016/09/27/746/typescript-basic-types.gif';

  document.getElementById("btn1").onclick = function(){
    document.getElementById("hinhanh").src = hinh2;
  };


  document.getElementById("btn2").onclick = function(){
    document.getElementById("hinhanh").src = hinh1;
  };

</script>

Như vậy để thay đổi thuộc tính của thẻ HTML thì ta sử dụng cú pháp sau:

htmlObject.ten_thuoc_tinh = "Giá trị";

Trong đó htmlObject là đối tượng HTML được lấy bằng DOM.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top