CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay đổi thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript

Thuộc tính của thẻ HTML đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết hợp giữa HTML và CSS, vì vậy hãy tìm hiểu nó bằng cách trình bày cách thay đổi giá trị của thuộc tính, thêm thuộc tính và xóa thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thay đổi thuộc tính của thẻ HTML thì chúng ta sử dụng DOM để truy vấn tới đối tượng HTML cần thay đổi, sau đó sử dụng một số phương thức và thuộc tính liên quan đê xử lý.

Ví dụ: Tạo 2 button và 1 thẻ img, khi click vào button thứ nhất thì đổi hình mới và khi click vào button thứ 2 thì đổi lại hình cũ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<div>
  <img id="hinhanh" src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2017/03/29/810/quan-ly-ten-mien-trong-direct-admin.gif" alt="Hình ảnh"/>
</div>

<input type="button" id="btn1" value="Đổi Hình"/>
<input type="button" id="btn2" value="Trở về hình cũ"/>

<script language="javascript">

  var hinh1 = 'https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2017/03/29/810/quan-ly-ten-mien-trong-direct-admin.gif';
  var hinh2 = 'https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2016/09/27/746/typescript-basic-types.gif';

  document.getElementById("btn1").onclick = function(){
    document.getElementById("hinhanh").src = hinh2;
  };


  document.getElementById("btn2").onclick = function(){
    document.getElementById("hinhanh").src = hinh1;
  };

</script>

Như vậy để thay đổi thuộc tính của thẻ HTML thì ta sử dụng cú pháp sau:

htmlObject.ten_thuoc_tinh = "Giá trị";

Trong đó htmlObject là đối tượng HTML được lấy bằng DOM.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top