CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng giải phương trình bậc 1 javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu thuật toán để giải bài này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Để giải được bài này thì bạn phải hiểu khái niệm phương trình bậc nhất là gì? Cũng như phương pháp giải loại phương trình này. Nếu chưa biết thì hãy đọc bài viết cách giải phương trình bậc nhất một ẩn nhé.

1. Hàm giải phương trình bậc nhất 1 ẩn javascript

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này.

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b.

function giai_pt_bac_nhat(a, b)
{
  if (a == 0 && b == 0){
    alert('Phương trình vô số nghiệm');
  }
  else if (a != 0 && b == 0){
    alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
  }
  else if (a == 0 && b != 0){
    alert("Phương trình vô nghiệm");
  }
  else {
    alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
  }
}

2. Tạo ứng dụng giải phương trình bậc 1 bằng javascript

Bây giờ ta sẽ tạo một ứng dụng giải phương trình bậc nhất, bằng cách tạo ra một form gồm 2 textbox và 1 button.

Demo RUN
<form>
  Nhập số a: <input type="text" id="a" value=""/> <br/>
  Nhập số b: <input type="text" id="b" value=""/> <br/>
  <span id="result"></span> <br/>
  <input type="button" id="giaiBtn" value="Tìm nghiệm"/>
</form>

<script>
  var button = document.getElementById('giaiBtn');
  giaiBtn.onclick = function(){
    let a = document.getElementById('a').value;
    let b = document.getElementById('b').value;

    if (a == "" || b == ""){
      alert("Vui lòng nhập dữ liệu");
    }
    else {
      a = Number(a);
      b = Number(b);
      giai_pt_bac_nhat(a, b);
    }
  };

  function giai_pt_bac_nhat(a, b)
  {
    if (a == 0 && b == 0){
      alert('Phương trình vô số nghiệm');
    }
    else if (a != 0 && b == 0){
      alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
    }
    else if (a == 0 && b != 0){
      alert("Phương trình vô nghiệm");
    }
    else {
      alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
    }
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách giải phương trình bậc nhất bằng javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top