CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn viết ứng dụng giải phương trình bậc 1 javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu thuật toán để giải bài này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Để giải được bài này thì bạn phải hiểu khái niệm phương trình bậc nhất là gì? Cũng như phương pháp giải loại phương trình này. Nếu chưa biết thì hãy đọc bài viết cách giải phương trình bậc nhất một ẩn nhé.

1. Hàm giải phương trình bậc nhất 1 ẩn javascript

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này.

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b.

function giai_pt_bac_nhat(a, b)
{
  if (a == 0 && b == 0){
    alert('Phương trình vô số nghiệm');
  }
  else if (a != 0 && b == 0){
    alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
  }
  else if (a == 0 && b != 0){
    alert("Phương trình vô nghiệm");
  }
  else {
    alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
  }
}

2. Tạo ứng dụng giải phương trình bậc 1 bằng javascript

Bây giờ ta sẽ tạo một ứng dụng giải phương trình bậc nhất, bằng cách tạo ra một form gồm 2 textbox và 1 button.

Demo RUN
<form>
  Nhập số a: <input type="text" id="a" value=""/> <br/>
  Nhập số b: <input type="text" id="b" value=""/> <br/>
  <span id="result"></span> <br/>
  <input type="button" id="giaiBtn" value="Tìm nghiệm"/>
</form>

<script>
  var button = document.getElementById('giaiBtn');
  giaiBtn.onclick = function(){
    let a = document.getElementById('a').value;
    let b = document.getElementById('b').value;

    if (a == "" || b == ""){
      alert("Vui lòng nhập dữ liệu");
    }
    else {
      a = Number(a);
      b = Number(b);
      giai_pt_bac_nhat(a, b);
    }
  };

  function giai_pt_bac_nhat(a, b)
  {
    if (a == 0 && b == 0){
      alert('Phương trình vô số nghiệm');
    }
    else if (a != 0 && b == 0){
      alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
    }
    else if (a == 0 && b != 0){
      alert("Phương trình vô nghiệm");
    }
    else {
      alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
    }
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách giải phương trình bậc nhất bằng javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top