Lấy giá trị của Radio button checked bằng Javascript

DEMO

Cho 2 Radio button có cùng tên là gender (giới tính) gồm hai giá trị là Nam và Nữ, hãy tạo ra một button và xử lý sự kiện khi click vào button đó thì in ra giá trị của giới tính mà người dùng đã chọn (đã checked).

Về nguyên tắc thì lấy giá trị cũng có cú pháp tương tự như thiết lập giá trị, nghĩa là ta sử dụng thuộc tính radioObject.checked cho cả 2 trường hợp. Tuy nhiên vấn đề ở đây là có bao nhiêu cách để lấy radioObject? Có rất nhiều cách đó là lấy theo ID, lấy theo tên, lấy theo thuộc tính class.

Truy vấn theo ID

Code
var checkbox = document.getElementById("gender");

Truy vấn theo Name

Code
var checkbox = document.getElementsByName("gender");

Truy vấn theo Class Name

var checkbox = document.getElementsByClassName("gender");

Truy vấn theo Tag Name

Code
var checkbox = document.getElementsByTagName("gender");

Chi tiết hơn bạn có thể đọc bài cách sử dụng DOM truy vấn HTML.

Trong bài này vì mình giải theo đề bài nên sẽ sử dụng cú pháp truy vấn theo Name.

Code tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Lấy giá trị của checkbox</h2>
    <p>Lấy giá trị Nam hoặc Nữ khi click vào button bên dưới đây.</p>

    <h4>Chọn giới tính của bạn</h4>
    <input type="radio" value="Name" name="gender" /> Name <br/>
    <input type="radio" value="Nữ" name="gender" /> Nữ <br/>

    <input type="button" id="btn1" value="Hiển thị"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function ()
      {
        var checkbox = document.getElementsByName("gender");
        for (var i = 0; i < checkbox.length; i++){
          if (checkbox[i].checked === true){
            alert(checkbox[i].value);
          }
        }
      };

    </script>
  </body>
</html>

Sẵn bonus luôn cái ví dụ, có ai hiểu hết đoạn code trong này không nhỉ :)

Ví dụ Wrap RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
    <script language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <style>
      .a{
        display: block;
        margin: 20px 0px;
        padding 20px;
        background: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Demo Wrap function</h2>
    
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    
    <script language="javascript">
      $('img').each(function(i, obj){
        $(obj).wrap('<a href="'+$(obj).attr('src')+'"></a>');
      });
    </script>
  </body>
</html>

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net