CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lấy giá trị của Radio button checked bằng Javascript

Cho 2 Radio button có cùng tên là gender (giới tính) gồm hai giá trị là Nam và Nữ, hãy tạo ra một button và xử lý sự kiện khi click vào button đó thì in ra giá trị của giới tính mà người dùng đã chọn (đã checked).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về nguyên tắc thì lấy giá trị cũng có cú pháp tương tự như thiết lập giá trị, nghĩa là ta sử dụng thuộc tính radioObject.checked cho cả 2 trường hợp. Tuy nhiên vấn đề ở đây là có bao nhiêu cách để lấy radioObject? Có rất nhiều cách đó là lấy theo ID, lấy theo tên, lấy theo thuộc tính class.

Truy vấn theo ID

Code
var checkbox = document.getElementById("gender");

Truy vấn theo Name

Code
var checkbox = document.getElementsByName("gender");

Truy vấn theo Class Name

var checkbox = document.getElementsByClassName("gender");

Truy vấn theo Tag Name

Code
var checkbox = document.getElementsByTagName("gender");

Chi tiết hơn bạn có thể đọc bài cách sử dụng DOM truy vấn HTML.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong bài này vì mình giải theo đề bài nên sẽ sử dụng cú pháp truy vấn theo Name.

Code tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Lấy giá trị của checkbox</h2>
    <p>Lấy giá trị Nam hoặc Nữ khi click vào button bên dưới đây.</p>

    <h4>Chọn giới tính của bạn</h4>
    <input type="radio" value="Name" name="gender" /> Name <br/>
    <input type="radio" value="Nữ" name="gender" /> Nữ <br/>

    <input type="button" id="btn1" value="Hiển thị"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function ()
      {
        var checkbox = document.getElementsByName("gender");
        for (var i = 0; i < checkbox.length; i++){
          if (checkbox[i].checked === true){
            alert(checkbox[i].value);
          }
        }
      };

    </script>
  </body>
</html>

Sẵn bonus luôn cái ví dụ, có ai hiểu hết đoạn code trong này không nhỉ :)

Ví dụ Wrap RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
    <script language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <style>
      .a{
        display: block;
        margin: 20px 0px;
        padding 20px;
        background: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Demo Wrap function</h2>
    
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" title="freetuts.net"/>
    
    <script language="javascript">
      $('img').each(function(i, obj){
        $(obj).wrap('<a href="'+$(obj).attr('src')+'"></a>');
      });
    </script>
  </body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top