CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Những cách truyền mảng vào hàm trong Javascript

Bạn đã biết cách truyền mảng vào hàm trong Javascript chưa? Trong bài này mình sẽ hướng dẫn một số cách để truyền các phần tử của mảng giống như là những tham số của function.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu chỉ truyền mảng như một tham số bình thường thì quá đơn giản, mà bài này mình muốn nói bạn sẽ sử dụng một số hàm hỗ trợ để thiết lập mỗi phần tử của mảng là một tham số sẽ được truyền vào function.

1. Truyền mảng vào hàm javascript thông thường

Cách này thì lúc khai báo function ta sẽ khai báo thêm một vài tham số, mỗi tham số sẽ là những đổi tượng mảng theo yêu cầu của bài toán.

Ví dụ: Viết hàm hiển thị các phần tử của mảng trong console.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function showArrayElement(elements){
    console.log(elements);
}

showArrayElement([1, 2, 3, 4 ,5]);

Nếu viết cách này thì ta xem mảng như là một tham số bình thường.

2. Truyền mảng vào hàm javascript có tham số vô hạn

Hàm có tham số vô hạn là hàm sẽ tiếp nhận mọi tham số truyền vào, điển hình đó là hàm Math.max().

Giả sử mình có hàm như sau:

function showFood(a, b, c) {
  console.log(a); 
  console.log(b); 
  console.log(c); 
}

Xong mình có một mảng như sau:

const food = ['Apple', 'Rice', 'Milk'];

Bây giờ mình muốn truyền 3 phần tử của mảng như là 3 tham số vào hàm showFood thì có những cách sau:

Cách 1: Truyền mảng vào hàm thủ công.

showFood(food[0], food[1], food[2]);

Cách 2: Truyền mảng vào hàm bằng hàm apply.

showFood.apply(null, food);

Cách 3: Sử dụng ES6

showFood(...food);

Dấu 3 chấm trong ES6 này ta gọi là Spread.

3. Ví dụ truyền mảng vào hàm JS Math.max()

Hàm Math.max() sẽ tiếp nhận danh sách các tham số truyền vào không giới hạn, và nó sẽ trả vè số lớn nhất trong danh sách các số đó.

Nếu bạn có một mảng 100 phần tử thì bạn nên sử dụng cú pháp Spread của ES6 nhé.

const numbers = [5, 7, 3];
Math.max(...numbers); // 7

Nếu bạn có nhiều mảng thì có thể xem mỗi mảng là một tham số.

const one = [1, 2, 3];
const two = [4, 5, 6];

Math.max(...one, ...two); // 6

Trên là thủ thuật đơn giản để truyền một mảng vào hàm trong Javascript.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top