CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript

Trong bài này ta sẽ làm bài tập thêm thẻ HTML bằng Javascript, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng một số hàm và đối tượng thao tác với HTML DOM.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thao tác chèn / thêm phần tử HTML được sử dụng rất nhiều khi làm việc với Javascript, nó giúp tao ra những trang DHTML (Dinamic HTML) trông rất chuyên nghiệp. Thực tế thì bạn có thể sử dụng jQuery để thực hiện một cách rất đơn giản, nhưng trong bài này mình sẽ hướng dẫn bằng Javascript nhé.

1. Thay đổi toàn bộ mã HTML bên trong một thẻ HTML

Đây là trường hợp bạn muốn thay đổi toàn bộ mã HTML nằm bên trong một thẻ HTML nào đó. Thao tác này thường dùng khi xây dựng chức năng phân trang, hoặc là những chức năng liên quan đến Ajax.

Ta sử dụng thuộc tính innerHTML để gắn content mới cho một đối tượng HTML.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

HTMLObject.innerHTML = 'content mới';
Ví dụ RUN
function run()
{
  document.getElementById('show').innerHTML = '<h1>Nội dung thay đổi!</h1>';
}

2. Bổ sung mã HTML vào cuối thẻ bằng Javascript

Với bài này ta sẽ kết hợp sử dụng thuộc tính innerHTML ở cả hai trường hợp GET và SET.

Cú pháp:

HTMLObject.innerHTML = HTMLObject.innerHTML + 'content cần thêm';
Ví dụ RUN
function run()
{
  var htmlObj = document.getElementById('show');
  htmlObj.innerHTML = htmlObj.innerHTML + "<p>Nội dung cần bổ sung</p>";
}

3. Sử dụng phương thức insertAdjacentHTML để thêm HTML

Đây là một phương thức nâng cao và hay nhất, cách sử dụng nó để thêm HTMl rất linh động.

Cú pháp của nó như sau:

insertAdjacentHTML(position, html)

Trong đó:

 • html là nội dung cần thêm
 • poistion là vị trí muốn thêm như sau (afterbegin, afterend, afterbegin, beforeend)

Position sẽ tương ứng với các vị trí như sau:

<!-- beforebegin -->
<p>
<!-- afterbegin -->
Main Content
<!-- beforeend -->
</p>
<!-- afterend -->

Ví dụ:

Demo RUN
function add_element(){
  var title = document.getElementById('title').value;
  if (title == ''){
    alert("Bạn chưa nhập tiêu đề");
  }
  else {
    var html = '<div style="background:red; margin: 5px; padding:5px; color:#FFF">'+title+'</div>';
    document.getElementById('result').insertAdjacentHTML('afterend', html);
  }
}

Trên là 3 cách thêm thẻ HTML bằng Javascript thường được sử dụng nhất. Sau này khi làm việc mà không có jQuery thì bạn có thể sử dụng để thay thế, còn không thì bạn nên sử dụng jQuery nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top