CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript

Trong bài này ta sẽ làm bài tập thêm thẻ HTML bằng Javascript, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng một số hàm và đối tượng thao tác với HTML DOM.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thao tác chèn / thêm phần tử HTML được sử dụng rất nhiều khi làm việc với Javascript, nó giúp tao ra những trang DHTML (Dinamic HTML) trông rất chuyên nghiệp. Thực tế thì bạn có thể sử dụng jQuery để thực hiện một cách rất đơn giản, nhưng trong bài này mình sẽ hướng dẫn bằng Javascript nhé.

1. Thay đổi toàn bộ mã HTML bên trong một thẻ HTML

Đây là trường hợp bạn muốn thay đổi toàn bộ mã HTML nằm bên trong một thẻ HTML nào đó. Thao tác này thường dùng khi xây dựng chức năng phân trang, hoặc là những chức năng liên quan đến Ajax.

Ta sử dụng thuộc tính innerHTML để gắn content mới cho một đối tượng HTML.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

HTMLObject.innerHTML = 'content mới';
Ví dụ RUN
function run()
{
  document.getElementById('show').innerHTML = '<h1>Nội dung thay đổi!</h1>';
}

2. Bổ sung mã HTML vào cuối thẻ bằng Javascript

Với bài này ta sẽ kết hợp sử dụng thuộc tính innerHTML ở cả hai trường hợp GET và SET.

Cú pháp:

HTMLObject.innerHTML = HTMLObject.innerHTML + 'content cần thêm';
Ví dụ RUN
function run()
{
  var htmlObj = document.getElementById('show');
  htmlObj.innerHTML = htmlObj.innerHTML + "<p>Nội dung cần bổ sung</p>";
}

3. Sử dụng phương thức insertAdjacentHTML để thêm HTML

Đây là một phương thức nâng cao và hay nhất, cách sử dụng nó để thêm HTMl rất linh động.

Cú pháp của nó như sau:

insertAdjacentHTML(position, html)

Trong đó:

 • html là nội dung cần thêm
 • poistion là vị trí muốn thêm như sau (afterbegin, afterend, afterbegin, beforeend)

Position sẽ tương ứng với các vị trí như sau:

<!-- beforebegin -->
<p>
<!-- afterbegin -->
Main Content
<!-- beforeend -->
</p>
<!-- afterend -->

Ví dụ:

Demo RUN
function add_element(){
  var title = document.getElementById('title').value;
  if (title == ''){
    alert("Bạn chưa nhập tiêu đề");
  }
  else {
    var html = '<div style="background:red; margin: 5px; padding:5px; color:#FFF">'+title+'</div>';
    document.getElementById('result').insertAdjacentHTML('afterend', html);
  }
}

Trên là 3 cách thêm thẻ HTML bằng Javascript thường được sử dụng nhất. Sau này khi làm việc mà không có jQuery thì bạn có thể sử dụng để thay thế, còn không thì bạn nên sử dụng jQuery nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top