Javascript tips: Nên sử dụng === thay vì ==

Trước đây mình cũng hay sử dụng toán tử == lắm, nhưng kể từ phiên bản Netbeans 7 trở đi thì khi mình sử dụng toán tử == nó sẽ hiển thị nút cảnh báo nên thay thế bằng toán tử ===. Tại sao lại như vậy thì trong bài này mình sẽ làm sáng tỏ nhé. (tham khảo thêm bài a++ và ++a khác nhau như thế nào?)

Như ta biết toán tử == chỉ so sánh giá trị, còn toán tử === lại so sánh cả giá trị và kiểu dữ liệu nên độ chính xác sẽ cao hơn. Bây giờ bạn hãy xem một ví dụ dưới đây để biết tai hại của toán tử == nhé.

Code
[10] === 10  // is false
[10] == 10  // is true
'10' == 10   // is true
'10' === 10  // is false
 []  == 0   // is true
 [] === 0   // is false
 '' == false  // is true but true == "a" is false
 '' ===  false // is false 

Như trong ví dụ bạn có thấy khi so sánh một mảng với một gia trị đơn mà lại cho kết quả là true không? Điều này thật tai hại phải không nào? Vì vậy hãy luôn sử dụng toán tử ===chuyển đổi kiểu dữ liệu trước khi dùng.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net