ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.slice() trong Javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hàm slice trong javascript, đây là hàm dùng để trích xuất một số phần tử trong mảng js.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm sẽ trả về một mảng mới, còn mảng cũ thì không bị ảnh hưởng. Trước khi đi vào khái niệm thì hãy xem ví dụ mình lấy từ trang Mozilla dưới đây.

const animals = ['ant', 'bison', 'camel', 'duck', 'elephant'];

console.log(animals.slice(2));
// output: Array ["camel", "duck", "elephant"]

console.log(animals.slice(2, 4));
// output: Array ["camel", "duck"]

console.log(animals.slice(1, 5));
// output: Array ["bison", "camel", "duck", "elephant"]

console.log(animals.slice(-2));
// output: Array ["duck", "elephant"]

console.log(animals.slice(2, -1));
// output: Array ["camel", "duck"]

1. Slice trong javascript là gì?

Hàm slice có chức năng trích xuất một số phần tử của mảng, vị trí bắt đầu và kết thúc việc trích xuất sẽ được xác định bởi tham số truyền vào hàm.

Lưu ý là hàm sẽ trích xuất không bao gồm phần tử end truyền vào. Ví dụ array.slice(1,4) thì các phần tử được trích xuất sẽ là 1, 2 và 3 (không bao gồm phần tử 4).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm sẽ trả về kết quả là một mảng mới bao gồm các phần tử được trích xuất. Hàm sẽ không làm thay đổi mảng gốc.

Cú pháp hàm slice trong js như sau:

array.slice(start, end)

Trong đó:

 • start là vị trí bắt đầu trích xuất.
 • end là vị trí kết thúc, kết quả sẽ không bao gồm phần tử end.
 • Hàm sẽ return về một mảng mới.
 • Nếu startend là giá trị âm thì nó sẽ tính từ cuối mảng trở về đầu mảng.

Ví dụ: Lấy một vài phần tử trong mảng hiện có.

let fruits = ['Chuối', 'Cam', 'Chanh', 'Táo', 'Xoài'];

// Lấy hai phần tử Cam và Chanh trong mảng fruits
// Ta phải nhập 1,3 vì phần tử cuối cùng không được tính.
let citrus = fruits.slice(1, 3);
​
// fruits chứa ['Chuối', 'Cam', 'Chanh', 'Táo', 'Xoài'];
// citrus chứa ['Cam','Chanh'];

2. Một ví dụ thực hành với slice trong javascript

Ví dụ: sử dụng hàm array.slice để trích xuất nội dung của mảng ban đầu.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">In</button>
<p id="demo"></p>

<script>
  demoP = document.getElementById("demo");
  var subject = ["html", "php", "php", "c#", "python", "androi", "ios"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  function myFunction(item, index) {
    var slice = subject.slice(1, 4);
    document.getElementById("demo").innerHTML = slice;
  }
</script>

Trên là cú pháp và cách sử dụng hàm slice trong javascript. Đây là hàm tương đối dễ học nên mình không cho nhiều ví dụ.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top