js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.valueOf() trong Javascript

Phương thức Date.valueOf() sẽ trả về giá trị nguyên gốc của đối tượng thời gian.

Giá trị nguyên gốc của đối tượng chính là số mili giây từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 cho đến thời gian của đối tượng.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.valueOf()

Phương thức không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.valueOf() để lấy giá trị nguyên gốc của đối tượng thời gian.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        milisec = date.valueOf();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây là ' + milisec;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số mili giây là 1497522016008

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top