js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.max() trong Javascript

Phương thức Math.max() có chức năng tìm kiếm giá trị số lớn nhất trong tập hợp các số được truyền vào khi khởi tạo phương thức, phương thức sẽ trả về số lớn nhất trong tập hợp các số được cung cấp.

Để tìm kiếm số nhỏ nhất trong tập hợp số, sử dụng phương thức Math.min().

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápMath.max( number1, number2, .vv.., numberX)

Trong đó:

 • number1, number2 ..vv. , numberX là các giá trị số.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.max() để tìm giá trị lớn nhất trong một tập hợp số cho trước.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      document.getElementById("demo").innerHTML = '4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325';
      function myFunction() {
 
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Giá trị lớn nhất = ' + 
        Math.max(4, 5, 24, 44, 98, -13, 10, 3.4325);
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Giá trị lớn nhất = 98

Tham khảo: w3schools.com 

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top