được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang html"/> được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang html"> được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang html" /> được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang html" />
ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Document anchors() trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ giới thiệu thuộc tính document anchors javascript, nó sẽ giúp ta lấy được tất cả các thẻ a trong tài liệu HTML.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. document anchors javascript là gì?

Anchors Collection là một dạng thuộc tính kiểu như bộ chọn selector, Anchors Collection sẽ chọn tất cả các thẻ <a> được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang.

Lưu ý rằng chuẩn HTML hiện tại đã loại bỏ thuộc tính name của thẻ <a>, vì vậy thuộc tính anchors này không còn hữu ích nữa.

Các thẻ <a> đã được chọn sẽ được sắp xếp dựa theo thứ tự xuất hiện của chúng trong tài liệu HTML

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp như sau:

document.anchors

2. Ví dụ về document anchors javascript

Sử dụng bộ chọn Anchors Collection để tìm số lượng thẻ <a> đã được thiết lập thuộc tính name có trong trang:

Code RUN
<a name="abcd" href="#">HTML</a>
<a name="abcd" href="#">PHP</a>
<a href="#">CSS</a>
<a name="abcd" href="#">C#</a>
<a href="#">JAVASCRIPT</a>
<a name="abcd" href="#">PYTHON</a>

<button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
<p id="result"></p>
<script>
  function myFunction(){
    var x = document.anchors.length;
    document.getElementById("result").innerHTML = 
    'Số thẻ a được thiết lập thuộc tính name là ' + x;
  }
</script>

Hai thẻ <a> không có thuộc tính name đã không được đếm.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top