ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Document createAttribute() trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn cách dùng phuong thức createAttribute trong javascript, createAttribute javascript dùng để tạo thuộc tính cho các đối tượng HTML.

1. Document createAttribute là gì?

Document createAttribute là một phương thức thuộc đối tượng document, dùng để tạo một đối tượng thuộc tính, sau đó có thể gắn cho các thẻ HTML.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Phương thức createAttribute() sẽ tạo ra một thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính này sẽ chỉ được xác định tên mà chưa có bất kì giá trị nào, phương thức sẽ trả về thuộc tính dưới dạng một đối tượng (Attr object).
 • Sử dụng phương thức attribute.value của Attr object để thiết lập giá trị cho thuộc tính.
 • Sử dụng phương thức element.setAttributeNode() để thiết lập thuộc tính đã tạo cho một phần tử html.
 • Thông thường, chúng ta hay sử dụng phương thức element.setAttribute() để thay thế cho phương thức createAttribute().

Cú pháp như sau:

document.createAttribute(attributename)

Trong đó:

 • attributename là tên của thuộc tính, có thể là class, id, type..

Ví dụ: Tạo thuộc tính id và đặt tên cho nó là result.

let id = document.createAttribute('id');
id.value = "result";

Bây giờ bạn có thể sử dụng phương thức setAttributeNode để thêm thuộc tính này vào một thẻ HTML nào đó.

htmlObj.setAttributeNode(id);

2. Cách dùng document createAttribute javascript

Tạo thuộc tính id, gán giá trị cho nó và gắn thuộc tính vừa tạo vào thẻ H1 để định dạng cho thẻ H1 dựa vào id:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction() {
        var h1 = document.getElementsByTagName("H1")[0]; // lấy phần tử h1
        var att = document.createAttribute("id"); // tạo thuộc tính id
        att.value = "test";     // gán giá trị cho thuộc tính id
        h1.setAttributeNode(att);  // gắn thuộc tính id với giá trị cho thẻ h1
      }
    </script>
  </body>
</html>

Thẻ h1 sẽ đổi màu vì mình đã định dạng cho phần tử có id="test" trước đó trong thẻ style.

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top