ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Document createAttribute() trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn cách dùng phuong thức createAttribute trong javascript, createAttribute javascript dùng để tạo thuộc tính cho các đối tượng HTML.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Document createAttribute là gì?

Document createAttribute là một phương thức thuộc đối tượng document, dùng để tạo một đối tượng thuộc tính, sau đó có thể gắn cho các thẻ HTML.

 • Phương thức createAttribute() sẽ tạo ra một thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính này sẽ chỉ được xác định tên mà chưa có bất kì giá trị nào, phương thức sẽ trả về thuộc tính dưới dạng một đối tượng (Attr object).
 • Sử dụng phương thức attribute.value của Attr object để thiết lập giá trị cho thuộc tính.
 • Sử dụng phương thức element.setAttributeNode() để thiết lập thuộc tính đã tạo cho một phần tử html.
 • Thông thường, chúng ta hay sử dụng phương thức element.setAttribute() để thay thế cho phương thức createAttribute().

Cú pháp như sau:

document.createAttribute(attributename)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • attributename là tên của thuộc tính, có thể là class, id, type..

Ví dụ: Tạo thuộc tính id và đặt tên cho nó là result.

let id = document.createAttribute('id');
id.value = "result";

Bây giờ bạn có thể sử dụng phương thức setAttributeNode để thêm thuộc tính này vào một thẻ HTML nào đó.

htmlObj.setAttributeNode(id);

2. Cách dùng document createAttribute javascript

Tạo thuộc tính id, gán giá trị cho nó và gắn thuộc tính vừa tạo vào thẻ H1 để định dạng cho thẻ H1 dựa vào id:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction() {
        var h1 = document.getElementsByTagName("H1")[0]; // lấy phần tử h1
        var att = document.createAttribute("id"); // tạo thuộc tính id
        att.value = "test";     // gán giá trị cho thuộc tính id
        h1.setAttributeNode(att);  // gắn thuộc tính id với giá trị cho thẻ h1
      }
    </script>
  </body>
</html>

Thẻ h1 sẽ đổi màu vì mình đã định dạng cho phần tử có id="test" trước đó trong thẻ style.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top