js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Document createAttribute() trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn cách dùng phuong thức createAttribute trong javascript, createAttribute javascript dùng để tạo thuộc tính cho các đối tượng HTML.

1. Document createAttribute là gì?

Document createAttribute là một phương thức thuộc đối tượng document, dùng để tạo một đối tượng thuộc tính, sau đó có thể gắn cho các thẻ HTML.

Quảng cáo

 • Phương thức createAttribute() sẽ tạo ra một thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính này sẽ chỉ được xác định tên mà chưa có bất kì giá trị nào, phương thức sẽ trả về thuộc tính dưới dạng một đối tượng (Attr object).
 • Sử dụng phương thức attribute.value của Attr object để thiết lập giá trị cho thuộc tính.
 • Sử dụng phương thức element.setAttributeNode() để thiết lập thuộc tính đã tạo cho một phần tử html.
 • Thông thường, chúng ta hay sử dụng phương thức element.setAttribute() để thay thế cho phương thức createAttribute().

Cú pháp như sau:

document.createAttribute(attributename)

Trong đó:

 • attributename là tên của thuộc tính, có thể là class, id, type..

Ví dụ: Tạo thuộc tính id và đặt tên cho nó là result.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
let id = document.createAttribute('id');
id.value = "result";

Bây giờ bạn có thể sử dụng phương thức setAttributeNode để thêm thuộc tính này vào một thẻ HTML nào đó.

Quảng cáo

htmlObj.setAttributeNode(id);

2. Cách dùng document createAttribute javascript

Tạo thuộc tính id, gán giá trị cho nó và gắn thuộc tính vừa tạo vào thẻ H1 để định dạng cho thẻ H1 dựa vào id:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction() {
        var h1 = document.getElementsByTagName("H1")[0]; // lấy phần tử h1
        var att = document.createAttribute("id"); // tạo thuộc tính id
        att.value = "test";     // gán giá trị cho thuộc tính id
        h1.setAttributeNode(att);  // gắn thuộc tính id với giá trị cho thẻ h1
      }
    </script>
  </body>
</html>

Thẻ h1 sẽ đổi màu vì mình đã định dạng cho phần tử có id="test" trước đó trong thẻ style.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top