ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Number.isNaN() trong Javascript

Phương thức Number.isNaN() sẽ kiểm tra giá trị truyền vào có phải là một giá trị NaN(NOT-A-NUMBER) hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giá trị NaN là gì? Thực chất NaN là một giá trị số mà không phải số :), nghe có vẻ ẩn ý nhưng thực chất là vậy, nếu không tin các bạn có thể sử dụng đoạn mã script sau để kiểm tra : typeof(NaN) kết quả sẽ trả về number, do đó NaN cũng thuộc kiểu number. Vậy còn vế thứ 2, ta cùng tìm hiểu một số cách để sinh ra giá trị NaN :

 • Lấy số 0 chia cho số 0
 • Lấy vô cùng (infinity) chia cho vô cùng (infinity)
 • Nhân vô cùng (infinity) với số 0
 • Bất kỳ phép tính toán nào trong đó NaN là một toán hạng
 • Chuyển đổi một xâu non-numeric hoặc undefined về dạng number.

Vậy NaN là các giá trị số không xác định nhưng nó vẫn là số nên NaN thuộc kiểu number.

Trở lại với phương thức Number.isNaN(), nó khác với hàm toàn cục isNaN(), hàm isNaN() sẽ chuyển giá trị cần kiểm tra sang kiểu số rồi sau đó kiểm tra, phương thức Number.isNaN() thì khác, nó sẽ trả về False với bất kì giá trị nào không thuộc kiểu number mà không ép kiểu cho nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú phápNumber.isNaN(value)

Trong đó: 

 • value là giá trị cần kiểm tra.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức Number.isNaN() để kiểm tra một số giá trị.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để in mảng.</p>

		<button onclick="myFunction()">Run</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			function myFunction() {
			  var res = "";
			  res = res + "123 : " + ((Number.isNaN(123)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "10/3 : " + ((Number.isNaN(10/3)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "-4 : " + ((Number.isNaN(-4)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "4,132 : " + ((Number.isNaN(4.132)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "'123' : " + ((Number.isNaN('123')) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "'freetuts' : " + ((Number.isNaN('freetuts')) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "'1/6/2017' : " + ((Number.isNaN('1/6/2017')) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "Infinity : " + ((Number.isNaN(Infinity)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "'0/0 :' " + ((Number.isNaN(0/0)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";
			  res = res + "'Infinity*0' : " + ((Number.isNaN(Infinity*0)) ? 
			  	'Là một số NaN' : 'Không phải là một số NaN') + "<br>";

			  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
			}
		</script>
	</body>
</html>

Kết quả
123 : Không phải là một số NaN
10/3 : Không phải là một số NaN
-4 : Không phải là một số NaN
4,132 : Không phải là một số NaN
'123' : Không phải là một số NaN
'freetuts' : Không phải là một số NaN
'1/6/2017' : Không phải là một số NaN
Infinity : Không phải là một số NaN
'0/0 :' Là một số NaN
'Infinity*0' : Là một số NaN

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top