js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getDay() trong Javascript

Phương thức Date.getDay() có chức năng lấy ra ngày trong tuần( 0-6) của một đối tượng thời gian.

Phương thức sẽ trả về số nguyên đại diện cho ngày trong tuần( 0 là chủ nhật, 1 là thứ 2 .vv.).

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.getDay()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lấy ngày trong tuần của một đối tượng thời gian.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date('8/24/2017');
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDay();
        var dayOfWeek = '';
        if (day == 0) {
          dayOfWeek = 'Chủ nhật';
        }
        if (day == 1) {
          dayOfWeek = 'Thứ 2';
        }
        if (day == 2) {
          dayOfWeek = 'Thứ 3';
        }
        if (day == 3) {
          dayOfWeek = 'Thứ 4';
        }
        if (day == 4) {
          dayOfWeek = 'Thứ 5';
        }
        if (day == 5) {
          dayOfWeek = 'Thứ 6';
        }
        if (day == 6) {
          dayOfWeek = 'Thứ 7';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = dayOfWeek;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Thứ 5

Lấy ngày hiện tại.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDay();
        var dayOfWeek = '';
        if (day == 0) {
          dayOfWeek = 'Chủ nhật';
        }
        if (day == 1) {
          dayOfWeek = 'Thứ 2';
        }
        if (day == 2) {
          dayOfWeek = 'Thứ 3';
        }
        if (day == 3) {
          dayOfWeek = 'Thứ 4';
        }
        if (day == 4) {
          dayOfWeek = 'Thứ 5';
        }
        if (day == 5) {
          dayOfWeek = 'Thứ 6';
        }
        if (day == 6) {
          dayOfWeek = 'Thứ 7';
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = dayOfWeek;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Chủ nhật

Kết quả sẽ thay đổi thùy thuộc vào ngày mà bạn thực hiện chương trình.

Tham khảo: 

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top