ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Document.body trong Javascript

Trong bài này freetuts sẽ giới thiệu thuộc tính document.body trong javascript, document.body javascript giúp thiết lập nội dung tài liệu html cho thẻ body.

Cú pháp document.body javascript

Một vài lưu ý:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Thuộc tính body được sử dụng để lấy hoặc thiết lập nội dung cho thẻ body, phần thân của trang tài liệu.
 • Khi muốn lấy thông tin, thuộc tính này sẽ trả về thẻ body của trang hiện tại.
 • Khi muốn thiết lập nôi dung, thuộc tính này sẽ ghi đè lên tất cả các thẻ con nằm trong thẻ body, và thay thế chúng bằng những thẻ mới.
 • Sự khác biệt giữa thuộc tính body và thuộc tính document.documentElement là trong khi document.body chỉ trả về thẻ body thì document.documentElement sẽ trả về thẻ html.

Khi Muốn lấy nội dung:

 let html_body = document.body

khi muốn thiết lập nội dung:

document.body = newContent

Ví dụ về document.body javascript

Ví dụ 1: Sử dụng thuộc tính body để lấy và đổi màu nên cho phần thân trang:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p>Đây là nội dung của trang...</p> 
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        document.body.style.backgroundColor = "yellow";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Ví dụ 2: Sử dụng thuộc tính body để thiết lập lại nội dung cho thẻ body:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p>Đây là nội dung của trang...</p> 
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <p id="result"></p>
    <script>
      function myFunction(){
        document.body.innerHTML = "<p>Đây là nội dung của trang sau khi đã sửa lại...</p>  ";
      }
    </script>
  </body>
</html>

Trên là cách sử dụng thuộc tính document.body trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top